ถามการเจริญวิปัสสนา

 monmit   

เรียนผู้รู้ อยากทราบการตรวจสอบการภาวนาของเราว่าถูกทางและก้าวหน้าแล้ว เป็นอย่างไรคะ ขอบคุณมาก
เมื่อกิเลสลดลง ความโกรธลดลง ความโลภลดลง มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ คนอื่นรู้ได้ไม่ดีเท่าเรา


เรียนผู้รู้ อยากทราบการตรวจสอบการภาวนาของเราว่าถูกทางและก้าวหน้าแล้ว เป็นอย่างไรคะ ขอบคุณมาก

ภาวนา แปลว่า ทำให้มีขึ้น เจริญขึ้น
ถูกทาง ทางที่ถูกสำหรับการภาวนาคือต้องเป็นไปในวงของอริยสัจ 4
คือ ต้องเห็นทุกข์ ต้องพบทุกข์ ทุกข์ควรกำหนดรู้

ต้องค้นคว้าต่อไปลึกลงไปจากทุกข์ที่เราได้รับจนเห็น เหตุทุกข์ (สมุทัย) อันได้แก่ตัณหา ซึ่งมีกำเนิดมาจาก อัตตา ความเห็นผิด ยึดผิด
เมื่อปัญญาเห็น อุปาทานความเห็นผิดยึดผิดว่าเป็นอัตตา ตัวกู ของกู ว่าเป็นต้นเงือนแห่งทุกข์ ปัญญาจะเห็นและรู้ลึกลงไปถึงความเป็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา จนเบื่อหน่ายคลายจางปล่อยวางอัตตาความเห็นผิด

จิตเข้าถึงสภาวอนัตตา นิโรธ หรือนิพพาน ก็จักมาปรากฏในจิต

กระบวนการที่ใช้สติ ปัญญา เฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิจารณาเข้าไปในกายและจิต ณ ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันอารมณ์ จนเห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ชัดเจนจนปล่อยวางเหตุทุกข์ได้นั้น เรียกว่า มรรค

ความก้าวหน้าในการภวนาของเรา ให้ดูที่ความโกรธ หรือโทสะ เป็นสำคัญ
ถ้าความโกรธ จิตขุ่นมัวลดน้อยลงเรื่อยๆ แสดงว่า อัตตา ความเห็นผิดเป็น กู เป็นเรา นั้น เบาบาง จางไป หรือใกล้จะหมดไปเรื่อยๆ กิเลส ตัณหา ในส่วนของโลภะและโมหะนั้น เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเบาบางไปแค่ไหน


 เปิดอ่านหน้านี้  2926 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย