เชิญร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความและภาพวาดในหัวข้อ “ศีล”

 paime    1 เม.ย. 2557

กิจกรรมประกวดเรียงความและภาพวาดในหัวข้อ “ศีล”

เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
หลักการและเหตุผลที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งประสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้ประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติ” เหตุที่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธโลกเพียงอย่างเดียว แต่จะยังประโยชน์สำคัญยิ่งแก่ชาวโลกในข้อที่ว่า “พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นควรจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสันติภาพถาวรให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งกำลังเกิดความขัดแย้งกันทั่วโลกในปัจจุบัน” วันสำคัญวันนี้ ชาวไทยพุทธทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมใจกันจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก” โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษย์ ตามแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุ่งหมายที่จะให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขในโลกอย่างแท้จริง โดยเกิดจากสันติภาพในจิตใจของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น และสันติภาพในใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย “ปัญญา”

วัตถุประสงค์ของการประกวดเรียงความและภาพวาด

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ให้ความสนใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น
3. เป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพต่างๆ ที่ตนมี ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเขียนและการคิดวิเคราะห์
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติของผู้ส่งเรียงความและภาพวาดเข้าประกวด

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13-18 ปี
2. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุระหว่าง 19-22 ปี
หลักเกณฑ์ในด้านเนื้อหา
1. เป็นแนวคิด ความคิดเห็น หรือการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของหัวข้อเรื่องเรียงความที่กำหนด
2. ผลงานเรียงความและภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
3. ผลงานเรียงความและภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. สำหรับการค้นคว้าข้อมูลประกอบผลงานเรียงความ ต้องอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน การส่งผลงาน


ผลงานประเภทเรียงความ

1. ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. ระบุหมายเลขหน้าพร้อมชื่อและสกุลบนหัวของทุกหน้ากระดาษ
3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Word document พิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana UPC ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
4. ส่งผลงานที่ E-mail : [url]visakhabuchaday2557contest@gmail.com[/url] หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง
“มูลนิธิชลลดา” เลขที่ 950/14 รอยัลริเวอร์เพลส ถนนพระราม 3 ซอย 38 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ โดยสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง


ผลงานประเภทภาพวาด

1. ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบสั้นๆ และติดบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
2. เป็นภาพวาดด้วยมือ (บนกระดาษขนาด A3 11.7 นิ้ว x 16.5 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด) ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ โดยที่ภาพวาดมีชัดเจนของสี โดยความสะอาดของรูปมีผลต่อการให้คะแนน
3. ส่งผลงานด้วยตนเองที่ บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1615 ถนนสาทรใต้ (แยกสาทร-นราธิวาสราชนครินทร์)
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 17, 77, 149, BTS ลงสถานีช่องนนทรี, BRT ลงสถานีสาทร
หรือ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง “มูลนิธิชลลดา” เลขที่ 950/14 รอยัลริเวอร์เพลส ถนนพระราม 3 ซอย 38 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยผลงานจะต้องไม่มีรอยพับหรือรอยเปื้อนที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของภาพ
4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ โดยสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง


เกณฑ์การตัดสิน

1. มีเนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด
2. เนื้อหาและการสื่อความหมายน่าติดตาม แสดงถึงความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแนวความคิดในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. การนำเสนอชัดเจน
4. สำหรับผลงานประเภทเรียงความ จะต้องมีคำนำ (introduction) ตามด้วยเนื้อหาสาระหลักสำคัญ (body)
ซึ่งมีคำอธิบายที่มีหลักมีเกณฑ์และการสนับสนุนด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน พร้อมบทสรุป (conclusion) และต้องมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
หากเนื้อหาผลงาน เกินกว่า 2 หน้ากระดาษ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงาน
5. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


กำหนดการเปิดรับผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2557

ประกาศผลการแข่งขัน
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

พิธีมอบรางวัล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทเรียงความ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทเรียงความ

อายุระหว่าง 13-18 ปี (อุดมศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลที่สาม 3,000 บาท

อายุระหว่าง 19-22 ปี
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลที่สาม 3,000 บาท


รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทภาพวาด รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทภาพวาด

อายุระหว่าง 13-18 ปี (อุดมศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลที่สาม 3,000 บาท

อายุระหว่าง 19-22 ปี
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลที่สาม 3,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.visakhabucha.com
http://www.facebook.com/visakhabucha2557   
 4,279 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย