เชิญร่วมเขียน...เรียงความแก้กระทู้ธรรม

 ambass99    

 ปัญหาวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 


*******************

 สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา.

ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ (ส.ส.) 


***************************


 แต่งอธิบา ยให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ

และบอ กชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น

ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเป็นเรื่องเดียวกับกระทู้ตั้ง

ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป. ******************************
   
โครงสร้างการแต่งกระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี
*****************************


(วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

(สุภาษิต) ......................................................................................
(คำแปล) ........................................................................................
.......................................................................................


(ย่อหน้า) บัดนี้ จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้
ณ เบื้องต้นพอเป็นแนวทางการปฏิบัติและศึกษา สำหรับผู้สนใจ เป็นลำดับไป

(ย่อหน้า) ความว่า.................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

****** ฯลฯ **************

เขียนอธิบายไป ประมาณ ๑ หน้ากระดาษ
..................................................................... สมกับสุภาษิตที่มา
ใน .............................................ว่า(วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

(สุภาษิต)...................................................................
(คำแปล) ..................................................................
................................................................


(ย่อหน้า) ความว่า.................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

*** ฯลฯ *** เขียนอธิบายไป ประมาณ ๑ หน้ากระดาษ.


(ย่อหน้า) สรุปความว่า...........................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็น นิกเขปบท ณ เบื้องต้นว่า
(วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ) สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกาติ
ดังพรรณนามาฉะนี้แล.


**********************************


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• การปฏิบัติธรรมไม่มีโทษมีแต่คุณ

• เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ไพเราะมาก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย