ความเข้าใจของกระผมผิดหรือถูกอย่างไรหรือไม่ครับ

 asd    

ตามความเข้าใจของกระผมนั้น เข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นท่านเป็นผู้ที่สืบทอดศาสนา เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนต่อให้พวกเราให้เป็นคนดีมีศิลธรรมอย่างน้อยเป็นเบื้องต้น เป็นผู้ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบตามอย่างของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ใฝ่หาความสงบและถึงที่สุดคือนิพพาน นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นกระผมเข้าใจว่าพระสงฆ์เปรียบเป็นสื่อกลางระหว่างคนเราที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว หรือจะเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นสื่อกลางระหว่างสองภพ คือโลกมนุษย์กับอีกโลกหนึ่งหลังความตาย เช่น พระท่านช่วยทำพิธีกรรมต่างๆ อย่างญาติๆจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ตายที่อยู่อีกภพหนึ่ง พระสงฆ์ท่านก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาให้ การกระทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างนี้กระผมเข้าใจว่านั่น คือท่านกำลังทำพิธีที่กระผมเข้าใจว่าเป็นสื่อกลางให้ระหว่างญาติๆกับผู้ล่วงลับไป ความเข้าใจนี้จะถูกหรือไม่อย่างไร กราบเมตตาขอท่านผู้รู้ช่วยเมตตาตอบให้ด้วยหากเข้าใจผิด กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ตามความเข้าใจของกระผมนั้น เข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นท่านเป็นผู้ที่สืบทอดศาสนา เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนต่อให้พวกเราให้เป็นคนดีมีศิลธรรมอย่างน้อยเป็นเบื้องต้น เป็นผู้ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบตามอย่างของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ใฝ่หาความสงบและถึงที่สุดคือนิพพาน ..

โดย : asd [DT07489] 26 ต.ค. 2551 10:33 น.


เป็นผู้รับทักษิณาทาน เป็นบุคคลทั่วไปควรกราบไหว้
เป็นเนื้อนาบุญของโลก(สรรพสัตว์) ด้วยค่ะ.. นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นกระผมเข้าใจว่าพระสงฆ์เปรียบเป็นสื่อกลางระหว่างคนเราที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว หรือจะเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นสื่อกลางระหว่างสองภพ คือโลกมนุษย์กับอีกโลกหนึ่งหลังความตาย เช่น พระท่านช่วยทำพิธีกรรมต่างๆ อย่างญาติๆจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ตายที่อยู่อีกภพหนึ่ง พระสงฆ์ท่านก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาให้ การกระทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างนี้กระผมเข้าใจว่านั่น คือท่านกำลังทำพิธีที่กระผมเข้าใจว่าเป็นสื่อกลางให้ระหว่างญาติๆกับผู้ล่วงลับไป ความเข้าใจนี้จะถูกหรือไม่อย่างไร ..

โดย : asd [DT07489] 26 ต.ค. 2551 10:33ตรงนี้เป็นการเข้าใจผิดค่ะ เป็นพิธี และทิฏฐิของพราหมณ์ครอบงำ จึง
เรียกร้องให้พระสงฆ์ทำพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะ พระสงฆ์มีเมตตา ก็อนุเคราะห์ และจะได้มี
โอกาสแสดงธรรมะ แต่ภายหลังไม่เทศน์ธรรม(วัดที่เทศน์หลังถวายภัตฯน้อยมาก)
งานบุญ-งานศพก็สวดเป็นภาษาบาลี ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง กลายเป็นเน้นพิธี
โดยความมุ่งหมายที่แท้จริงแต่แรกเลือนหายไป .. กลายเป็นชาวบ้านมาเอาบุญทางทาน ไม่เอาบุญทางปัญญา ...
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ยินดีในการคลุกคลีเป็นหมู่ ทำกิจกรรมตามกระแสเดียวกับญาติโยม ในที่สุด


[๓๔๕] พ. ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลี กัน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเป็นหมู่ ยินดีในหมู่ บันเทิง ร่วมหมู่ ย่อมไม่งามเลย

ดูกรอานนท์ ข้อที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการ คลุกคลีกัน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเป็นหมู่ ยินดีในหมู่ บันเทิงร่วมหมู่นั้นหนอ จักเป็นผู้ได้สุขเกิดแต่เนกขัมมะ สุขเกิดแต่ความสงัด สุข เกิดแต่ความเข้าไปสงบ สุขเกิดแต่ความตรัสรู้ ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ ลำบาก นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้

ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียว หลีกออกจากหมู่อยู่ พึงหวังเป็นผู้ได้สุขเกิดแต่เนกขัมมะ สุขเกิดแต่ความสงัด สุขเกิดแต่ความเข้าไป สงบ สุขเกิดแต่ความตรัสรู้ ตามความปรารถนา โดยไม่ยาก ไม่ลำบาก นั่นเป็น ฐานะที่มีได้ ฯ

ดูกรอานนท์ ข้อที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกัน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเป็นหมู่ ยินดีในหมู่ บันเทิงร่วม หมู่นั้นหนอ จักบรรลุเจโตวิมุติอันปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโตวิมุติอันไม่ กำเริบมิใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้

ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียว หลีกออกจากหมู่อยู่ พึงหวังบรรลุเจโตวิมุติอันน่าปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโต- *วิมุติอันไม่กำเริบมิใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ ฯ
ดูกรอานนท์ เราย่อมไม่พิจารณาเห็นแม้รูปอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เพราะความแปรปรวนและความเป็น อย่างอื่นของรูป ตามที่เขากำหนัดกันอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนัดแล้ว ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=14&A=4846&Z=5089&pagebreak=0


เจริญในธรรมค่ะ


ส่วนตัวผมแล้ว ผมคิดเหมือนคุณ asd นะครับคือ พระสงฆ์จะทำพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้วิญญานผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่สุขคติครับ ลองคิดดูนะครับ ว่าเวลามีอุบัติเหตุทำให้คนตาย ตรงจุดนั้นทำไมต้องมีพระมาสวดส่งวิญญานให้หลุดไปได้ด้วยครับ หรือบ้านที่มีคนตายก้อต้องให้พระมาสวดทำพิธี บรดาญาติพี่น้องทำบุญก้อทำให้กับคนตาย ผ่านทางพระสงฆ์นี่แหละครับ
ส่วนศาสนาพุทธกับฮินดู ผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันครับ แต่ต่างกันที่ฮินดูจะบูชาองค์เทพครับ เพื่อให้เกิดสิริมงคล แต่พุทธจะสอนให้พ้นทุกข์ด้วยตนเองครับ


 4,170 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย