กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พุทธมณฑล - ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก
[ จำนวนคนอ่าน คน ]
พุทธมณฑล
ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก

     เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ รัฐบาลที่มี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยความพร้อมใจของชาวพุทธทั้งประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างปูชนียสถานขึ้นเป็นพุทธานุสรณีย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลกาลที่พระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบ ๒,๕๐๐ ปี ซึ่งจะครบในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๐๐

      ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘ รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล ปัจจุบันคือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     วัตถุประสงค์ในการสร้างพุทธมณฑลนั้นมี ๘ ประการ ข้อที่สำคัญที่สุดคือ เป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถาน ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ ๒,๕๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๐๐

     พุทธมณฑลสมัยนั้นก็เป็นเสมือนป่าเราดี ๆ นี่เอง ยังไม่เกิดเป็นอำเภอ จุดที่อยู่ใกล้และมีชื่อเสียงให้รู้จักกันคือตำบลศาลายา ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี การก่อสร้างเริ่มไปได้ไม่เท่าไร รัฐบาลท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็หมดอำนาจ เป็นผลให้การก่อสร้างพุทธมณฑลหยุดชะงักไป จนถึง พ.ศ.๒๕๒๑ คณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการรับมอบงานก่อสร้างต่อจากกระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการจัดสร้าง คราวนี้ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์

     การก่อสร้างดำเนินการต่อไปแต่ก็ดูจะไม่รวดเร็วนัก มาสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้หน่วยทหารเป็นหน่วยหลัก แม้แต่หน่วยที่อยู่ใกล้ ๆ เช่นกองทัพภาคที่ ๔ ซึ่งในเวลานั้นผมย้ายไปรับราชการอยู่ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๔ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้หน่วยทหารทั้งที่เป็นหน่วยกำลังรบ หน่วยโรงเรียนทหาร เช่น ร.ร.นายร้อย จปร. หน่วยฝ่ายเสนาธิการเช่นกรมฝ่ายเสนาธิการต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันต่าง ๆ ที่เต็มใจจะช่วยเหลือแม้แต่ตระกูลสำคัญ ๆ ที่มีสตางค์แยะมาช่วยกันสร้างตกแต่งให้เกิดเป็นสวนขึ้นในพุทธมณฑล และได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งก่อนจะเล่ารายละเอียดของการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ผมขอเชิญชวนท่านไปเที่ยวชมในพุทธมณฑลเสียก่อน เพราะเรื่องนี้หากจะให้ทราบละเอียดสักหน่อยก็คงจะยาวสักนิด หากเข้าไปในพุทธมณฑลในเวลานี้ เข้าประตูที่อยู่เลยร้านลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบไปหน่อย ผ่านป้อมยามรับบัตรไม่เสียค่าผ่านประตู พื้นที่ สถานที่จะงดงามสุดพรรณนา ร่มรื่นไปทั่วบริเวณที่ผมได้บอกแล้วว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยกันสร้างสวนไว้ ๒๐ ปีเศษผ่านไป ต้นไม้ต่าง ๆ เติบโต สูงใหญ่ให้ความร่มรื่นหมดแล้ว สวยจริงๆ และพื้นหญ้าข้างล่างก็ตัดแต่งโล่งเตียน จุดนี้สำคัญมาก หากต้นไม้โตใหญ่ แต่ข้างล่างหญ้ารกรุงรังก็หมดความงามกลายเป็นป่าไป แต่นี้ตัดแต่งหญ้าเรียบตลอดทั้งพื้นที่ "๒,๕๐๐ ไร" ไม่มีส่วนไหนเลยที่หญ้าจะไม่ได้รับการตัดแต่งจึงงดงามมาก และทั่วบริเวณด้านชายสวนจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีปลาตัวโต ๆ รอรับอาหารจากผู้มาเที่ยวจะซื้ออาหารโยนไปให้กิน ในวันที่ผมไปนี้คือ ฤดูฝนน้ำจะเต็มขอบสระน้ำใสสะอาด จะนั่งริมน้ำหรือนั่งใต้ร่มไม้ จะเอาอาหารไปกินก็ได้ แต่อย่าลืมนึกถึงเรื่องความสะอาดของสถานที่ คนไปนั่งกินอาหารขอให้มีวัฒนธรรมที่ดีงามติดไปด้วย เศษอาหารและภาชนะขอให้เก็บทิ้งให้หมด ขอให้เสียดายสถานที่นี้กันมาก ๆ ว่างดงามสงบเพียงใด

- พระศรีศากยะทศพลญานประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ -

     พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า "พระศรีศากยะทศพลญานประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" ซึ่งสร้างขึ้นใจกลางพุทธมณฑล ต้นแบบที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ออกไว้นั้นสูง ๒.๑๔ เมตร แต่ต้องการให้มีความหมายจึงได้ขยายแบบออกไป เพื่อให้ได้ ๒,๕๐๐ กระเบียด จึงต้องขยายออกไปอีก ๗.๕ เท่า เป็นความสูง ๑๕.๘๗๕ เมตร เมื่อขยายแบบเสร็จแล้วการสร้างต้องแบ่งพระพุทธรูปออกเป็น ๖ ส่วนคือ พระเศียร พระอุระ และพระพาหาข้างซ้าย พระนาภี และพระพาหาข้างขวา พระเพลา พระบาท และฐานบัวรองพระบาท พระกรซ้ายและขวา มีโลหะมาตรฐานเดียวกัน ๑๓๗ ชิ้น มีสูตรของส่วนผสมที่แน่นอนเรียกว่า "โลหะสำริด" เริ่มสร้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๒๓ โดยมี อาจารย์ สาโรช จารักษ์ อำนวยการสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๕

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ได้เสด็จทรงเททองพระเกตุมาลาไว้เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ได้ประกอบพิธีเชื่อมประกอบพระเศียร กับองค์พระพุทธรูป เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๕ โดยสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ เสด็จประกอบพิธีสมโภช เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ และระหว่างกำลังดำเนินการสร้างอยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรการสร้างองค์พระพุทธรูป

- วิหารพุทธมณฑล -

     วิหารพุทธมณฑล ซึ่งหากมองจากถนนใหญ่จะเห็นชัดเจน แต่เมื่อมองจากองค์พระพุทธรูปประธาน มองตัดความงดงามของสวนไม้ดอกออกไปก็จะเห็นความงดงามอย่างยิ่ง เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยตามแบบวิหารของวัดราชาธิราช ผนังวิหารทำเป็น ๒ ชั้น เพื่อให้ประตูหน้าต่าง เลื่อนเข้าภายในกำแพงได้ ภายในปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน หลังคามุงด้วยกระเบื้องลวดลายภายนอกเป็นประติมากรรมรูปพระพุทธรูป ๘ องค์ และพระโพธิสัตว์ ๒ องค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ๒๕ พุทธศตวรรษขนาด ๒,๕๐๐ มม. ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๘

     ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมประยุกต์ หันหน้าไปทางทิศเหนือ ก่อสร้างเสร็จในปี ๒๖๒๔

     ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ อยู่ตรงข้ามกับตำหนักสมเด็จพระสังฆราช มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สองชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖

     หอประชุม สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประชุมทางพระพุทธศาสนา และให้ความรู้ อาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สองชั้น ชั้นล่างด้านทิศเหนือใช้เป็นสำนักงานพุทธมณฑล สร้างเสร็จ พ.ศ.๒๕๒๙

     หอกลอง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชัยขนาดใหญ่ ตัวกลองทำด้วยไม้ขนุน และหนังควายเผือก เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาด ๑.๖๐ เมตร ผู้จัดทำกลองคือ พระพิชัย ธรรมจาโร วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖

     สำนักงานพุทธมณฑล ลักษณะอาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สร้างเสร็จ พ.ศ.๒๕๒๕

     การไปชมอาคารทุกหลังจะไปสะดวกมาก มีถนนที่ลัดเลาะไปสวนไม้ที่ร่มรื่น ริมสระน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยม และมีป้ายบอกทิศทางไป อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

     อาคารประชาสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๕

     ศาลาราย สร้างตามแนวทางเท้าวงกลมรอบองค์พระประธานมีทั้งหมด ๒๐ หลัง ด้านข้างโปร่ง

     ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน เป็นอาคารเพื่อใช้ปฏิบัติกรรมฐาน อยู่บริเวณสวนเวฬุวัน เป็นรูป ๖ เหลี่ยม เชื่อมติดต่อกันทั้งหมด ๘ หลัง

     พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา อาคารทรงไทยเป็นรูปกลมวงแหวนด้านนอก แบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ส่วนที่ ๒ จัดนิทรรศการและการบรรยาย ส่วนที่ ๓ ส่วนบริการ สุขา ห้องน้ำ ฯ

     หอสมุดแห่งพระพุทธศาสนา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานนามว่า "หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ" ห้องสมุดนี้ใหญ่โตมาก ห้องอ่านหนังสือจุถึง ๕๐๐ คน มีหนังสือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม เก็บหนังสือบนเพดานได้อีก หนึ่งล้านเล่ม วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ บริจาคเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่เจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

     มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน สถาปัตยกรรมไทยรูปทรงจตุรมุข มีพระเจดีย์ ๙ ยอด ประดิษฐานในย่านกลาง และเป็นที่จารึกพระไตรปิฎกหินอ่อน ขนาด ๑.๑๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น มีภาพวาดพระพุทธประวัติอยู่ด้านบนโดยรอบ เริ่มสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๑ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท วัดปากน้ำ และสมาคมศิษย์เก่าหลวงพ่อฯ บริจาคผมเคยไปเห็นพระไตรปิฎกหินอ่อน ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่า แต่ความงดงามของสถานที่นั้นจะเทียบกันไม่ได้เลย

     โรงอาหาร ก็เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย บริการด้านอาหารเมื่อมีกิจกรรมในพุทธมณฑล

     หอฉัน ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย ใช้เป็นที่อบรมศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษาที่มาพักแรมเข้าค่ายพุทธบุตร

      ท่าเทียบเรือ อยู่ด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ด้านหลังใช้เป็นท่าขึ้นลงเรือ ซึ่งเรือแล่นไปได้รอบพุทธมณฑล

     สระน้ำขนาดใหญ่ อยู่ด้านหลังวิหาร มีขอบสระใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา หรือลอยกระทง

     ศาลาอำนวยการ ใช้เป็นที่รับบริจาค ขายดอกไม้ธูปเทียน จำหน่ายวัตถุมงคล "พระ ๒๕ พุทธศตวรรษประทับยืนปางลีลา" ยังมีจำหน่ายองค์ละ ๑๐๐ บาท เมื่อตอนเริ่มสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกนั้น ผมเคยเช่าจากปะรำพิธีในสนามหลวงองค์ละ ๑๐ บาท สิบบาทเมื่อ ๔๕ ปีที่แล้ว น่าจะสูงกว่า ๑๐๐ บาทในปัจจุบัน

     ศาลาบำเพ็ญกุศล อยู่ด้านหลังศาลาอำนวยการใกล้องค์พระเช่นกัน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเช้ามีถวายสังฆทาน อาทิตย์บ่ายมี พระธรรมเทศนา ไปติดกันเทศน์ทำบุญได้

     สำนักงานย่อย อยู่บริเวณสวนเวฬุวัน เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่

     ศาลาสรีรสราญ มีห้องสุขาไว้บริการประชาชน เห็นมีแห่งเดียวและได้แนะแล้วว่าควรเป็นห้องสุขาแบบผสม

     เรือนแถว ที่พักของเจ้าหน้าที่ป้อมยาม มี ๘ หลัง

     พื้นน้ำของพุทธมณฑลนั้นงามยิ่ง น้ำเต็มเปี่ยม สนามขอบสระน้ำเรียบเขียวชอุ่ม โล่งเตียน เนื้อที่พื้นน้ำมีมากถึง ๖๐๐ ไร่ สนามหญ้าและสวนต้นไม้มี ๑,๕๖๒ ไร่ เป็นถนนและทางเท้า ๒๔๔ ไร่ เป็นอาคาร และสิ่งก่อสร้างเพียง ๙๔ ไร่ จากจำนวนทั้งหมด ๒,๕๐๐ ไร่

- ตำบลปฐมเทศนา -

     "สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล" ซึ่งต้องตระเวนไปหาให้พบ หาไม่ยากเพราะมีป้ายนำคือ
          "ตำบลประสูติ" ประดิษฐานหินรูปดอกบัว ๗ ดอก แกะสลักหินเป็นรูปดอกบัวกำลังแย้มบาน ช่วงบนแกะสลักลายนูนรูปพระพุทธบาท กลางฝ่าพระบาทสลักชื่อแคว้นต่างๆ ๗ แคว้น ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอน รวม ๗ แคว้นคือ กาสี-โกศล,มคธ-อังคะ,สักกะ วัชชี,มัลละ,วังสะ,กุรุ
          "ตำบลตรัสรู้" ประดิษฐานหินรูปโพธิบัลลังก์ ช่วงบนแกะสลักนูนเป็นลายบัวคว่ำและบัวหงาย มีรัศมีล้อมรอบช่วงล่าง
          "ตำบลปฐมเทศนา" ประดิษฐานหินเป็นรูปธรรมจักร และรูปแท่นที่นั่งของปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
          "ตำบลปรินิพพาน" ประดิษฐานหินสัญลักษณ์ รูปแท่นไสยาสน์ ทุกตำบลมีพื้นที่ ๕๐ ไร่ อยู่ท่ามกลางสนามหญ้า สวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม

     "สวน" ต้องขอยกย่องและเชิดชูความงดงามของสวนต่างๆ ในพุทธมณฑลแห่งนี้ได้แก่
          "สวนเวฬุวัน" คือสวนไผ่ มีต้นไผ่ประมาณ ๑๐๐ ชนิด
          "สวนอัมพวัน" คือสวนมะม่วงเช่นกัน มีมะม่วงพันธุ์ต่างๆ เกือบร้อยชนิด
          "สวนธรรม" คือสวนกระถินณรงค์
          "สวนไทร" มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนอื่นคือมี ๕ ไร่ แต่ก็สวยและร่มรื่นยิ่งนัก

     สวนลัฏฐิวัน คือ สวนตาล อยู่ตรงตำบล ปรินิพพาน

     สวนสมุนไพร มีสมุนไพรอยู่ประมาณ ๒๑๑ ชนิด ได้จัดเป็นโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมให้วัดทั่วประเทศปลูกสมุนไพรในวัด มีที่จำหน่ายสมุนไพร เสียดายวันที่ไปยังไม่มีโอกาสไปชมและอุดหนุน

     กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในพุทธมณฑล กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันที่เป็นประเพณี มีกิจกรรเช่นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง มีกิจกรรมเลี้ยงพระเพลถวายสังฆทาน และฟังเทศน์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประชุมสัมนาพระสังฆาธิการ กิจกรรมประทานพัดยศโดยสมเด็จพระสังฆราช จัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาของวัดและโรงเรียน และที่ผมส่งเสริมอย่างยิ่ง อยากเห็นคนไปเที่ยว ไปชมไปนมัสการพระประธานพุทธมณฑล ไปเยี่ยมชมบริเวณทั่วพุทธมณฑล ไปกันให้มากกว่านี้เหมือนผมเชียร์ให้ไปเที่ยวสวนรถไฟ ที่อยู่ติดกับสวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประชาชนยังใช้พื้นที่ในพุทธมณฑลกันน้อยไป ยากที่จะหาสวนใดในโลกนี้ที่จะมีความสมบูรณ์เท่าสวนพุทธมณฑล "โดยเฉพาะสำหรับเราชาวพุทธ"


ผู้ที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล
โทร. 0 2441 9012, 0 2441 9009, 0 2441 9801-2, 0 2441 9440

     การเดินทาง จากกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง คือเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมถึงประมาณกิโลเมตรที่ 22 เลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร หรือเดินทางไปตามถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แล้วแยกเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไปเล็กน้อย

     นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยใช้ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แยกเข้าสู่ถนนอุทยาน(อักษะ) เพื่อมุ่งเข้าสู่พุทธมณฑลได้ ถนนอุทยาน(อักษะ )เป็นถนนที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยแนวเสาไฟประดับรูปกินรี น้ำพุและไม้ประดับต่างๆ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

 

ที่มา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/tour/monton1.htm

 

Link เพิ่มเติม : http://www.dhammathai.org/webboard/view.php?No=2535

 การประชุมชาวพุทธนานาชาติลงมติเลือกพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก

ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ วันนี้(19 พ.ค.) เวลา 09.00 น. พระสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธนานาชาติ จาก 42 ประเทศ จำนวน1600 รูป/คน เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2548 โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุม ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมชาวพุทธฯ ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นองค์ความรู้นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นายคิม ฮัก ซู รองเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ และเลขาธิการผู้บริหาร UNESCAP ได้อ่านสารจากนายโค ฟี่ อนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาว่า สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดไปกว่า 60 ปีแล้ว แต่ปัญหาความยากจนความอดยากยังคงมีอยู่ ซึ่งการจัดงานวันวิสาขบูชา มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับองค์การสหประชาชาติ คือ การเสริมสร้างความเข้าในระหว่างบุคคล การแสวงหาการเป็นเอกภาพและการส่งเสริมสันติสุข ซึ่งหวังว่าการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการร่วมกันแสวงหาและสรรสร้างวิธีการกำจัดปัญหาความยากจน ความปลอดภัย โดยองค์รวมที่สามารถรับมือก่อการร้ายในปัจจุบันรวมถึงวิธีการเพิ่มความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวการจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาในประเทศไทยปีนี้ว่า เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในสองฝ่าย คือ การที่พระพุทธศาสนาทั้ง 2 ฝ่าย มหายาน เช่น จีน ญี่ปุ่น และเถรวาท เช่น ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา ได้ร่วมกันจัดงานเป็นปีแรก และเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันที่องค์การสหประชาชาติได้เปิดให้ใช้สถานที่และส่งผู้แทนคนสำคัญ เช่น นายคิม ฮัก ซู มาร่วมในงานนี้ เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2542

“การที่นิกายมหายานและเถรวาทไม่ได้มีการจัดงานวิสาขบูชาร่วมกันมาก่อนเนื่องจากการนับวันเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ตรงกัน ทางนิกายมหายานจะนับแบบสุริยคติ ซึ่งจะประมาณต้นเดือนเมษายน ขณะที่เถรวาทจะนับแบบจันทรคติ ซึ่งจะประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งครั้งนี้ต้องขอบคุณความใจกว้างของมหายาน ที่จริงได้จัดงานดังกล่าวไปเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ก็ยังมาร่วมจัดงานอีกครั้งในประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงให้องค์การสหประชาชาติและชาวโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งชาวพุทธ ที่มุ่งไปสู่การสร้างสันติภาพ” พระเทพโสภณ กล่าว

ส่วนทางด้าน พระ ชิน ติ้ง จากสำนักโฝว กวง ซัน ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกทั้งมหายานและเถรวาท โดยใช้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางประชุม ในขณะที่ประเทศจีนควรเป็นศูนย์กลางของพุทธฝ่ายมหายาน อย่างไรก็ตามในการประชุมวันพรุ่งนี้จะมีการลงมติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนของโลก

ในการประชุมชาวพุทธฯ ได้มีการสรุปสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ อาทิ พระญาณนิสะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ประเทศพม่า เรื่องจากองค์การสหประชาชาติมีความเห็นว่า พระพุทธเจ้ามิได้เป็นบุคคลสำคัญของชาวเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้แทนแห่งสันติภาพของโลก เพราะศาสนาพุทธ เน้นในเรื่องของความเมตตาและความรัก ในขณะที่ พระธีธรรมรัตนะ จากประเทศศรีลังกา กล่าวว่า การจัดงานร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลกจะเป็นการขจัดความขัดแย้งและนำสันติภาพมาสู่โลก เพราะจะเป็นการลดความไม่เข้าใจระหว่างกันได้ นอกจากนี้ พระจู่ เฉิง เลขาธิการพุทธสมาคมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวพร้อม นาย เย่ เสี่ยว เหวิง รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมของจีน ซึ่งทั้ง 2 คน ถือเป็นบุคคลสำคัญอย่างมาก เนื่องจากพระจู่ เฉิง เป็นเลขาขององค์กรพุทธศาสนามหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีประชาชนนับถือกว่า 100 ล้านคน และเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีกิจการศาสนาของประเทศจีนเดินทางมาไทย ซึ่งทั้ง 2 มีความเห็นตรงกันว่า ควรจะต้องมีการจัดงานในลักษณะนี้ปีละ 1 ครั้ง ในประเทศไทย และในปีหน้า ทางการจีนจะเชิญสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ไปร่วมงานด้านพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

ผลการประชุม ::

 การประชุมชาวพุทธนานาชาติ มีมติให้ "พุทธมณฑล" เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๔๘

 

 แสดงความคิดเห็น - แนะนำข้อมูลเพิ่มเติม
 อัฐ [สมุทรสาคร] [9 ก.ย. 2558 เวลา 10:16 น.]
เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วง 2-3 ปีมานี้ในส่วนของสุนัขได้มีการแพร่พันธ์ออกลูกหลานมาเป็นจำนวนมากในบริเวณต่างๆของสวนพุทธ โดยเฉพาะแถวด้านหลัง ซึ่งเป็นปัญหาแก่ผู้ที่ออกกำลังกายในตอนเช้าๆจะโดนสุนัขไล่กัด รวมทั้งสุนัขที่อยู่ด้านนอกศูนย์นี้จะไม่มีอาหารกินหรือวัคซีนต่างๆเหมือนสุนัขที่อยู่ในศูนย์ซึ่งผมไปสวนพุทธเกือบทุกวันก็อดสงสารไม่ได้จะต้องเอาอาหารไปให้ จึงขอความจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาจับไปในศูนย์หรือทำหมัน เพราะตอนนี้เยอะมากๆๆ ครับ

 พิสิฐ. พัฒนะ [กทม] [1 มิ.ย. 2558 เวลา 17:50 น.]
2-3เดือนจะไปพุทธมณฑลครั้งหนึ่ง. ระยะหลังเห็นมีร้านค้ามากมายทุกๆร้อยเมตรกระมัง. ก็ดีที่สดวกในการหาข้าวของกิน หรือเลี้ยงปลา. แม้ว่าร้านค้าจะไม่สวยงามนัก
ข้อเสียคือ เริ่มมีขยะ ถุง พลาสติกกระจาย เป็นบางจุด. เช่นนอกถังขยะ. ถนน. ร่องน้ำ. และบางแห่งมีลงไปในน้ำแล้ว
ถ้าให้ร้านค้าดูแลพื้นที่รอบๆ. ก็จะดี. มิฉนั้น. อีกหน่อย คงได้เห็นป้าย โปรดรักษาความสะอาด. ติดตามบริเวณนั้น. ซึ่งไม่ควรมีเลย ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

 ต้อง [กรุงเทพฯ] [21 พ.ย. 2557 เวลา 17:34 น.]
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ทำไมปล่อยให้ประชาชนบางท่านเข้าไปหัดขับรถยนต์บางครั้งมีซิ้งด้วย เห็นแล้วรู้สึกไม่ปรอดภัยกับประชาชนที่ไปออกกำลังกาย ที่พบเวลาประมาณช่วงตอนบ่ายๆ

 กรรณิกา เกตุแก้ว [กรุงเทพฯ] [27 ก.ค. 2557 เวลา 21:17 น.]
จะติดต่อขอพานักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา ชั้นมัธยมปีที่ 1 จำนวน 50 คน พาไปปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.2557 นี้นะค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำจดหมายติดต่อใครบ้างค่ะ

 ฟ้ารุ่ง [กรุง] [27 ก.ค. 2557 เวลา 16:17 น.]
หนูเด้กราชดำริค่ะ
อยากได้รูปขอโรงเรียนราชดำริทุกคนนะค่ะพระอาทิย์ส่งมาให้ได้ไหนค่ะ

 นุสรา เข็มเอก [กรุงเทพ] [15 ก.พ. 2557 เวลา 13:54 น.]
ไปที่พุทธมณฑลไปมาวันที่12-14มาสวยมาก

 พลอย [อุบล] [13 ต.ค. 2556 เวลา 16:05 น.]
เป็นสถานที่ของรัฐหรือเอกชนคะ

 นางสาว เรณู ภูสี [ขอนแก่น] [9 ก.ค. 2556 เวลา 13:14 น.]
เข้าค่ายคุณธรรมปีนี้มีอะไรพิเศษไหมคะ

 วิวัฒน์ [กรุงเทพฯ] [24 พ.ค. 2556 เวลา 18:10 น.]
เมื่อเช้าวันวิสาขบูชา 24 พค. 56 ผมพาครอบครัวไปใส่บาตรของแห้ง ซึ่งทำมาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้มีสิ่งที่กระทบจิตใจมาก ขณะที่ใส่บาตรพระ ผมได้ถวายเป็นมาม่าหนึ่งกล่อง 48 ซอง มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาแล้วถือออกไป แล้วไปแกะใส่กระเป๋าที่เตรียมมาใส่ได้ทั้งกล่องเลยและมีของอีกหลายอย่างอยู่เต็มเลย พอผมเดินตามไปห่างๆ ตรงลานจอดรถด้านที่ปลูกต้นโพธิ์ ก็พบขบวนการขนของที่มีผู้นำมาใส่บาตรอยู่ประมาณสิบคน กำลังขนของและถุงสีขาวใหญ่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ ถ่ายใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังใบใหญ่ ใส่ถุงสีที่เขาใส่ผ้าขาย >>> จะแก้ไขเรื่องแบบนี้และจัดระเบียบอย่างไรที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเขตที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาครับ

 สุทัศน์ ผลบุญ [ขอนแก่น] [30 เม.ย. 2556 เวลา 11:00 น.]
ศุนย์รวมสรรพวิชายาตราธรรมะ ลดละอบายโยกย้ายสิ่งเหมาะสม เที่ยวชมศรัทธานำพาปลูกฝัง ไม่หยุดยั้งสร้างความดีมาที่นี่คุ้มค่าเกินบรรยาย..สหายธรรม พุทธศาสนิกชน เชิญตักตวงค้นหาธรรมครับ


 ชุติภา [กทม.] [24 ก.พ. 2556 เวลา 13:19 น.]
ไปวันนี้เพิ่งกลับมาสนุกมาก

 จ๋า0867445250 [สมุทรสาคร] [24 ม.ค. 2556 เวลา 13:24 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม พึ่งจะไปมา[วันที่23ม.ค2556]สนุกมากพระอาจาร์ยจี้มากและได้เรียนรู้กับพระพุทธศาสนามากขึ้น

 พิกุลฉัตร โรจน์จิตติรัตน์ [กทม.] [26 ธ.ค. 2555 เวลา 16:27 น.]
ปีนี้มีทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานหรือไม่คะ (ที่เคยจัดช่วงเดือนธันวาคม)

 เมรี [ปทุมฯ] [6 ธ.ค. 2555 เวลา 18:19 น.]
ไปแล้ว ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 แอน-พุทธ [กทม.] [28 พ.ย. 2555 เวลา 11:57 น.]
ทางพุทธมณฑล มีการจัดค่ายคุณธรรม มีที่พักที่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 400 คน(เสื่อ+หมอน+มุ้ง) มีอาหารเต็มอิ่ม สามารถมาได้ทั้งปี จะโทร.มาหรือมาลองดูสถานที่ก่อนได้ค่ะ

 นายสุกิจ เมืองงาม [สุรินทร์] [24 พ.ย. 2555 เวลา 06:51 น.]
ผมอยากทราบว่าพุทธมลฑล มีที่พักค้างคืนหรือไม่ เพราะผมมีนักเรียนที่จะแวะมาทางพุทธมลฑล 200 คน วันที่ 18-19 มกราคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ แนะนำที่พักด้วยครับ

 คณะครูอาจารย์ [กทม] [15 พ.ย. 2555 เวลา 14:21 น.]
ทุกวันนี้มีการจัดเข้าค่ายที่พุทธมณฑลหรือเปล่า

 มหาจัด คงสุข [ปิ่นเกล้า กทม] [9 พ.ย. 2555 เวลา 13:21 น.]
เข้าไปดู เข้าไปใน++เกิ้ล " โครงการพุทธศิลปธำรงธรรม"

 อนิวัตติโก ภิกขุ (มหาจัด คงสุข) [บางกอกน้อย ปื่นเกล้า กทม] [9 พ.ย. 2555 เวลา 13:16 น.]
ต้องหมั่นสำรวจตนเอง เรียนรู้และเปลี่ยนที่ตัวเรานั่นแหละ ดีที่สุด พยายามให้กำลังใจ ให้ความรัก และให้เกียรติผู้อื่นเสมอๆ มองโลกในแง่ดี มองคนในแง่ดี ทำงานทุกอย่าง คือการปฏิบัติธรรม อดีตผ่านไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ดีไหม เพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุด จะดีหรือจะไม่ดี จะสูงหรือจะต่ำ ก็เพราะวันนีแหละ สำคัญกว่าวันไหนๆ ฉะนั้น ควรทำวันนี้ให้มีคุณค่าที่สุด อะไรๆก็จะเข้ารูปเข้ารอย และเป็นปึกเป็นแผ่นเอง อาตมาอยู่วัดดุสิดาราม ปิ่นเกล้า มีโอกาสเยี่ยมเยือนกันนะกัลยาณมิตรทุกๆคน ตอนนี้กำลังทำโครงการใหญ่ที่ บ่อพลอย เมืองกาญจน์ เป็นพุทธอุยาน ในเนื้อที่ 800 ไร่ สนใจร่วมบุญโทร 085-900-8566 เจริญพร

 น้ำตาล [กรุงเทพฯ] [6 ต.ค. 2555 เวลา 16:44 น.]
อยากทราบว่า เปิดให้เข้าได้ถึงกี่โมงค๊ะ

 คนนครปฐมเลวโครตครับ [นครศรีธรรมราช] [27 ส.ค. 2555 เวลา 15:23 น.]
สวยครับผม ++

 คนนครปฐมเลวโครตครับ [นครศรีธรรมราช] [27 ส.ค. 2555 เวลา 15:22 น.]
สวยครับผม

 แตงกวา [สกลนคร] [27 ส.ค. 2555 เวลา 14:43 น.]
สวยมากเลยค่ะ ปลามีแต่ตัวใหญ่ๆ อยากไปอีกจังเลย

 นางสาวกุลธิดา ปานาตี [ศรีสะเกษ] [20 ส.ค. 2555 เวลา 14:37 น.]
อยากให้ทุกคนได้ไปค่ะเพราะว่าสนุกมากค่า

 สุภาพร สุภาพ [สมุทรปราการ] [10 ส.ค. 2555 เวลา 17:06 น.]
ไปวันนั้นสวยมากบรรยากาศดี

 น้องเฟรนรักนครปฐมมากๆ [นครปฐม] [6 ส.ค. 2555 เวลา 15:11 น.]
ความรักนั้นไม่เกี่ยวกับพุทธมณฑลจบปะบบายอ่านแล้วคนนั้นเป็นบ้า

 เด็กคนหนึ่ง [นครปฐม] [6 ส.ค. 2555 เวลา 15:06 น.]
สวยมากๆเลยค่ะ :)

 แบมบูค่ะ [นครปฐม] [6 ส.ค. 2555 เวลา 15:06 น.]
สวยงามมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

 เกมส์จ๋า รักแจนว่ะ [นครปฐม] [6 ส.ค. 2555 เวลา 15:04 น.]
สวยงามมากเลยครับ

 ด.ญ. ปภาวี ทนงยิ่ง ( เปิ้ล ) [นครปฐม] [6 ส.ค. 2555 เวลา 15:04 น.]
น่าจะมีการเข้าค่ายเสริมความรู้เรื่องพระศรีศากยะทศพลญานประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

 เฟรนเด็กชาวเมือง [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 15:26 น.]
อยากไปอีกจังไปให้อาหารปลา

 น้ำตาล เด็กนครปฐมค่ะ [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 15:26 น.]
สวยมากเลยค่ะ สวยจริงๆเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยขนาดนี้ หนุเคยไปมาหลายครั้งแล้วค่ะ

 ตนนครปฐม ค่ะ [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 15:25 น.]
สวยมากเลยค่ะ สวยจริงๆเลยค่ะ

 น้องเฟรนน่ารักอะ [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 15:10 น.]
ชอบมากไปแทบทุกวันประทับใจมากค่ะ

 เกมส์ คนนครปฐม [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 15:01 น.]
พุทธมณฑลบ้านหนูชั่งสวยจริงๆเลยค่ะ หนูเพิ่งไปมาไม่นานนี่เองค่ะ

 น้องแบม เด็กนครปฐม [นครปฐม] [2 ก.ค. 2555 เวลา 14:59 น.]
พุทธมณทฑลสวยจริงๆ เลยค่ะ หนูไปมาหลายครั้งแล้ว ไปให้อาหารปลา และไปสวดมนตร์

 บอย [ราชบุรี] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 19:10 น.]
ทั้งรปภ จราจร คนล้างส้วม พูดจาใหญ่โตหมดแหละไม่รู้เขาอบรมแบบไหน ข้าราชการข้าของแผ่นดินต้องดีไม่ใช่เหรอ

 พรรณี [กรุงเทพ] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 19:04 น.]
ดิฉันว่าน่าจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่พวกนี้บ้างก็ดีนะดูใหญ่โตโอหังน่าดู เคยโดนเหมือนกันแต่เห็นเป็นสถานที่ศาสนาเลยทำใจ

 มงคล [กรุงเทพ] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 18:44 น.]
นายชาติเป็นใคร

 ลูกสาวแม่ [สมุทรสาคร] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 18:39 น.]
เจ้าหน้าที่ทำความสอาดห้องน้ำชื่อนายชาติสวมพระเต็มคอแต่ไม่มีน้ำใจอภัยให้ใครเลยแม้กะทั่งคนป่วยที่ปัสสาวะจะราด ต้องฉี่แตกก่อนใช่ไหมถึงจะรับคำขอโทษ

 วราภรณ์ [สมุทรสาคร] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 18:32 น.]
วันอาทิตย์พาเด็กๆไปให้อาหารปลากันตอนจะกลับแวะไปเข้าห้องน้ำตรงสนามเด็กเล่นเป็นห้องน้ำเล็กแต่ทางเข้ากั้นเชือกเพื่อเข้าได้ทางเดียวพอดีเดินเข้ามาถึงห้องน้ำปวดปัสสาวะมากเพราะเป้นโรคไตและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยกระโดดเข้าด้านข้างด้วยเป็นคนขายาวเลยโดดข้ามได้ง่าย แต่พอเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่ทำความสอาดต่อว่าอย่างรุนแรงเราเลยขอโทษเพราะเราผิดแต่เขาไม่รับคำขอโทษกับว่าหนักกว่าเดิมแถมพูดประชดไม่กลับทางเก่าละเราก็ว่าขอโทษนะคะพี่จะเอาอะไรอีก ก็ว่าเราไม่เลิกเราเลยบอกว่าจะไปแจ้งกองอำนวยการเขากลับท้าทายว่าไปแจ้งเลยคนอย่างคุณนะไม่กล้าหรอกเราก็ไปแจ้งแต่วันอาทิตย์สำนักงานปิดเลยฝากเรื่องพี่เขาไว้เขาบอกว่าชื่อนายชาติ และเขายังบอกว่าแจ้งหัวหน้าผมเลย เขาไม่ยากอยู่ตรงนี้เขายากย้ายไปตรงอื่น นายชาตินิสัยแย่มากEQต่ำมากไม่น่าให้มาทำงานในสถานที่อันที่น่าเคารพแบบนี้ ยังรักพุทธมลทลเหมือนเดิมคะ

 วราภรณ์ [สมุทรสาคร] [25 มิ.ย. 2555 เวลา 18:13 น.]
เมื่อวันอาทิตย์พาลูกไปให้อาหารปลามาเด็กๆชอบมากพอตอนจะกลับแวะไปเข้าห้องน้ำตรงสนามเด็กเล่นเป็นห้องน้ำเล็กแบ่งชายหญิงแต่มีเชือกกั้นยาวเลยตรงทางเข้าคือต้องเข้าทางเดียวเท่านั้นแปลกมาก พอจอดรถลงเห็นเชือกกั้นเต็มไปหมดแต่ว่าปวดปัสสาวะมากเพราะว่าป่วยเป็นไตและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยกระโดดข้ามเข้าตรงที่มีที่นั่งเป็นหินแต่เป็นคนขายาวเลยข้ามไปได้ไม่เปื้อนอะไร แต่มีเจ้าน่าที่ทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ตรงนั้นและเห็นเข้าเขาก็ต่อว่ามากมายเราก็วิ่งเข้าห้องน้ำเพราะปวดมากเขาก็ว่าเราไม่หยุดพอออกมาเราก็บอกว่าขอโทษนะคะอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่เขาไม่ฟังกับว่าเราหนักกว่าเดิมแถมพูดประชดว่าไม่กระโดดกลับไปทางเก่าละ เราก็โกรธนะขอโทษก็แล้วจะเอาอะไรอีกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแจ้งกองอำนวยการเอง เขาตะโกนท้าว่าไปเลยคนอย่างคุณไม่มีทางกล้าไปฟ้องหรอก บอกตรงๆโมโหมากเขาบอกว่าไปฟ้องก็ดีจะได้ย้ายไปจากตรงนี้เพราะไม่อยากอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอยากไปทำตรงอื่น ดิฉันยอมรับว่าผิดหวังกับพุทธมลทลมากเพราะคนคนเดียว แต่ก็ยังรักพุทธมลทลเหมือนเดิมคะ พนักงานชื่อนายชาติทำให้เสียความรู้สึกมากค่ะ

 ทิพย์เกษร รอดพันดุง [ตาก] [5 มิ.ย. 2555 เวลา 17:38 น.]
ช่วยบอกด้วยว่าบุคคลสำคัญที่มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ

 นำ้1 [123456] [5 มิ.ย. 2555 เวลา 15:12 น.]
^_______^

 พระเฉลิม ฐิติสีโล [ สระแก้ว] [5 มิ.ย. 2555 เวลา 15:07 น.]
เห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อชาวพุทธเป็นอย่างดีเยี่ยม

 พุทธมณฑลชน [นครปฐม] [4 มิ.ย. 2555 เวลา 12:27 น.]
วันวิสาขบูชาที่พุทธมณฑล วันนี้คนมาทำบุญเยอะมากๆ ถึงจะอึดอัดแต่ก็รู้สึกว่าคนไทยยังมีจิตศรัทธาพุทธศาสนาเป็นอันมาก สถานที่ก็กว้างพอควรและร่มรื่นโดยรอบ
แต่...เมื่อเช้าเจอ รปภ.วาจาแย่มาก พูดจาเหมือนถูกอบรมมาน้อยเกินไปรึเปล่าก็ไม่รู้ จะนำรถไปจอดพอดีมีรถหลวงผ่านหน้าให้หยุดเราก็หยุด แต่เห็นว่ารถเราดูขวางทางข้างหลังก็เลยขยับไปทางซ้ายนิด คุณ รปภ.ก็โวยวายซะดังเลย พูดจาประชดชันใส่อีก แม่ผมก็หันไปมองด้วยความสงสัยว่าพูดดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องใส่อารมณ์เลย ผมเห็นว่าเป็นวันดีก็เลยปล่อบวางไป พอทำบุญตักบาตรเสร็จ เจอลุงกะป้าคู่นึง แกถอยรถจะออก ด้วยความอายุมากเลยถอยผิดๆถูกๆ เลยโดนคุณ รปภ.กับคุณ ตร.จราจร ด่าว่าโง่แบบนี้ต้องตบกระบาลซักที ป้าแกก็หน้าไม่ค่อยดีเลยย เราฟังแล้วก็รู้สึกว่านี้เจ้าหน้าที่ของพุทธมณฑลเหรอเนี่ยย ไอ้เราก็ราชการเหมือนกันเลยรู้สึกเวทนาลุงกะป้าแกเลยย

 น้ำ 1 [นครปฐม] [27 พ.ค. 2555 เวลา 21:08 น.]
อยากบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงพุทธมณฑล เพราะเห็นว่าถูกน้ำท่วมเสียหายไปมาก ไม่ทราบว่าจะบริจาคผ่านทางบัญชีได้ไหมพอดีไม่สะดวกเดินทางไปเอง เลขบัญชีอะไรคะ

 ตอบคุณรักสงบครับ [สงขลา] [25 พ.ค. 2555 เวลา 10:16 น.]
ขับรถเข้าไปได้เลยครับมีที่จอดรถสะดวกมาก แล้วจะพบกับความสุขใจที่สุดเลยครับ

 รักสงบ ร่มรื่น [กรุงเทพฯ ] [21 พ.ค. 2555 เวลา 15:12 น.]
มีที่จอดรถไหมค่ะ? ขับรถเข้าไปได้มั้ยค่ะ? อยาก ไปนั่งสมาธิค่ะ.....

 ธารใส [นครปฐม] [19 พ.ค. 2555 เวลา 10:33 น.]
ที่นั่นร่มรื่นดี เงียบสงบดี ได้ไปนมัสการบ่อยๆ สบายใจดีค๊า

 พิราบขาว ภูกำพร้า [นครพนม] [24 เม.ย. 2555 เวลา 00:51 น.]
ยากได้รูปถ่ายที่กำลังก่อสร้าง และตอนกราบบังโคมทูลโครงงานครับ รอมาทั้งชีวิต

 พิราบขาว ภูกำพร้า [นครพนม] [24 เม.ย. 2555 เวลา 00:49 น.]
ยากได้รูปถ่ายที่กำลังก่อสร้าง และตอนกราบบังโคมทูลโครงงานครับ รอมาทั้งชีวิต

 เบญจพรรณ [กรุงเทพ] [3 เม.ย. 2555 เวลา 21:05 น.]
ปกติจะไปวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำเกือบทุกเย็นหลังเลิกงานแล้ว ถึงแม้จะไกลไปสักนิดแต่อากาศดี แต่ระยะหลัง ๆมานี้ช่วงเดือนนี้เกือบทั้งเดือน มีแต่ควันไฟที่เกิดจากการที่คนงานตัดต้นไม้ที่ตายจากน้ำท่วมแล้วเผาเป็นจุด ๆ วันละ 20-30 จุด ทำให้อากาศมีแต่ควัญไฟและเขม่าฝุ่นละอองทำให้หายใจไม่ออก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ บริเวณที่เผามาก ๆจะอยู่ริมถนนใกล้ ๆวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน น่าจะเลิกเผาแล้วนำไปแปรรูปจะดีกว่า

 โต๊ด บ้านใหญ่ [นครนายก] [31 มี.ค. 2555 เวลา 01:50 น.]
มันมากๆๆๆ

 นายอรุณ สันทัด [กรุงเทพฯ] [8 มี.ค. 2555 เวลา 15:32 น.]
ผมอยากทราบชื่อ-เบอร์และสถานที่ติดต่อ จะร่วมปลูกต้นไม้ที่พุทธมณฑลสถาน ผมทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง อยากได้รายละเอียด จะตอบในกระทู้นี้ก็ได้หรือ โทร.087-494-0346 ขอขอบคุณครับ

 ดิลกรัตน์ ราฃวังเมือง [นครปฐม] [27 ก.พ. 2555 เวลา 11:07 น.]
เมื่อเย็นวันที่26 ก.พ 55 พาหลานไปวิ่งเล่นในสนามหน้าองค์พระ สังเกตุเห็นมีเด็กเล็กมากมายวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่จะถามเพราะความสงสัย ว่าทำใมมีไม้ลวกความยาวประมาณ 1ฟุตกว่า ๆ ปักเป็นจุด ๆ เหมอนบอกตำแหน่งว่าจะทำอะไรตรงนั้นตลอดสนาม รวมทั้งในใจกลางสนาม อันตรายสำหรับเด็กเล็กและผู้ปกครองที่คาดไม่ถึง มันอาจจะทำให้เด็กที่วิ่งสดุดอะไรบางอย่าหกล้มมันอาจจะทิ่งเข้าไปในแก้วตาถึงขั้นตาบอดได้ ถ้ายังไม่ทำอะไร รีบไปนำเอาออกเสียเถอะครับ ท่านผู้ดูแล หรือไม่ก็ประกาศห้ามเข้าไปเล่นให้ชัดเจนเถอะครับ

 ฐิติ ยิ่งยวด [กรุงเทพมหานคร] [16 ก.พ. 2555 เวลา 10:23 น.]
สวยมาครับ

 สมภพ ทองอยู่เลิศ [นนทบุรี] [10 ก.พ. 2555 เวลา 21:52 น.]
อยากไปเที่ยวที่พุทธมณฑลบ้าง ไปอย่างไงครับ อยู่แถวปากเกร็ด นนทบุรี

 มุ [นครปฐม] [6 ก.พ. 2555 เวลา 19:57 น.]
ดีคะ สวยธรรมชาติ

 อำภา [กทม] [24 ม.ค. 2555 เวลา 21:42 น.]
ถ้าจะบริจาคต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในสวนพุทธมณฑล ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

 พุทธบริษัท [สมุทรสงคราม] [5 ม.ค. 2555 เวลา 18:56 น.]
ไม่ว่าฝนจะตก น้ำจะท่วม ฝนจะแล้ง น้ำจะลด พุทธมณฑล สวยเสมอ โดยเฉพาะบริเวณสมเด็จพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ อยากบริจาคเช่นเดียวกับคุณต้อมเหมือนกันครับ

ศาสนสถานที่สำคัญของชาติอยากให้ช่วยกันรักษา

ภาพที่ผมไปเห็นมาเมื่อน้ำเกือบแห้งแล้วนะครับ บางอันก็อ่านมาจากหนังสือพิมพ์

- ระบบไฟฟ้าของพุทธมณฑลเสียหายทั้งหมดเพราะเป็นระบบเดินไฟใต้ดิน มืดก็แทบมืดมิดมีบางจุดต่อไฟมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นมีแสงบ้างเล็กน้อย
- ต้นไม้ที่เป็นพุ่ม กอ ต้นเล็กๆหรือต้นใหญ่บางต้น ตลอดจนสวนเวฬุวันที่เคยงามระดับเกรดเอ ไผ่วัยรุ่นยืนต้นตายเพียบ ที่อายุมากก็สะเปะสะปะไม่เป็นกองดงามดังแต่ก่อน
- โรงอาหารยังไม่ขายเลย
- ตู้โทรศัพท์และป้ายต่างๆก็ทรุดโทรมไปตามจำนวนวันและความสูงที่จมแช่อยู่ในน้ำ
- อันนี้เรื่องดี มีคนไปช่วยกัน(ไม่ทราบกี่ครั้ง) ทำความสะอาดและจัดระเบียบบริเวณสมเด็จพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ จนงดงามดุจเดิม(ผมว่าสวยกว่าเดิมอีก) หญ้าขึ้นเขียวขจี(หญ้าที่เค้าปลูกใหม่นะถ้าหญ้าที่น้ำท่วมเค้าคงฌาปนกิจไปแล้วล่ะ) แต่ผมไม่ได้อยู่ตอนมืดนะครับเพราะในพุทธมณฑลมืดมาก แล้วผมไม่ได้ขับรถไป เดี๋ยวหลงทาง
- มีน้ำใช้ตามปกติในห้องน้ำห้องส้วม แต่ส้วมที่ยังไม่ได้คลีน(ในที่ไกลๆ)ก็สกปรกหน่อย
- พระไตรปิฏกหินอ่อนก็คงได้รับการทำความสะอาดไปเรื่อยๆ
- สวนลัฏฐิวัน(ตาล) ไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับ เพราะใหญ่โตสูงมากแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
- สังเวชนียสถานผมไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆน่ะครับ ไหว้อยู่ไกลๆ
- ศรีมหาโพธิ์เจดีย์ที่นำหน่อมาจากประเทศอินเดียกับต้นสาละทั้งเจ็ดซึ่งทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีทรงปลูก อ่านข่าวเค้าบอกว่าไม่เป็นไร ไปดูรู้สึกว่าหงอยๆอย่างไรก็ไม่รู้แต่อยากให้ไม่เป็นไรจริงๆตามข่าวอย่างมาก
- ตอนผมไปน้ำแห้งเกือบหมดแล้วล่ะครับ แต่คงต้องฟื้นฟูบูรณะอีกเยอะ ในส่วนของสวนเวฬุวันเห็นแล้วแทบอยากร้องไห้เพราะที่เคยเห็นสวยกว่านี้เป็นสิบเป็นร้อยเท่า
- ต้นไม้ที่เสียหายไม่มากถึงขนาดไปแล้วนึกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับ ยังร่มรื่นเหมือนเดิม แต่ผู้ที่เคยมาแล้วและไปอีกครั้งจะทราบว่าเดิมสวยกว่านี้
- เรือนเลี้ยงสุนัข ผมยังไม่ทราบเลยว่าอยู่ที่ไหนแต่เห็นมีช่างมาซ่อมเรือนอะไรก็ไม่รู้

อยากเห็นพุทธมณฑลกลับมาสวยเหมือนเดิมทั้งหมด มีไฟประดับประดาองค์พระให้สวยงาม ผมจะรอวันนั้น(อย่างใจจดใจจ่อ)ครับ

 ต้อง [กทม] [5 ม.ค. 2555 เวลา 17:20 น.]
อยากบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงพุทธมณฑล เพราะเห็นว่าถูกน้ำท่วมเสียหายไปมาก ไม่ทราบว่าจะบริจาคผ่านทางบัญชีได้ไหมครับ พอดีไม่สะดวกเดินทางไปเอง เลขบัญชีอะไรครับ

 เเบงค์คับ [ปทุมธานี] [20 พ.ย. 2554 เวลา 13:01 น.]
ผมไปเข้าค่ายสนุกมากเลยครับอยากไปอีก จาก วัยกระเเทก

 โรงเรียนคคลองบ้านพรัว [ปทุมธานี] [20 พ.ย. 2554 เวลา 12:56 น.]
เคยไปเข้าค่ายเเล้วครับ

 เบสหลังพุท [นครปฐม] [19 พ.ย. 2554 เวลา 23:58 น.]
ไปส่งของช้วยนำ้ท้วมก็สนุกดีนะครับ แต่ว่ามันร้อนไปหน่อย

 เบส [นครปฐม] [19 พ.ย. 2554 เวลา 23:47 น.]
อยู่วัดราชาก็ดีได้มีไรทำกันทุกคนครับ

 โยม [ จาก วัดบางช้างใต้ ต. บางช้าง อ. สามพราน จ. ครนปฐม] [31 ต.ค. 2554 เวลา 18:37 น.]
ขอกราบเรียนท่านผู้ใหญ่ครับ
ผมมีเรื่องที่จะขอร้องเรียนกับผู้รับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ในวัดบางช้างใต้ ตอนนี้ได้มีพระเป็นอาบัติปาราชิกอยู่ถึงสามรูปด้วยกัน
คนที่หนึ่งได้ไปลักสัตว์คนอื่นเขามาเจ้าของได้ตามมาดูแล้วได้เห็นอยู่กับคนนี้แล้วเจ้าของได้บอกกะผมว่าแมวตัวนี้เป็นของเขาเจ้าของเขาได้ปลับอาบัติปาราชิก แต่เขาก็ทำไม่รู้ เวลามีพระบวชมาใหม่ ก็บอกกับพระว่าไม้ต้องไปเรียน เรียนไปทำไม มันจะได้อะไร แล้วผมก็ได้บอกกับเจ้าวาสแล้ว แต่เจ้าวาส ก็ไม่ทำอะไรเอย
แล้วเขาก็ได้ใจก็ทำอะไรอีกหลายอย่าง ที่ไม่สนใจใครเอย คนนี้ซื่อพระสัน ยังมีอีกคนหนึ่งซื่อพระมอนคนนี้ได้ เอาทรัพย์ของอยู่ในวัด ไปขายได้แก่พระบูชาที่อยู่ในวัดไปขาย มีคนรู้เห็นมาก พระในวัดก็บางรูปก็รู้ แต่ทำกับคนพวกนี้ไม้ได้เลอ มีอีกคนหนึ่งซื้อพระสม ได้ลักเงินของโยมไป พระในวัดก็รู้
วันปวารณาเข้าจำพรรษา และออกพรรษา และกรานกฐิน ก็เข้าไปร้วมด้วย เวลาไปบิณฑบาต ไม้ใช้บาตรรับใช้ถุงรับแทน ถุงที่โยมเขาใช้ใส่ของกันพอได้มาแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปหมอด เอาทีละสองสามถุงทุกวัน จะเอาแค่เงินเท้านั้น ตอนไปตรี 5.20 บ้าง ตรี 0.5 บ้าง ที่พวกเขาทำก็เพราะเจ้าอาวาส ให้ท้ายพวกมัน ผมจึงอยากให้พระคุณเจ้ามาช้วยจักกรานให้ผมด้วยดรับ จะมีพระคุณมากครับ ช้วยเอาคนพวกนี้ออกไปจากวัดทีครับ
จาก วัดบางช้างใต้ ต. บางช้าง อ. สามพราน จ. ครนปฐม

 Baby [กทม.] [29 ต.ค. 2554 เวลา 20:59 น.]
นํ้าท่วมเป็นไงบ้างครับที่นี่ ดีขึ้นหรือยัง

 สไมล์ [กทม] [9 ต.ค. 2554 เวลา 00:00 น.]
อยากทราบว่าที่พัก ก่ะห้องน้ำ เป็นอย่างไรบ้างครับ =w= กำลังจะไปแล้วคับเนี่ย เตรียมตัวไงดี

 F.aG.b [สมุทรสาคร] [5 ต.ค. 2554 เวลา 16:40 น.]
พรุ่งนี้ต้องไปอบรมจริยะที่นี้ด้วย
เซ็งเลย..T-T
อดเล่นfacebookตั้ง 3 วัน 2 คืน
อุดส่าสอบเสร็จแล้ว*-*

 พลเอก แป้ง มาลากุล ณอยุธยา [ปทุมธานี] [26 ก.ย. 2554 เวลา 11:33 น.]
ได้ความรู้จากการบรรยายของคุณ สุนทรี และได้ชมสถานทีด้วยความประทับใจยิ่ง

 .... [นครปฐม] [20 ก.ย. 2554 เวลา 14:03 น.]
ขอกราบพระผู้ใหญ่ช้วยลงไปดูพระวัดนครชื่นชุม
ไม่สมกับเป็นพระ วัดกำลังจะเจริญแต่มีพระบางองค์
พูดจาไม่สุภาพ ตามกุฎิมีแสตริโอ มีคอมเล่นแน๊ด
มีทีวี ติดแอร์ ไม่ทำวัด รับบาทมาต่างคนต่างฉัน
เห็นแก่เงิน เจ้าอาวาดไม่ดูแลคุมพระไม่อยู่

 non [นนทบุรี] [5 ก.ย. 2554 เวลา 13:19 น.]
พ้พ้ำพ

 พ่อ++++ [หี] [5 ก.ย. 2554 เวลา 13:15 น.]
++

 อ้เเ [เหกเพ ] [5 ก.ย. 2554 เวลา 13:09 น.]
++

 ืา่า่า่่าา [า่า่] [25 ส.ค. 2554 เวลา 10:14 น.]
า่า่า่

 ารั [กรุงเทพ] [16 ส.ค. 2554 เวลา 22:07 น.]
ดีมากเลยครับ(ชอบมาก)

 าร้ [กรุงเทพ] [16 ส.ค. 2554 เวลา 21:54 น.]
หวย

 อรวรรณ จำปาเรือง [กรุงเทพมหานครฯ] [15 ส.ค. 2554 เวลา 16:16 น.]
ได้เข้าค่ายที่นี้แล้วรู้สึกเเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยคะ
มีที่รับประทานข้าวดีๆ
มีห้องน้ำให้อาบสบายๆ

 สาม [สมุทรปราการ] [14 ส.ค. 2554 เวลา 14:32 น.]
อยากให้ทุกคนได้ไปค่ะ

 สาม [สมุทรปราการ] [14 ส.ค. 2554 เวลา 14:28 น.]
อยากไปอีกค่ะ

 สุรีย์พร นุสนศาลา [นครปฐม] [4 ส.ค. 2554 เวลา 23:00 น.]
อยากให้มีสถานที่ปฏิติบัตธรรมในจังหวัดนครปฐมให้มากกว่านี้และอยากให้เป็นที่สงบ อายุ20ปีเองน่ะค่ะยังคิดที่จะทำความดีขอเชิญทุกคนรวมปฏิติบัติและทำความดีกันน่ะค่ะ

 ใหม่ [ระยอง] [19 ก.ค. 2554 เวลา 15:51 น.]
พระอยู่ในใจคนไทยทุกคนเสมอ สาธุ

 ใหม่ [ระยอง] [19 ก.ค. 2554 เวลา 15:49 น.]
คุณนัทธพงษ์ จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือที่เอ๋ยมาตอบให้ลูกเข้าใจหน่อยได้ไหม ความเห็นสว่นตัวหนูว่าไม่เสมอไปนะแล้วแต่คนจิตใจดีหรือไม่ดีนะ

 นพรุจน์ ศรีฟ้า [ยโสธร] [16 ก.ค. 2554 เวลา 10:25 น.]
ไปกะโรงเรียนไปแข่งขัน มารยาทไหทยปี 54 เหนื่อย มากก
ไปครั้งแรก ก้อยังงี้หล่ะ

 แนว [นครปฐม] [6 ก.ค. 2554 เวลา 10:24 น.]
ไม่เห็นมีไรเลย

 ภัทรลดา [นครปฐม] [1 ก.ค. 2554 เวลา 20:07 น.]
สวยมากค่ะ

 เด็กหนองงูเหลือม [นครปฐม] [18 มิ.ย. 2554 เวลา 16:32 น.]
นมัสการครับพระอาจารย์พระอาทิตย์

พวกผมดีใจมากที่ได้ไปเข้าค่าย ที่พักสบายๆๆๆๆมากเลยครับ


 นาย นาจธิฤทธิ์ นนทอง [นนทบุรี] [16 มิ.ย. 2554 เวลา 13:25 น.]
เมื่อวันที่ 29-31 ได้ไปเข้าค่ายที่พุทธมณฑลมา

ที่พุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก

(ตัวแทน ก.ศ.น. วัดเชืงกระบือ)

(อ.บางกรวย)

 ริน [นครปฐม] [15 พ.ค. 2554 เวลา 19:11 น.]
รักน่น กองเงิน นะ

 นาย ทิวะพร [บุรีรัมย์] [11 เม.ย. 2554 เวลา 10:37 น.]
อยากไปกราบพระถ่ายรูปสวยจริงๆ

 บู [ราชบุรี] [31 มี.ค. 2554 เวลา 20:03 น.]
.....................................

ก็ดี ค่ะ :] มี ความ รู้ มาก ๆ อิอิ

 ยีน [ก.ท.ม] [12 มี.ค. 2554 เวลา 16:00 น.]
ตาม หา คน รัก ชือ ว่า เมย

 ยีน [ก.ท.ม] [12 มี.ค. 2554 เวลา 15:59 น.]
ตาม หา คน รัก ราชาธิวาส

 สามารถ ถิ่นยอด [นนทบุรี] [17 ก.พ. 2554 เวลา 16:02 น.]
ไปทำสังฆทานบ่อย ๆ สะดวกมาก ให้อาหารปลา พาบิดาไปทำบุญ ยืดเส้นยืดสายในสวนไม้อันร่มรื่น

 chethaha [สมุทรปราการ] [17 ก.พ. 2554 เวลา 10:58 น.]
พรุ่งนี้ได้ไปแล้ว ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล

 สาวๆๆ [กรุงเทพมหานคร] [17 ก.พ. 2554 เวลา 00:29 น.]
ชอบพระอาจารย์ตุ้ยนุ้ยค่ายคุณธรรม จริยธรรม มากๆค่ะ

 ภัทริน ภักดีรัก [นนทบุรี] [15 ก.พ. 2554 เวลา 15:43 น.]
สวยมาก เป็นสถานที่เเห่งวัฒนธรรม

 ศศิประภา ไชยสงค์ [มหาสารคาม] [15 ก.พ. 2554 เวลา 11:41 น.]
อยากไปมากเลย

 ตุ๊ก [สระบุรี] [13 ม.ค. 2554 เวลา 16:10 น.]
กำลังจะได้ไปเร็วๆ นี้ อ่านแล้วทำให้อยากไปยิ่งขี้น

 แม่น้องพิม [นครปฐม] [19 ธ.ค. 2553 เวลา 14:49 น.]
เคยไปครั้งแรกกับเพื่อนๆ ที่ทำงาน (ประมาณปี 2537-2538)
แล้วตอนหลังได้มีโอกาส ซื้อบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5
วันอาทิตย์ (บ่อยๆ)ไปปั่นจักรยาน และให้อาหารปลา,เต่า,นก ร่มรื่นมาก และอบอุ่น ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ รู้สึกภูมิใจที่เกิดมาในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้

 แพทตี้ [ส.ป.] [14 ธ.ค. 2553 เวลา 12:42 น.]
ชอบมากคร๊ะ

 นัทธพงศ์ [กรุงเทพฯ] [12 พ.ย. 2553 เวลา 07:39 น.]
ตื่นเถิดชาวพุทธ
ใครที่ยึดพระพุทธรูปเป็นที่พึ่ง เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นเปรตและสัตว์เดรัจฉาน พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้ สิ่งที่พึ่งคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่วัตถุใด ๆ (พระสงฆ์คือพระที่บริสุทธิ์ ทรงศีลทรงธรรม ไม่ใช่พระทุศีลอย่างทุกวันนี้)

 นัทธพงศ์ [กรุงเทพฯ] [12 พ.ย. 2553 เวลา 07:33 น.]
ใครที่เปิดอ่านนี้ถ้าอยากทำบุญเพื่อได้บุญ ขอแนะนำให้ทำบุญกับพ่อแม่จะได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระไม่รักษาศีล ไม่เชื่อก็ให้ไปอ่านตามพระไตรปิฏกดู เพราะพระทุกวันนี้แหละที่ทำความฉิบหายให้แก่ประเทศเป็น ชาวพุทธควรศึกษาหน่อยว่าศาสนาของตนเองเป็นอย่างไร อย่าให้พวกทุศีลพาไปนรกกับพวกมันอีก

 นัทธพงศ์ [กรุงเทพฯ] [12 พ.ย. 2553 เวลา 07:22 น.]
พระพุทธเจ้าสอนให้พระเมื่อบวชแล้วให้ละ แต่ทำไมทุกวันนี้พระโลภกันทั้งประเทศ สำนักพุทธจะจัดการอย่างไร?
พระรับทองและเงินต้องอาบัติ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (1 ครั้ง ต้องตกโรรุวนรก 1 ชัวอายุ = 840,960,000 ล้านปีมนุษย์ จากประไตรปิฏกมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม) จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร?
ใครที่สอนผิดเพี้ยนจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เมื่อตายไปจะเป็นเปรต และสัตว์เดรัจฉาน แล้วพวกท่านจะสอนผิดต่อไปอีกนานเท่าไร?
พวกหัวโล้นห่มเหลืองหลอกชาวบ้านว่าตอนเป็นคนรักษาศีล แต่เป็นพวกทำลายศีลของตัวเอง จะจัดการกับพระชั่วพวกนี้ได้อย่างไร?

 เเมงตอนกุไปน่ะเเมงโตดดีเลยคับมีอาหราดีๆ [นนบุรี] [10 พ.ย. 2553 เวลา 18:13 น.]
เเมงมาคนน้อยไม่ชอบนั้งเลยกว่าจะได้ไปห้องนําที่1.30นาที่ได้เข้า2นาที่เองคับผมดูเข้าทำ

 สาธุ สาธุ [ต่างจังหวัด] [28 ก.ย. 2553 10:43]
สาธุ สาธุสาธุ สาธุสาธุ สาธุสาธุ สาธุสาธุ สาธุ

 natty [samutsakorn] [20 ก.ย. 2553 19:10]
ไปทำความดีมาแร้วด้วย

 เนจัง [นน] [4 ก.ย. 2553 08:25]
วันพุทธนี้ก็จะได้ไปแล้วจ้า....................

 ฟ้าคราม [สกลนคร] [26 ส.ค. 2553 10:49]
เป็นสถานที่ ที่สงบร่มรื่นมาก อยากให้ทุกคนไปสัมผัสเองจังเลยค่ะ

 เด็กสายสาม [กทม] [13 มิ.ย. 2553 10:45]
อยากทราบว่าสถานที่นี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบ้างไหมค่ะ เพราะเห็นว่าใกล้บ้านดี และเป็นสถานที่ๆเหมาะมากๆ เงียบสงบ ร่มรื่นมีแต่ต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมด สถานที่กว้างใหญ่ไม่อึดอัดเหมือนวัดในเมือง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เช่น นั่งสมาธิ ฟังเทศ สวดมนต์

 รับซื้อเศษเทียนไหว้พระเก่า [ก ท ม ] [1 มิ.ย. 2553 15:44]
สวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้า
ขออนุญาตติดประกาศ เผื่อจะมีประโยชน์ต่อท่านที่มีความ
จำเป็นทางด้านปัจจัยนะครับ

*****************************************

ต้องการซื้อเทียนไหว้พระเก่า เศษเทียนไหว้พระ เศษเทียนเก่า - ใหม่ ทุกชนิด เรารับซื้อทั้งหมดครับ

กรุณาติดต่อ 08-44-55-88-07 รับซื้อเศษเทียนไหว้พระ
รับซื้อเศษเทียนทุกชนิด

  นครปฐม [ปทุมธานี] [ นครปฐม ] [29 ส.ค. 2552 14:54 น.]
หนูอยากไปไหว้พระที่พุทธมณฑลองค์นี้(เคยไปไหว้บางครั้งที่กลับนครปฐม )ค่ะ

 ชมรมวัฒนธรรมสัญจร [bkk] [3 ก.พ. 2552 16:33 น.]
เชิญร่วมทำบุญ-ไหว้พระธาตุศักสิทธิ์เมืองพม่า
วันที่ 21-24 มีนาคม 2552 ด่วนรับจำนวนจำกัด
เส้นทาง: ย่างกุ้ง- หงสาวดี-เจติโย (พระธาตุอินทร์แขวน)
4 วัน 3 คืน กับชมรมวัฒนธรรมสัญจร
อ.ฉัตต์ ปิยะอุย บรรยายตลอดการเดินทาง
สนใจร่วมเดินทางโทร.สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-1852764-67

 โบ [กรุงเทพ] [21 ม.ค. 2552 09:05 น.]
อย่างให้ข้อมูลมันสั่นกว่านี้แต่ละเอียดอ่านแล้วเข้าใจได้ใจความ ช่วยหน่อยนะคะ

 นครปฐม [สมุทสาคร] [18 ม.ค. 2552 10:30 น.]
ร่มรื่นดีด้วยถ้าต้องการพักผ่อน ผมว่าควรมาที่นี่แล้วจะพบกับความสุข ที่ต้องการ

 เด็กนนท์ [นนทบุรี] [30 ธ.ค. 2551 21:39 น.]
มีใส่บาตรปีใหม่มั้ยคะ

 เด็กวัดมอญ [สมุทรสาคร] [24 ธ.ค. 2551 09:12 น.]
สวยงามมั่กมากอยากไปทุกๆเดือนเลยคร๊าบบ

 วัดเนกขัมมาราม [ราชบุรี] [8 ธ.ค. 2551 10:09 น.]
ต้องการพาสามเณรไปทัศนศึกษาแต่อยากจะได้วิทยากรช่วยบรรยายด้วยต้องทำอย่างไรบ้าง

 ปอนด์ [ปทุมธานี] [3 ธ.ค. 2551 11:05 น.]
เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆๆครับ

 โลก พื้นดิน [พระประแดง] [26 พ.ย. 2551 13:06 น.]
สวยงามมากๆ เลย ครับ ไปมาหลายครั้งแล้ว ไปทีไรคิดถึงความหลังเก่าๆ สรุปประทับใจ ครับ

 ผู้ไร้นาม [ก.ท.ม.] [8 พ.ย. 2551 13:13 น.]
วัดนี้สวยมาก

เพราะฉันเคยไปที่ที่นี้มา

555

 พรชัย ชูภาพ [ระนอง] [4 พ.ย. 2551 11:02 น.]
สวยงามมากคาบ

 ลม [เลย] [27 ต.ค. 2551 13:56 น.]
ถ้าจะให้ดีควรมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ

 555* [กรุงเทพฯ] [27 ต.ค. 2551 13:53 น.]
เป็นสิ่งที่สวยมาก

 โอโซน [กรุงเทพ] [20 ต.ค. 2551 16:20 น.]
ช่วยบอกที่ตั้งของพุทธมณฑล หน่อยครับ

 ชนากานต์ เพชรส่งศรี [นนทบุรี] [11 ต.ค. 2551 13:56 น.]
ต้องการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 8 -10 ธันวาคม 51 ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ

 หมูพิมพ์ [มุกดาหาร] [17 ส.ค. 2551 20:16 น.]
สวนพุทธมณฑลสวยมากค่ะ เคยไปมาแล้ว 2ครั้ง
ครั้งที่ 2 นี้ไปลอยกระทงเมื่อปีที่แล้ว (24 พ.ย50) สนุกมากค่ะ
ถ้ามีโอกาศก็อยากไปอีกรอบค่ะ เพราะรู้สึกประทับใจที่นี้มากค่ะ

 คนไร้นาม [สมุทรปราการ] [9 ส.ค. 2551 23:22 น.]
อยากจะบอกว่า
ที่นั้นมีปลาดุกเยอะมากแระก้อตัวใหญ่
แระไม่อยากจะบอกว่าเปนวัดที่ใหญ่และก็สวยงามมากๆๆ

 ตั้ม [สมุทรสาคร] [6 ส.ค. 2551 23:59 น.]
ผมไปวิ่งทุกอาทิตย์เลยครับ อาทิตละ3วัน ที่นั่นร่มรื่นดีครับ เงียบสงบดี ได้ไปนมัสการบ่อยๆ สบายใจดีครับ

 คน [นครปฐม] [26 ก.ค. 2551 13:50 น.]
คิดถึงวันเก่าๆตอนที่ไปถ่ายรูปที่พุทธมณฑลจัง ม.ร.

 มุก [สมุทรสาคร] [23 ก.ค. 2551 19:52 น.]
น่าจะมีข้อมูลของพระไตรปิฎกหินอ่อนด้วย

 ท.ศ.ส [สมุทรปราการ] [21 ก.ค. 2551 17:10 น.]
เมื่อวันที่ 19ก.ค-21ก.คได้ไปเข้าค่ายที่พุทธมณฑลมา

ที่พุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก

[ตัวแทนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ]

 เบญจรัตน์ อยู่ดี [สมุทรปราการ] [2 ก.ค. 2551 13:28 น.]
เพิ่งได้ไปเข้าค่ายที่นี้เมื่อ 30มิ.ย-2ก.ค. ของร.ร.เทฑศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก

 ครูวีระชัย ศรีสร้อย [กรุงเทพฯ] [7 มิ.ย. 2551 07:16 น.]
ต้องการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม อยากทราบรายละเอียดครับ

 สบาย [ราชบุรี] [13 ม.ค. 2551 เวลา 10:03 น.]
อยากได้ข้อมูลพุทธมณฑลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ช่วยเขียนให้หน่อย ขอบคุณค่ะ

* ชื่อ :
* จังหวัด :
* ความคิดเห็น :
Security Code
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = , this page =