นักปฏิบัติธรรม มีโอกาสเกิดเป็นมารได้ไหมคับ

     

-จิตก่อนตายประเภทไหน ที่มีโอกาสทำให้เกิดเป็นมาร (ไม่อยากเกิดอีกหรอกคับ เบื่อโลกมนุษย์ยุคปัจจุบัน แต่ถามเผื่อทำไม่ได้)
มาร เป็นนามธรรม หรือว่า มีตัวตนเป็นรูปธรรมแล้วหรือครับ

ผมเข้าใจมาตลอดว่า มาร เกิดที่ใจ เมื่อจะทำดี มักมีมารขัดขวาง

คือใจเราเอง เช่น จะทำทาน ก็เกิดความขี้เหนีวไม่อยากทำ

จะทำสมาธิ ก็อยากจะนอนซะงั้น

ผมเข้าใจถูกไหมนี่ ชักสงสัยอยู่แล้วนี้เนาะ


มารเกิดขึ้นที่ใจเราสร้างและปรุงแต่งขึ้นเอง
โดยสัมผัสจาก หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ
ความรู้สึกรัก โลภ โกรธ หลง
สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดมารอันเป็นกิเลสไม่มีที่สิ้นสุด
การที่เราจะเป็นมารได้นั้นเกิดจากความรู้สึกที่สั่งสมมาจาก
สิ่งที่มากระทบ นักปฎิบัตธรรมที่ถือว่าศีลสมบรูณ์คือละต่อการสร้างกรรม
ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เมื่อเกิดอาการคับข้องใจ
เป็นทุกข์จะก่อให้เกิดมารเพื่ออยากหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นยอมทำทุกอย่าง
ไม่ว่าถูกหรือผิด เพื่อไม่ให้ทุกข์อีกจนกลายเป็นว่าแยกไม่ออกระหว่างการสนอง
กิเลสกับการหาหนทางดับทุกข์นั้นใกล้เคียงกันเหลือเกิน
ทุกข์จากเรื่องใด ก็แก้เรื่องนั้น แต่ผู้ปฎิบัติจะแก้ในทางที่ถูกที่ควรโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ถึงยังมีความเดือดร้อนอยู่เพราะไม่เปิดใจว่าสิ่งที่ได้รับนั้นใช่การแก้ปัญหาจริงหรือเปล่า ต้องยอมรับหนทางแก้ไขหลาย ๆ ด้าน โดยทำให้ทุกฝ่ายยอมรับการแก้ปัญหานั้นด้วยความเต็มใจ


นักปฏิบัติธรรมมีโอกาสเป็นมารได้ไหม?...ได้ซิ ทุกวันนี้ก็เยอะเชียวนา
ก็ตั้งทิฏฐิผิด ปฏิบัติก็ผิด เลยเอาไปสอนผิดๆ จึงเป็นมารโดยไม่รู้ตัว //

.."จิตก่อนตายประเภทไหน ที่มีโอกาสทำให้เกิดเป็นมาร (ไม่อยากเกิดอีกหรอกคับ
เบื่อโลกมนุษย์ยุคปัจจุบัน แต่ถามเผื่อทำไม่ได้)

โดย : เฉย ณ ปัจจุบัน "...

//จิตที่จะไม่ไปเป็นมาร คือก่อนตายต้องมีสติ ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ไว้ หรือไม่ก็นึกถึงองค์พระด้วยศรัทธาไว้ให้ติดตาติดใจไปก่อนเลย
แบบนี้ทำง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด แต่ต้องฝึกๆไว้นะจะได้คล่องๆไม่งั้น
เดี๋ยวพอถึงเวลาจะตายนึกไม่ทัน ทำไม่ได้ แต่ ที่สำคัญคือ ถือศีล๕ หรือศีล8
ตลอดชีวิต ( นี้หมายถึงถ้าเรายังปฏิบัติภาวนายังไม่ได้นะ)
ทำได้แบบนี้ ได้ไปสวรรค์ หรือไม่ก็เป็นมนุษย์อีก
แต่ถ้าไม่อยากเกิดอีกเลย (เกิดในทางพุทธศาสนาหมายถึงภพอบาย นรก สัตว์
อสุรกาย มนุษย์ สวรรค์ พรหม) ก็ต้องปฏิบัติอริยะมรรค ชาตินี้ไม่ได้ก็ต้อง
ต่อไปทุกๆชาติจนกว่าจะมีบารมีพอได้สำเร็จสู่พระนิพพาน// บุญรักษานะ
นักปฏิบัติธรรม มีโอกาสเกิดเป็นมารได้ไหมคับ

ได้...สบายมาก อะ อะ อะ อะ


ต้องขอขอบคุณมาร
ถ้าไม่มีมารบารมีไม่เกิดแล้วจะชนะใคร


ต้องนิยามคำว่ามารก่อนนะ
มาร = ความเห็นผิดจากความเป็นจริง หรือที่ท่านเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ

นักปฏิบัติธรรม มีโอกาสเกิดมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้น เพราะว่า ก่อนเริ่มมาเป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรมต่างก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิมาก่อนทั้งนั้น ผู้ที่เริ่มปฏิบัติจึงต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติให้เข้าใจ ด้วยการพิจารณา ด้วยเหตุด้วยผล ด้วยปัญญา ให้ถูกต้องเที่ยงแท้ อย่างที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)

เมื่อก่อนตาย ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่ไปก็คือทุคติ มาเกิดอีกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีก ไม่อยากเกิดอีกก็ต้องทำให้จิตเป็น สัมมาทิฏฐิให้ได้และต้องทำให้ได้ด้วยนะ

เจริญธรรมสัมมาทิฐิ แปลว่า ความเห็นถูกต้อง หมายถึงความเห็นที่ถูกคลองธรรม เห็นตามความเป็นจริงเป็นความเห็นที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยปัญญา ตามวัดส่วนใหญ่เขียนคำนี้ตามแบบภาษาบาลีว่า สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฐิ ที่เป็นอริยมรรคมีองค์ 8 หมายถึง ความเห็นในอริยสัจ คือเห็นทุกข์ เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค

สัมมาทิฐิ ที่เป็นมโนสุจริตหมายถึง ความเห็นถูกต้อง 10 อย่าง คือเห็นว่าการให้ทานมีผลจริง การบูชามีผลจริง การเคารพบูชามีผลจริง ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง คุณของมารดามีจริง คุณของบิดามีจริง พวกโอปปาติกะ (พวกเกิดทันทีเช่นเทวดา) มีจริง สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้รู้ตามด้วยมีจริง

( จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4)


เทวบุตรมาร เกิดจาก ตอนเป็นมนุษย์ก็ทำดีแต่ ขณะทำจิตประกอบด้วยความโกรธ เป็นต้น ทุกคนมีโอกาสแต่ให้ทำความดี ละชั่ว ทำสมาธิและฝึกให้มีสติไว้เนืองๆๆนะครับ


 3,628 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย