ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

 trilakbooks    10 เม.ย. 2555

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก
WWW.TRILAKBOOKS.COM
....................................................................

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกบริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ โดยการจัดถวายหนังสือพระไตรปิฎก

และตู้พระไตรปิฎกเป็นธรรมบรรณาการนั้นนับได้ว่า เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันยอดยิ่ง ซึ่งเป็นหลักธรรมะ และเป็นแกนหลัก

ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันยอดยิ่ง นับได้ว่า การเผยแพร่พระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชานั้น

เป็นหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันยอดยิ่งอย่างหนึ่ง ที่ชาวพุทธศาสนิกชนพึงกระทำ และนอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังถือได้ว่า

เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักคำสอนและหลักใจความสำคัญ

ของพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่และเผยแพร่หลักธรรมให้เจริญแพร่หลายไปทั่วสากลพิภพอีกด้วยบริการจัดพิมพ์รายนามผู้ร่วมถวายพระไตรปิฎก
สำหรับจารึกลงในหนังสือพระไตรปิฎก
พร้อมป้ายติดตู้พระไตรปิฎกไม้สัก
ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก อันมีหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกหนึ่งในโครงการของ

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน)

จึงเป็นหน่วยงานเผยแพร่ธรรมะแห่งหนึ่งที่จัดเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก อันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้รวบรวมหนังสือพระไตรปิฎกทุกชุดที่จัดเผยแพร่ ณ ปัจจุบันขณะ มาไว้

ณ จุดเดียวกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชน พระภิกษุ สามเณร ผู้ใครสนใจศึกษา

พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์หลักใจความของพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว

และ/หรือ ผู้ที่ใคร่สนใจที่จะถวาย หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก ไปยัง ณ สถานที่ต่างๆ

อาทิเช่น พุทธสถาน วัด หรือแหล่งศึกษาปฏิบัติธรรมต่างๆ อาศรม สำนักปฏิบัติธรรม หรือชมรมปฏิบัติธรรม

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและ ตู้บรรจุพระไตรปิฎก ก็มีบริการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก

ไปยังสถานที่ ต่างๆ ทัวประเทศ หรือ จัดส่งต่างประเทศ ได้ด้วยเช่นกัน

087-696-7771, 081-424-0781,085-819-4018, 02-482-7358
WWW.TRILAKBOOKS.COM
............................................................................. 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย