สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความได้เฉพาะซึ่งปัญญาให้เกิดสุข
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
ความได้เฉพาะซึ่งปัญญา ให้เกิดสุข
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
ที่มา : จากหนังสือ http://www.dhammathai.org/suphasit/data/Page_01.jpg

 414 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย