ทำไมโกณทัญญะพราหมถึงได้ทำนายว่า เจ้าชายสิทธัทถะจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก

 bunsri    

ทำไมโกณทัญญะพราหมถึงได้ทำนายว่า เจ้าชายสิทธัทถะจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ หรือนี่เป็นสิ่งยืนยันว่า ทุกสิ่งอย่างล้วนได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นเช่นนั้น   
หรือนี่เป็นสิ่งยืนยันว่า ทุกสิ่งอย่างล้วนได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นเช่นนั้น [/color

ความเข้าใจนี้ เป็นความเห็นผิดเพราะเป็นความเข้าใจว่ามีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเที่ยงแท้ มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธพจน์ที่ว่า "สัพเพสังขาราอนิจจา" แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

ที่ถูกคือธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา (จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณธรรมปิฎก อิ ทัปปัจจยตา หมายถึง "ภาวะที่มีอันนี้ๆเป็นปัจจัย" ความเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย, กระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัย, กฎที่ว่า "เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ ก็ดับ" เป็นอีกชื่อหนึ่งของหลัก ปฏิจจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ) เจ้าชายสิทธัตถะ จะได้เป็นศาสดาเอกในโลก เนื่องจากได้ทำเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์พร้อมแล้ว คำทำนายของโกณทัญญะจึงถูกต้อง


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย