คำสอนพุทธกับที่ถูกบันทึกในพระไตรปิฏก

 wakeup    19 พ.ค. 2554

คือไม่ทราบว่าใครเคยวิเคราะห์ไหมว่า คำสอนที่พุทธสอนจริงๆหลังจากตรัสรู้จนปรินิพพาน ถูกบรรจุใว้ในพระไตรปิฏกหมดเลยหรือเปล่า หรือแค่เท่าที่พระอรหันตร์500 รูปจำได้เท่านัน หรือแค่เท่าที่พระอานนทร์จำได้องค์เดียว
ขอบคุณครับ• อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8

• ๓๓.ปางประทับเรือ

• ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย