ข้อสงสัยในเรื่องสังฆทาน

 คืนถิ่น    12 มิ.ย. 2555

คือผมมีข้อสงสัยน่ะครับว่าการที่เราใส่บาตรโดยไม่เลือกเฉพาะเจาะจงกับพระสงฆ์หรือสามเณรรูปใด
โดยอธิษฐานในกรณีใส่บาตรว่า ขอมอบให้ภิกษุหรือสามเณรรูปนั้นเป็นตัวแทนสงฆ์สำหรับกรณีนั้นเลย เพราะของบิณบาตรท่านมักไม่ได้เอามารวมกันแล้วแบ่ง จะเป็นสังฆทานได้หรือไม่ เพราะจำได้ว่าพระพุทธองค์เคยตรัสสอนพ่อค้า่ฟืนหรือชายตัดฟืนก็ไม่ทราบว่าควรถวายสังฆทานดีกว่าที่จะกล่าวว่าถวายทานพระอรหันต์เพราะปุถุชนไม่สามารถทราบได้หรอก ไม่น่าจะแปลว่าพระพุทธองค์ทรงให้ชายคนนั้นนิมนตร์พระมาที่บ้านอีกสามรูปเพราะท่านก็ไม่ได้ตรัสว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ อยู่ที่โยนิโสมนสิการมากกว่าพิธีกรรมหรือเปล่าครับ เพราะเราใส่บาตรก็เพราะนั่นคือสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่ใครจะมาถือบาตรเดินอย่างนั้นเราก็ไม่ใส่และเวลาใส่ก็ไม่เฉพาะเจาะจงกับรูปใดหรือวัดใดเลย ไปที่ไหนหากเจอพระบิณบาตรก็ใส่จะอธิษฐานสังฆทานให้พระรูปนั้นเป็นตัวแทนสงฆ์โดยปริยายได้หรือเปล่าครับ
อีกนิดนึงคือถ้าต้องนิมนตร์พระมาที่บ้านอีกสามรูปกำลังทรัพย์ชายคนนั้นอาจไม่พอน่ะครับเพราะเค้าเป็นแค่คนตัดฟืนหรือหาฟืน


ต้องขออภัยสำหรับประโยคที่ว่า "เพราะเค้าเป็นแค่คนตัดฟืนหรือหาฟืน" ด้วยครับ ไม่ได้มีจิตคิดจะลบหลู่ดูถูกบุคคลผู้ทำอาชีพนี้เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองดีกว่าเลยครับ ในที่นี้หมายถึงกำลังทรัพย์เค้าอาจไม่พอถ้าต้องนิมนต์พระมาหลาย
รูปน่ะครับ คือ มุ่งหมายถึงการสื่อสารในเรื่องของสังฆทานมากกว่าจนบางครั้งลืมนึกไปว่าบางรูปประโยคจะดูราวกับไปดูถูกผู้อื่นซึ่งเจตนาไม่มี และ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ


การถวาย"สังฆทาน"ที่ถูกวิธีมีอานิสงส์มาก

คำว่า "สังฆทาน" หมายถึงทานที่ถวายโดยเจาะจงเฉพาะสงฆ์ คือถวามแก่สงฆ์ที่เป็นหมู่คณะ มิใช่เจาะจงถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และสิ่งของที่ใช้ถวายสังฆทานก็มิใช่จะต้องเป็น"ภาชนะหรือถังสีเหลือง" ดังที่คนส่วนใหญ่ซื้อไปถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น สังฆทานนี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก.
ลักษณะของทานที่ชื่อว่าเป็นสังฆทาน
ทานที่ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ...
๑. จะต้องไม่เจาะจงตัวภิกษุผู้มารับทาน เช่นไม่ต้องระบุชื่อหรือตำแหน่งหน้าที่ของภิกษุที่จะให้มารับทาน เพียงแต่ไปติดต่อกับภิกษุหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดกิจนิมนต์ แล้วแสดงความประสงค์ว่า ขอให้จัดภิกษุ ๑ รูป ๒ รูป หรือตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อให้มารับสังฆทาน
๒. ต้องทำความเคารพยำเกรงในสงฆ์ และไม่ทำความดีใจหรือเสียใจให้เกิดขึ้น การทำความยำเกรงในสงฆ์คือ จัดแจงต้อนรับทำการถวายทานด้วยความเคารพ ถือว่าภิกษุนี้เป็นตัวแทนที่สงฆ์แต่งตั้งมา เมื่อได้ภิกษุที่เป็นพระเถระมารับทาน ก็ไม่ทำความดีใจให้เกิดขึ้นว่า เราได้ภิกษุผู้เป็นพระเถระมารับทาน หรือเมื่อได้ภิกษุหนุ่มเพิ่งบวชใหม่ หรือสามเณรเป็นผู้มารับทาน ก็ไม่ทำความเสียใจให้เกิดขึ้น
ถ้าทำความดีใจหรือเสียใจให้เกิดขึ้น ทานนั้นไม่ชื่อว่า "สังฆทาน" ส่วนบุคคลใด ได้ภิกษุหนุ่มหรือเถระผู้เป็นพาลหรือบัณฑิต รูปใดรูปหนึ่งจากสงฆ์แล้ว ไม่สงสัยติดใจภิกษุรูปนี้เป็นผู้ทรงศีลหรือทุศีล (ถึงแม้ตนจะรู้ว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้ทุศีล) ย่อมอาจเพื่อทำความยำเกรงในสงฆ์ว่า เราจะถวายทานแก่สงฆ์โดยผ่านทางตัวแทน(คือภิกษุรูปนี้) ที่สงฆ์จัดมาให้ เช่นนี้ชื่อว่า "สังฆทาน"
ฉะนั้น การถวายสังฆทานแก่ภิกษุทุศีล แต่ภิกษุนั้นมาในฐานะตัวแทนสงฆ์ที่ผู้ถวายนิมนต์ ถ้าผู้ถวายทานถวายด้วยความศรัทธา ทำความเคารพยำเกรงให้เกิดขึ้นในตัวภิกษุนั้น เสมือนหนึ่งว่าตนเองมีความเคารพยำเกรงในสงฆ์ ไม่ทำความดีใจหรือเสียใจให้เกิดขึ้น ทานนั้นก็นับว่าเป็น"สังฆทาน" ซึ่งเป็นทานที่มีผลไพบูลย์มาก มีอานิสงส์มาก.
การใส่บาตรจัดเป็นสังฆทานหรือไม่?
การใส่บาตรแก่ภิกษุผู้ออกบิณฑบาตในเวลาเช้า ที่เรานิยมกระทำกันนั้น ถ้าผู้ถวายมีความตั้งใจที่จะถวายแก่สงฆ์ โดยมิได้เจาะจงเลือกใส่แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และในขณะใส่บาตรก็ไม่ทำความดีใจหรือเสียใจที่ได้ถวายแก่พระเถระหรือสามเณร ทำความเคารพยำเกรงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เราถวายบิณฑบาตนั้น การใส่บาตรนั้นก็จัดว่าเป็น"สังฆทาน"ได้ แม้เราตักข้าวใส่บาตรเพียงทับพีเดียวก็ตาม
________________________________________
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


เห็นไม่มีผู้มาให้ความรู้ผมเลยค้นมาเองจาก กูเกิ้ล น่ะครับ เป็นของเว็บ okanation บล็อค pierra ต้องขอประทานอนุญาติท่านเจ้าของความรู้และการเผยแพร่นี้ด้วยครับ แต่ต้องขอออกตัวว่าเป็นเพียงข้อมูลที่ค้นคว้ามานะครับอนุโมทนาสาธุ


โมทนาสาธุครับ...
...หันหลังคืนฝั่ง พ้นจากทะเลทุกข์...


อยากแนะนำให้โทรศัพท์ไปขอหนังสือ มหัศจรรย์แห่งสังฆทาน (สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก) ได้ที่หมายเลข 086-036-7162 ทุกคำถามของสังฆทานจบลงที่หนังสือเล่มนี้
...ทำไมพระพุทธองค์จึงสรรเสริญสังฆทาน
....สังฆทานให้ผลบุญมากกว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า เพราะเหตุใด
...สงฆ์นี้ประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าหรือ พระองค์จึงตรัสยกย่องสงฆ์
...ปาฏิปุคคลิกทาน กับ สังฆทาน ต่างกันอย่างไร
...ถ้าพระพุทธองค์ไม่ตรัสยกย่องสังฆทาน อะไรจะเกิดขึ้น
... สังฆทานห้ามเลือกพระ แล้วคำว่า ทานที่เลือกให้พระสุคต
ทรงสรรเสริญ คำสองคำนี้จะไม่ขัดกันหรือ หรือว่าอย่างไร
...ยำเกรงในสงฆ์ คืออะไร สังฆทานต้องถวายในภิกษุ ๔ รูปใช่หรือไม่
...เมื่อน้อมถวายแก่พระอริยสงฆ์แล้ว สมมุติสงฆ์ผู้รับทานนั้น
จะชื่อว่าขโมยบริโภคของพระอริยสงฆ์ไปหรือ จะเป็นบาปหรือไม่
...เลือกไปทำบุญที่วัดที่มีการส่งเสริมการเรียนปริยัติและปฏิบัติ
ไม่ไปทำบุญกับวัดที่ภิกษุปฏิบัติผิดธรรม จะเป็นสังฆทานไหม
..บางแห่งพูดว่า ขณะใส่บาตรให้อุทิศส่วนกุศลในขณะนั้นทันที
ผิดหรือถูก อย่างไร
...ต้องกล่าวคำถวายสังฆทานหรือไม่
...ใส่บาตรกับภิกษุทุศีล เป็นการส่งเสริมภิกษุทุศีลและเป็นบาปใช่หรือไม่
...เห็นพระรับอาหารบิณฑบาต แล้วนำมาขายต่อกับแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆ
หมุนเวียนอยู่หลายรอบ เห็นแล้วไม่ศรัทธา เลือกใส่บาตรกับพระ
เดินบิณฑบาตปกติรูปอื่นๆ เลือกพระแบบนี้ยังเป็นสังฆทานได้ไหม
...ทำสังฆทานเพื่ออยากได้บุญมากๆ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เพื่อโชคลาภ
เพื่อเจ้ากรรมนายเวร ตัดวิบากกรรม จะเป็นสังฆทานไหม
...พ่อแม่เป็นดั่งพระอรหันต์ของลูก แสดงว่าก็ทำสังฆทานกับพ่อแม่ได้ซิ
...ใส่บาตรพระสงฆ์ตอนเช้า จะเป็นสังฆทานได้ไหม หรือจะต้องเผดียงนิมนต์
จากหมู่สงฆ์อย่างเดียวจึงจะเป็นสังฆทาน
...เราใส่บาตรถวายเป็นสังฆทาน แต่เราไม่ทราบว่าท่านปาราชิก
หรือขาดจากการเป็นพระ ทานของเรายังเป็นสังฆทานหรือไม่
...เห็นคนขอทาน น้อมใจว่าจะให้ทานแก่พระโสดาบัน
หรือพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี จะยังเป็นสังฆทานได้ไหม
...มีข่าวลือว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ บ้างก็อ้างว่าเข้านิโรธสมาบัติ
ก็การเดินทางไปทำสังฆทานกับท่านเหล่านี้ จะได้บุญมากใช่หรือไม่
...ถวายทานแบบใดอุทิศส่วนกุศลที่สำเร็จประโยชน์แก่เปรตได้
...บริจาคเงินผ่านไวยาวัจกรหรือเจ้าหน้าที่คนวัด ใส่ในตู้รับบริจาค เช่น
ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าภัตตาหาร โดยคิดว่าได้ถวายส่วนรวมแก่พระและเณรทั้ง
วัดโดยไม่เจาะจงพระเณรรูปใดเลย จะเป็นสังฆทานไหม
...มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ นับถือศาสนาอื่น พาเขาไปทำสังฆทานที่วัด
บอกให้ไหว้และพูดตาม แต่เพื่อนพูดเป็นภาษาไทยไม่ชัด
จัดเป็นสังฆทานหรือไม่
...แถวบ้านมีพระองค์เดียวเดินบิณฑบาต รู้จักท่านก่อนบวชและ
ใส่บาตรเป็นประจำ จะเป็นสังฆทานไหมเพราะรู้จักกันอยู่
...ดูแลภิกษุอาพาธได้บุญอานิสงส์เท่ากันกับอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่

/////////////////////// ลองโทรไปขอได้ หลักฐานจากพระไตรปิฎก บอกเล่ม หน้า และมีภาพหน้าหนังสือจากพระไตรปิฎกด้วย 4,063 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย