"ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "ศีลจะครบบริบูรณ์"

" .. ในกระบวนศีลทั้งหลาย มีศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น ผู้ไม่สามารถจะรักษาศีลให้ครบถ้วนได้ "จะรักษาเอาข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่งก็ได้" แต่ต้องรักษาให้จริง ๆ ทำความพอใจเลื่อมใสในศีลของตนอย่างยิ่ง

"ถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์" ก็ยังพอให้สำเร็จประโยชน์ได้ "ดีกว่าส่วนมาก ผู้ไปสมาทานศีลในวัดทุกวันพระ แต่รักษาข้อเดียวก็ไม่ได้" เมื่อรักษาข้อหนึ่งได้แล้ว ข้ออื่น ๆ ก็จงทำเช่นเดียวกัน ศีล ๕ จึงจะครบบริบูรณ์ .. "

"รวมธรรมภาษิต"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 


4,101


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย