ดำริสิ่งใดย่อมสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้น

 muisun    3 ม.ค. 2558

คิดครั้งเดียวเรียกว่าการดำริ คิดหลายครั้งเรียกว่าฟุ้งซ่าน การดำริ แค่ดำริก็สัมฤทธิ์ผล...ดังนั้น หากเราจะใช้แค่ดำริเราต้องกำหนดดับความคิด จะคิดดับๆๆๆ ตลอดเวลา การดำรินั้นก็จะสัมฤทธิ ผลดั่งใจตั้งไว้เท่าที่เรากำหนดดับความคิดเข้าไป กำหนดดับมากย่อมสัมฤทธิ์ผลมาก กำหนดดับน้อยย่อมสัมฤทธิ์ผลน้อย ไม่กำหนดเลยก็ไม่สัมฤทธิ์ผลเลย..Facebook รู้ทันรวย...

 3,705 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย