ขออนุโมทนาบุญ

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ    11 เม.ย. 2556


จากการบอกบุญ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร จำนวน ๑๕๙ รูป ร่วมพิธีสถาปนาพุทธาภิเษก พระพุทธโคดมบรมนาถศาสดา(พระคู่วัดพระพุทธโคดมฯ)และพระอุปคุตมหาเถระ

ณ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คแนสาร จ.ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามศรัทธา
-เป็นเจ้าภาพถวายเต้นท์พักแรม สำหรับสามเณร หลังละ ๕๐๐ บาท พร้อมเขียนชื่อผู้ถวายไว้ที่เต้นท์ นั้น

บัดนี้งานพุทธปฏิบัติบูชา บรรพชาสามเณร และพิธีพุทธาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยความเรียบร้อย ดีงามแล้ว

 ในนามของคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ) และชาวอำเภอคอนสาร ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลจิตของคุณโยมที่ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในคงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองคู่แผ่นดินไทย สืบไป

ขออำนาจบุญที่คุณโยมทั้งหลายทำแล้วนี้ จงสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณงามความดี ปรากฏแก่คุณโยม ให้มีความสุขสวัสดี เจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นนิตย์ เทอญ    
ชมภาพงานได้ที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.583303598347996.1073741826.517847448226945&type=1

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.583239745021048.1073741825.517847448226945&type=3


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร

• มีตนเป็นที่รัก

• สอนนั่งสมาธิ โดย พระอาจารย์ต้น (จารุวณฺโณ ภิกฺขุ)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย