คุณชอบอธิษฐานขออะไร?

     

เมื่อคุณทำบุญแล้วคุณชอบอธิษฐานขออะไร?ส่วนผมขอเป็นพระอรหันต์
นิพพาน


อธิษฐาน ไม่ได้หมายถึง การร้องขอ

แต่เป็นความตั้งใจจะทำให้สำเร็จ ด้วยความเพียร


...........การเป็นพระอรหันต์ไม่อาจเป็นได้ด้วยการขอหรืออ้อนวอน.....แต่การสะสมบุญเป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญา........และบุญก็อาจเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารได้เช่นกันถ้าเป็นการทำบุญเพื่อให้ได้อารมณ์อันเป็นที่รักที่ชอบใจ....เพราะยังไม่ถึงที่สุดของความต้องการ....ยังต้องมีการแสวงหาซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าจะสิ้นสุดได้เมื่อไร.....

.......บุญคืออะไร?...บุญคือการกระทำความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ ด้วยทาน ศีลและภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและเพื่ออบรมให้เกิดปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง.... ทำไมจะต้องทำบุญหลายๆอย่างด้วยทำไมต้องทำทั้งทาน ศีล และภาวนา? .......ก็เพราะกิเลสมีมากตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียด.....กิเลสขั้นหยาบก็ได้แก่กายทุจริต และวจีทุจริตคือบาปอกุศลที่กระทำออกมาทางกายและวาจา จะบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยทาน และศีล.........ส่วนกิเลสขั้นละเอียดได้แก่บาปอกุศลที่กระทำทางใจละได้ด้วยการภาวนา


ให้บุญจงสำเร็จถึงคุณบิดามารดาญาติทั้งหลายทั้งที่ตายจากไปแล้วและที่ยังมีชีวืตอยู่ถึงผู้มีพระคุณตั้งแต่ภพชาติก่อนกี่ชาติมาก็ตามจนถึงปัจจุบันบุญจงส่งบุญที่ทำไปให้ไกลสารถึงเทวดาเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาและทุกๆเจ้าแม่ทั้งหลายจนถึงสัตว์ใหญ่สุดมาจนถึงเล็กสุดทั้งเจ้ากรรมนายเวรในอดีตและปัจจุบันตลอดศัตรูขานชื่อที่พอนึกได้และทุกท่านที่ไม่ได้ขานชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญจงช่วยให้ทุกท่านทุกตัวตนจงได้บุญที่ข้าพเจ้า..........ได้สร้างในครั้งนี้เทรอญ
ส่วนบุญที่เหลือจงช่วยให้ข้าพเจ้า...........มีความสุขกายใจมีปัญญาแสงสว่างจากธรรมคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้เป็นบุญมีบุญรักษามีสติหมดเวรกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรและศัตรูจงให้อภัยแด่ข้พเจ้า.................ข้าพเจ้าสิ้นชีวิตเมื่อใดบุญจงช่วยให้ข้าพเจ้า....................ได้ไปสิ้นสุดที่พระนิพพานเทรอญ


ให้พระองค์ท่านมาพระบารมีสูงขึ้น


อธิษฐาน หมายถึง ตั้งใจไว้ มุ่งมั่น ไปให้ถึง เอาให้ได้
หากจะทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ต้องประกอบด้วย สัจจ วิริยและขันติ

สำหรับท่านที่บารมีอินทรีย์ยังอ่อน ก็น่าจะเป็น ให้สวย รวย หล่อ
สำหรับท่านที่บารมีอินทรีย์แก่กล้า น่าจะ ขอให้บรรลุมรรคผล พระนิพพานเทอญ
ประมาณนี้แล

สำหรับข้าพเจ้า ขออุบ..
เจริญธรรม..


อธิษฐานให้ในอนาคตชาติข้างหน้าโน้น
ได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาค นะ


ขอให้ข้าพเจ้า........พบกับคำสั่งสอนของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกภพ ทุกชาติ หากละสังขารในชาตินี้ ขอให้พบพระรัตนตรัยในชาติหน้า และชาติต่อๆไปจนกว่าจะพ้นจากวัฏสงสารในภพมนุษย์คุณชอบอธิษฐานขออะไร?

ได้ไปที่ชอบ...ที่ชอบจ้า...อะ อะ อะ อะ


 3,819 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย