การเวียนเทียน วันออกพรรษา

 makarn    7 มิ.ย. 2557

การเวียนเทียน คือ พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัย]าตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อนเวียนเทียน
• อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน
• แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
• เตรียมเครื่อบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
• ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน
• เมื่อ เดินทางถึงวัดควรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัยเพื่อร่วมศาสนพิธีตามลำดับขั้นตอนที่ เหมาะสมเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงออกมาเตรียมตัวด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน

ระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียน
การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา มีระเบียบดังนี้
เมื่อกำหนดวันมาฆบูชา วันวิสาบูชา อันอัฏฐมีบูชาหรือวันอาสาฬหบูชา ให้ทางวัดประกาศให้พุทธบริษัททราบทั่วกัน (ทั้งชาววัดและชาวบ้าน) และบอกกำหนดเวลาประกอบพิธีด้วยว่าจะประกอบเวลาไหน จะเป็นตอนบ่ายหรือค่ำก็ได้แล้วแต่สะดวกเมื่อถึงเวลากำหนด ทางวัดตีระฆังสัญญาณให้พุทธบริษัท ทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือลานพระเจดีย์ อันเป็นหลักของวัดนั้นๆ ภิกษุอยู่แถวหน้า ถัดไปสามเณร ท้ายสุดอุบาสก อุบาสิกา จะจัดให้ชายอยู่กลุ่มชาย หญิงอยู่กลุ่มหญิง หรือเปล่อยให้คละกันตามอัธยาศัยก็แล้วแต่จะกำหนด ทุกคนควรถือดอกไม้ธูปเทียน ตามแต่จะหาได้และศรัทธาของตน ควรกะขนาดของเทียนให้จุดเดินได้ จนครบ ๓ รอบสถานที่ที่เดิน ไม่หมดเสียในระหว่างเดิน

เมื่อพร้อมกันแล้ว ประธานสงฆ์จุดเทียนและธูป ทุกคนจุดของตนตาม เสร็จแล้วถือดอกไม้ธูปเทียนที่จะจุดและประนมมือ หันหน้าเข้าหาปูชนียสถานที่จะเวียนนั้นๆ แล้วกล่าวคำบูชาตามแบบที่กำหนดไว้ตามประธานสงฆ์ จนจบ

ประธานสงฆ์ประนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนเดินนำหน้าแถวไปทางขวามือของสถานที่ที่ เวียนเทียน คือ เดินเวียนไปทางที่มือขวาของตนหันเข้าสถานที่ที่เวียนนั้นจนครบ ๓ รอบการเดินเวียนขวาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง ตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาลในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับดังนี้

รอบแรก ระลึกถึงพระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(คำแปล) เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว รู้โลกแจ่มแจ้งทรงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่ง กว่า ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

รอบที่สอง ระลึกถึงพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

(คำแปล) พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงได้เห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัด เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

รอบที่สาม ระลึกถึงพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(คำแปล) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรืองตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

เมื่อครบ ๓ รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่เตรียมไว้ ต่อจากนั้นจึงเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถหรือวิหารหรือศาลาการเปรียญ แล้วแต่ที่ทางวัดกำหนด เริ่มทำวัตรเย็นและสวดมนต์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อย่างพิธีกรรมวันธรรมสวนะ ธรรมดา เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษแสดงเรื่องพระพุทธประวัติและเรื่องที่เกี่ยวกับวัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา หรืออาสาฬหบูชา ๑ กัณฑ์ ตามแต่จะเป็นเทศกาลใดเป็นอันเสร็จ

การปฏิบัติตนขณะเวียนเทียน
เมื่อเริ่มเวียนเทียน ต้องสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย
ควร รักษาระยะการเดินทางให้ห่างจากคนข้างหน้าพอสมควร เพื่อไม่ให้ธูปเทียนโดนผู้อื่นเพราะจะทำให้เสื้อผ้าผู้อื่นเสียหายหรือทำให้ บาดเจ็บ
ควรเดินเวียนเทียนอย่างเป็นระเบียบ ไม่เร็วหรือช้าเกินไปหรือเดินแซงกัน
เจริญ ภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณในรอบแรก พระธรรมคุณในรอบสอง และพระสังฆคุณในรอบสามไม่ควรหยอกล้อหรือพูดคุยกันในขณะเวียนเทียน เพราะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ตลอดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้
เวียนเทียนครบ ๓ รอบ ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางและปักบูชาในที่ที่จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้เรามี โคมเทียนดอกบัวให้กับท่าน เพื่อความสะดวกสบาย ในการเวียนเทียน สั่งชื้อโคมเวียนเทียน จากเรา 1 ชุด จบไม่ต้องชื้ออะไรเพิ่มอีกเลย มี โคมเทียน 1 อัน ธูป 3 ดอก เทียน 4 หุ่น 2 เล่ม เพียงชุด ละ 40 บาท

สนใจติดต่อ
090-5569-200
090-5588-566
ID-line> makarn.social
Twitter: @makarngroup
หรือสอบถามได้ที่ เพสบุ๊คแฟนเพจครับ
ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยน่ะครับ:https://www.facebook.com/makarn.fineart

   


ที่มา : วันออกพรรษาไทย
งานเสริมระหว่างเรียน 2557 งานอิสระ freelance part time 2557-2558 จ่ายเงินดี วันเสาร์ อาทิตย์ งานทำตอนย็น วันหยุด หารายได้บนอินเตอร์เน็ต สอนวิธีทำงานให้ฟรี ทำ "Parttime" เสาร์ อาทิตย์ รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน รับอายุ 18+ปี งานพาร์ทไทม์จ่ายรายวัน


หางานรายได้พิเศษ รายได้เสริม งาน Part time 2557 ทำวันหยุด เสาร์อาทิตย์ รายได้ดี เหมาะสำหรับ นิสิตนักศึกษา คนว่างงาน คนท้อง แม่บ้าน พนักงานบริษัท และผู้ที่ต้องการ หางานพิเศษทำที่บ้านได้ งาน part time เสาร์อาทิตย์ ทำเวลาว่าง ตอนเย็น วันหยุด ระหว่างเรียน หลังเลิกงาน เป็นงานพิเศษ รายได้เสริม เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ Internet ก็สามารถสร้างรายได้พิเศษจากที่บ้านได้ ทำงานวันละ 2-3 ชม./วัน งานพิเศษผ่านอินเตอร์เน็ท Online ไม่จำกัดวันและเวลาทำงาน งานพิเศษที่บ้านได้ รายได้ดี ต้องการรับด่วน!!

ลักษณะการทำงาน :


- เป็นงานคีย์ข้อมูล ตามเอกสารที่มีให้ และส่ง E-mail โดยทางเราจะจัดเตรียมข้อมูลไว้ให้
- สามารถเลือกเวลาในการทำงานได้ ไม่กระทบงานประจำ และ การเรียน วันละ 1-2 ช.ม.
- ไม่ใช่งานขายประกัน , ไม่ใช่งานขายสินค้า
- จ่ายรายได้ ค่าตอบแทนรายวัน


เอกสารที่ต้องนำมา


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ( ยกเว้น ธกส. , ออมสิน )
3. กรุณาจดรหัส W-167368 นี้มาติดต่อเพื่อรับไฟล์งานด้วย สำคัญ
สนใจสอบถามรายละเอียดที่ คุณวิกานดา โทร.091-080-9833, 090-0105483


ที่ตั้ง. ศูนย์การค้า Max value หลักสี่ ถ. แจ้งวัฒนะ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.(เปิดทำการทุกวัน 09.00 น. – 16.00 น. )เวบไซด์เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน :
http://nationjobs.blogspot.com
http://nationparttime.blogspot.com
http://tamjaithur2012.wordpress.com/
http://parttimejubthai.blogspot.com/


คำค้นหา. หางานพิเศษทำที่บ้าน , รายได้เสริมหลังเลิกเรียน , หางานทำหลังเลิกเรียน , หางานพิมพ์ข้อมูล,หางานสำหรับนักศึกษา,หางานรายได้หลังเลิกเรียน ,งานพิเศษทําที่บ้านหลังเลิกเรียน,หางานพิเศษหลังเลิกเรียน,งาน part time เสาร์-อาทิตย์ , หารายได้เสริมทำที่บ้าน , หางานพิมพ์เอกสารผ่านเน็ต• นิทาน วิธีรับมือกับพวกชอบนินทา(พระมหาสมปอง)

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• กระต่ายตื่นตูม ( ทุททุภายชาดก )

• การระงับ ความขุ่น เคือง อาฆาต ในจิต

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนถมดินถวายวัด ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย