Warning: file(../../ad468-2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468-2.php on line 4
 
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
face="Tahoma" size="2" color="#666666">[ จำนวนคนอ่าน คน ]

ศาสนาคืออะไร ?
พระพุทธศาสนา
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา
size="2" face="MS Sans Serif">ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
พระพุทธเจ้า ในสายตานักปราชญ์โลก
พระพุทธประวัติ
พระไตรปิฏก
ประวัติพระพุทธสาวก
นิกายสำคัญ
ทศชาติชาดก
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
คลิ๊กอ่าน...
คลิ๊กอ่าน ทศชาติชาดก
คลิ๊กอ่าน...
คำถาม คำคิดเห็น ปัญหาธรรมะต่างๆ ที่นี่...
บทกวีธรรมะ ลึกซึ้ง สอนใจ..หลักปฏิบัติธรรม

+ The British Dispensary (L.P.)
+ Spa Of Eternity
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
The History of Buddhism in India

size="4">The History of Buddhism in India
   เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย ที่ท่านสนใจอ่านอยู่นี้ นำมาจากหนังสือ 'ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย' ซึ่งเขียนและรวบรวมโดยพระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๙ ในหนังสือได้ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นช่วงๆ ทำให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชัดเจนมากยิ่งขึ้น

   ดังนั้นเว็บธรรมะไทยจึงขอนำเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ มาลงให้ผู้สนใจได้อ่านและศึกษา ตามลำดับสารบัญหนังสือ ดังนี้.... color="#666666">(คลิ๊กอ่านตามหัวข้อได้เลยครับ)

๑. อินเดียก่อนพุทธกาล
  ชมพูทวีป
  การมาของชาวอารยัน
  ศาสนาพราหมณ์
  อาศรม ๔
  วรรณะทั้ง ๔
  สำนักปรัชญา ๖ สำนัก
  ครูทั้ง ๖
  ยุคมหากาพย์
๒. อินเดียยุคพุทธกาล
  การเมืองการปกครอง
  ศากยวงศ์
  การอุบัติขึ้นของพุทธศาสนา์
  ประสูติ
  ตรัสรู้์
  แสดงพระธรรมเทศนา์
  ปรินิพพาน
  สรุปสถานที่จำพรรษาของพระพุทธองค์
  สรุปพระอรหันต์องค์สำคัญ ๔๕ องค์
  กษัตริย์องค์สำคัญยุคพุทธกาล
            พระเจ้าพิมพิสาร
            พระเจ้าปเสนทิโกศล
            พระเจ้าจันฑปัชโชต
            พระเจ้าอุเทน
๓. พระพุทธศาสนายุคหลังพุทธปรินิพพาน - พ.ศ.๒๐๐
  สังคายนาครั้งที่ ๑
  พระเจ้าอชาตศัตรูย้ายเมือง
  ความวิบัติแห่งสีลสามัญญตา
  ประวัติพระมหาเทวะ
  สังคายนาครั้งที่ ๒
  พระพุทธศาสนา ๑๘ นิกาย
  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
๔. พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐ - ๕๐๐
  พระเจ้าจันทรคุปต์
  พระเจ้าพินทุสาร
  พระเจ้าอโศกมหาราช
  สังคายนา ครั้งที่ ๓
  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
  พระอุปคุตต์เถระ
  พระวีตโศก
  พระมหินทเถระ
  พระเจ้าปุษยมิตร
  สร้างถ้ำอชันตา
๕. พระพุทธศาสนา พ.ศ.๕๐๐ - ๘๐๐
  พระเจ้ามิลินท์
  พระนาคเสน
  กำเนิดพระพุทธรูป
  กำเนิดและวัวัฒนาการของมหายาน
  แนวคิดที่แตกต่างจากเถรวาท
  พระเจ้ากนิษกะมหาราช
  สังคายนาครั้งที่ ๔
  พระนาครชุน
  พระอัศวโฆษ
  พระอสังคะ
  พระวสุพันธุ
  พระทินนาคะ
  พระธรรมกีรติ
  พระสถิรมติ
  พระจันทรมนตรี
  พระคุณประภา
  พระพุทธปาลิตะ
  พระภาววิเวก
  พระสันติเทวะ
  พุทธศิลป์สมัยมถุรา
  พุทธศิลป์สมัยอมราวดี
๖. พระพุทธศาสนา พ.ศ.๘๐๐ - ๑๑๐๐
  พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑
  พระกุมารชีพ
  พระเจ้าสมุทร์คุปต์
  พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒
  จดหมายเหตุพระฟาเหียน
  พุทธศิลป์สมัยคุปตะ
  พระพุทธทัตตะ์
  พระเจ้ากุมารคุปต์
  พระพุทธโฆษาจารย์
  พระธรรมปาละ
  มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
  ราชอาณาจักรวลภี
  พระโพธิธรรม
  พระปรมรรถ
๗. พระพุทธศาสนา พ.ศ.๑๑๐๐ - ๑๓๐๐
  สร้างถ้ำเอลโลร่า์
  พระเจ้าหรรษวรรธนะ
  จดหมายเหตุพระถังซำจั๋ง
  จดหมายเหตุพระอี้จิง
  พระโพธิรุจิ
  พระทีปังกรศรีชญาณ
๘. พระพุทธศาสนา พ.ศ.๑๓๐๐ - ๑๗๐๐
  มุสลิมเริ่มรุกอินเดีย
  พุทธศิลป์สมัยโจฬะ
  พุทธาวตาร
  พุทธตันตระ
  พุทธศิลป์สมัยปาละ
  ราชวงศ์เสนะ
๙. พระพุทธศาสนายุคมุสลิมยึดครอง พ.ศ.๑๗๐๐ - ๒๒๐๐
  การทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทา
  ราชวงศ์ทาส
  จดหมายเหตุพระธรรมสวามิน
  ราชวงศ์ขิลจิ
  ราชวงศ์ตุกลัค
  ราชวงศ์เซยิด
  ราชวงศ์โลดี
  ศาสนาซิกซ์
  ราชวงศ์โมกุล
๑๐. พระพุทธศาสนายุคอังกฤษปกครอง พ.ศ.๒๒๐๐ - ๒๔๙๐
  การมาของฝรั่งเศส
  การมาของอังกฤษ
  กบฏซีปอย
  อังกฤษยกลุมพินีให้เนปาล
  ลัทธิชาตินิยม
  การค้นพบโบราณสถานที่กิลกิต
  สาเหตุพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
๑๑. พระพุทธศาสนาหลังยุคเอกราช พ.ศ.๒๔๙๐
  ผู้ฟื้นฟูศาสนายุคใหม่
     ชาวลังกา
     อินเดีย
     พม่า
     ญี่ปุ่น
     อังกฤษ
๑๒. พระพุทธศาสนายุคปัจจุบัน
  อุปสรรคการเผยแผ่พุทธศาสนาในอินเดีย
  กลุ่มบุคคลและองค์กรพุทธที่สำคัญ
  วัดไทยในอินเดีย
  โครงการไมตรีโปรเจค
  ประวัติพระเจดีย์พุทธคยา
  สถิติชาวพุทธและองค์กรพุทธศาสนาในปัจจุบัน

ที่มา : หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Warning: include(../../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/buddhism/india/index.php on line 890 Warning: include(../../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/buddhism/india/index.php on line 890 Warning: include(): Failed opening '../../useronline.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/buddhism/india/index.php on line 890