"วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" "

 วิริยะ12    10 พ.ค. 2560

 "วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก"

" .. ในพระบรมราโชวาทที่ "สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในพิธีเปิดการสัมมนาของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

มีความตอนหนึ่งว่า "พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ ๆ แล้ว ก็หาภัยอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใด ๆ จะเบียดเบียนทำลายได้เลยเพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาล ทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน ดังนั้น การป้องกันภัยให้พระพุทธศาสนาก็ดี การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ดี พูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัย ให้แก่พุทธบริษัท และการทำนุบำรุงพุทธบริษัท ยิ่งกว่าอื่น"

ทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาได้ปรากฏความสำคัญยิ่ง ให้ประจักษ์ชัดเจนแก่โลก" จนกระทั่งสหประชาชาติ ในนามของโลก "ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสันติภาพโลก" เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒

วันประกาศนั้นให้ตรงกับ "วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖" หรือวันเดือนวิสาขะ "คือวันนั้น เป็นวันวิสาขบูชา วันเสด็จประสูติ ทรงตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ของโลก ที่โลกยอมรับแล้วว่า "สันติภาพคือความร่มเย็นเป็นสุขของโลกเกิดแต่พระพุทธศาสนา" ที่เกิดจากสมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ที่โลกยอมรับแล้ว ประกาศแล้วให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดแก่โลกทั่วทั้งโลก .. "

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   
 4,306 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย