คำสอนพุทธกับที่ถูกบันทึกในพระไตรปิฏก

 wakeup    19 พ.ค. 2554

คือไม่ทราบว่าใครเคยวิเคราะห์ไหมว่า คำสอนที่พุทธสอนจริงๆหลังจากตรัสรู้จนปรินิพพาน ถูกบรรจุใว้ในพระไตรปิฏกหมดเลยหรือเปล่า หรือแค่เท่าที่พระอรหันตร์500 รูปจำได้เท่านัน หรือแค่เท่าที่พระอานนทร์จำได้องค์เดียว
ขอบคุณครับ

?ไม่ทราบเลยครับ(ผมไม่ทราบคนเดียวนะครับ อาจมีท่านผู้ที่ทราบมาตอบให้...รอฟังด้วยคนครับ)


ได้บรรทึกไว้หมด แต่ก็ยังมี คำสอนของพระอรหันต์องค์อื่นๆ เช่น ปฏิสัมภิทามรรค ของท่านพระสารีบุตร บ้าง หรือพระมหากัจจายนะ (จำไม่ได้ว่าหมวดธรรมใด)ที่ได้ขยายความที่พระองค์แสดงไว้ให้พิสดารละเอียดยิ่งขึ้น เทวตาภาษิต ต่างๆ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นทั้งหมดก็สอดคล้องตามหลักธรรมของพระองค์ทั้งสิ้น หาได้ขัดแย้งกันไม่.. อรรถกถาจารย์ท่านต่างท่านทราบว่าสติปัญญาของชนรุ่นหลังจะเสื่อมถอย จึงได้ขยายความที่ลึกซึ้งเพื่อให้พุทธานุชนรุ่นหลังได้เข้าใจ อาจมีเหมือนบางตอนที่คนในยุคปัจจุบันอ่านแล้วแทบไม่อยากเชื่อ แต่เนื่องด้วยสติปัญญาที่เสื่อมถอยนั่นแหละจึงไม่อาจเข้าใจ และตำหนิข้อความในพระไตรปิฎก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านพระอรรถกถาจารย์อรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำสังคายนาท่านก็ได้ทราบปัญหานี้ล่วงหน้ามาแล้วเช่นกัน (ที่สติปัญญาคนเสื่อมถอยเพราะอกุศลเจริญยิ่งขึ้น อายุคนก็ลดถอยลง ทุก 100 ปีอายุลดลง 1 ปี นั่นเอง การเข้าใจหลักธรรมก็ยาก การบรรลุก็ยากขึ้นตามลำดับ ...นี้คือเหตุผลประการหนึ่งที่มีระบุอายุพระศาสนา 5,000 ปี) พระอรหันต์ทั้ง 500 รูปในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 700 รูป ครั้งที่ ๓ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ( ลองอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ มหามกุฏ ฯ จะทราบความทั้งหมด )


ทำไมถึงแน่ใจว่าถูกบันทึกใว้หมดหล่ะครับ? ผมกำลังเข้าใจว่าก็เท่าที่ท่านพระอุบาลีกับพระอานน์จำได้เท่านั้น
กำลังคิดว่าอาจจะมีอยู่อีกไม่น้อยคำสอนของพุทธ ที่ไม่ได้ถูกบันทึกใว้


ให้กลับไปดูเรื่องพระอานนท์ขอพรอย่างไรบ้างจากพระพุทธเจ้าก็จะทราบ


 3,960 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย