@ ธรรมขันธ์(กองธรรม,หมวดธรรม)

 motorola31313@gmail.com   3 ต.ค. 2555

@กองธรรม หรือ หมวดธรรม เรียกว่า ธรรมขันธ์ ประมวลเข้ากันเป็นหมวดใหญ่ๆ มี ๕ คือ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์
กำหนดหมวดธรรมในพระไตรปิฎกว่ามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ และ พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์   
 เปิดอ่านหน้านี้  5888 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย