สวดมนต์แล้วหายป่วยจริงหรือ
    

http://www.fm9525radio.org/ อยากทราบต้องเข้าไปฟังที่เว็ปนี้ครับ
โรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเจ้ากรรม-นายเวร ให้ผลนะครับ


ตำนานพระปริตร : โพชฌงคปริตร
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=136315

โพชฌงค์7 ธรรมเพื่อความตรัสรู้

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aragorn&month=01-2006&date=25&group=4&gblog=81

.......1. การสวดมนต์ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้บ้าง......เพราะขณะที่สวดมนต์จิตก็จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ทำให้ลืมความเจ็บปวดได้ชั่วขณะ....เนื่องจากจิตจะมีอารมณ์ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น...นั่นก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจให้จิตจดจ่อกับบทสวดมนต์แทนการจดจ่อกับความเจ็บปวด

.......2.จากตำนานโพชฌงคปริตร......การฟังเสียงสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้หายโรค...แต่สาระของธรรมในบทสวดมนต์ต่างหากที่ช่วยให้หายป่วย.....เพราะฉนั้นต้องฟังโดยพิจารณาธรรมตามจึงจะได้ประโยชน์จากบทสวดมนต์

......สำหรับผู้ที่หมั่นเจริญสติปัฏฐาน ๔ อยู่เสมอก็จะเห็นรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา....ย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามทั้งปวง......เมื่อประสบกับโรคภัยไข้เจ็บหรือทุกขเวทนาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทุกขเวทนาทั้งหลายทำร้ายเขาได้แต่เพียงกายเท่านั้น.....แต่ไม่อาจทำร้ายจิตใจผู้ที่มีปรกติเจริญสติปัฏฐาน๔ได้เลย


ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของโรค แต่จริงๆแล้วโรคหรือการเจ็บป่วย เมื่อยังมีการเกิดอยู่ย่อมมี แก่ เจ็บ ตาย ตามอริยะสัจจ์ 4 บังคับไม่ได้ สังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปตามนี้ เพียงแต่คนเราจะยอมรับความจริงนี้หรือไม่ ลองอ่าน อาพาธสูตร หรือ คิริมานนทสูตร พระพุทธองค์ตรัสไว้ตรงๆ


โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ได้เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร แต่เกิดจากกรรมที่ผู้นั้นเคยทำไว้ ผู้เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นสัตว์อื่น ผลคือทำให้มีโรคมาก ส่วนผู้ที่เบียดเบียนเราไม่ว่าคนหรือสัตว์หรืออมนุษย์ เป็นตัวประกอบของผู้หลงทำกรรมอันมาจากวิบากของเราเป็นปัจจัย ผู้เบียดเบียนก็ชื่อว่าได้กรรมใหม่ต่อเช่นกัน ชาวพุทธพึงระวัง .....เดี๋ยวนี้มีสำนักบางแห่งสอนเรื่องฆ่าเชื้อโรคเป็นบาป อ้อนวอนเบิกบุญให้ส่งผลปัจจุบันได้ ซึ่งสอนผิดหลักจากพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก มีคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกหลงเชื่อ ศรัทธา สำนักนี้เป็นอย่างมาก อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรถือมงคลตื่นข่าว มีอาชีวสมบัติไม่ประกอบอาชีพที่ไม่พึงค้า ๕ อย่าง มั่นคงในพระรัตนตรัย เชื่อเรื่องกรรม ไม่แสวงหานาบุญเขตอื่นนอกพุทธศาสนา


สวดให้พุงกระเพื่อมเลยสิครับ ให้สั่นสะเทือนทั่วร่างกายและจิตใจ ทำบ่อยๆก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีเลย

ที่สำคัญไปว่านั้นโรคกรรมบางครั้งต้องใช้บุญฤทธิ์ช่วย(บุญ10) ขอศีลพร้อมถวายสังฆทานดีที่สุด


 เปิดอ่านหน้านี้  3433 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย