บุคคล ๔แบบหมายความอย่างไร

     

ที่กล่าวว่า บุคคล ๔แบบ ดังนี้หมายความว่าอย่างไรครับ
๑.มืดมา มืดไป
๒.มืดมา สว่างไป
๓.สว่างมา มืดไป
๔.สว่างมา สว่างไป

เรียนถามช่วยอธิบายหน่อยครับ

ขอบพระคุณ   


สวัสดีเจ้าค่ะ

ลองดู บุคคล ๔ จำพวก อย่างนี้ดู น่ะค่ะ

"... ... พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตโกธสูตรที่ ๑
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก
๔ จำพวกเป็นไฉน คือ เป็นผู้หนักในความโกรธ ไม่หนักในสัทธรรม ๑
เป็นผู้หนักในความลบหลู่ ไม่หนักในสัทธรรม ๑ เป็นผู้หนักในลาภ ไม่หนัก
ในสัทธรรม ๑ เป็นผู้หนักในสักการะ ไม่หนักในสัทธรรม ๑ บุคคล ๔
จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้
มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำพวกเป็นไฉน คือ เป็นผู้หนักในสัทธรรม ไม่หนัก
ในความโกรธ ๑ เป็นผู้หนักในสัทธรรม ไม่หนักในความลบหลู่ ๑ เป็นผู้หนัก
ในสัทธรรม ไม่หนักในลาภ ๑ เป็นผู้หนักในสัทธรรม ไม่หนักในสักการะ ๑
บุคคล ๔ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ
ภิกษุผู้หนักในความโกรธ และความลบหลู่ หนักในลาภ
และสักการะ พวกเธอย่อมไม่งอกงามในธรรมอันพระ-
สัมมาสัมพุทธะแสดงแล้ว ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นผู้หนักใน
สัทธรรมอยู่แล้ว และกำลังเป็นผู้หนักในสัทธรรมอยู่ ภิกษุ
เหล่านั้นแล ย่อมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะ
ทรงแสดงแล้ว ฯ
จบสูตรที่ ๓

เจริญในธรรมเจ้าะ

... ... "


• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )

• ศีล มีรสชาติ มีอาการอย่างไร?

• Calming Sanctuary - Sounds Of Nature (Official Audio)

• ไม่มีคู่ ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่า อ่านแล้วดีมากๆเลยอ่ะ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย