"ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้ายผู้อื่น" (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

 วิริยะ12    8 ก.พ. 2563

 "ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้ายผู้อื่น"

" .. "นอกจากเป็นการประทานหัวใจของพระพุทธศาสนา" ยังทรงสั่งสอนหลักสำหรับการเผยแผ่พระศาสนาไว้ด้วย มีหลัก ๒ ประการแรกว่า "การไม่กล่าวร้ายและการไม่ทำร้าย" เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ผู้สดับพระธรรมเทศนาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ล้วนเป็นพระภิกษุบริษัท "หากแต่พระธรรมย่อมเป็นของสาธารณะสำหรับทุกชีวิต ที่ควรน้อมนำเข้ามาสู่ตน" ไม่จำกัดว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงพึงน้อมนำหลักการ "ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย มาเป็นพื้นฐานของการครองตน" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ" บิดเบือน หรือยุยง "ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกัน" .. "

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในวันมาฆบูชา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  DT014902

วิริยะ12

8 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย