เชิญจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

 Doreen   

เชิญจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ตรัสรู้ (พุทธคยา) แสดงปฐมเทศนา (สารนารถ) ปรินิพพาน (กุสินารา)
กำหนดการเดินทาง 26 ธ.ค.57 – 04 ม.ค. 58 /ราคาค่าเดินทางท่านละ36, 900บาท
นำคณะโดย พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ เบอร์ 086 100 2195
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ (หนองบัว) อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์


วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโกลกาต้า–เมืองพุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-พระพุทธเมตตา(พักโรงแรม)

วันที่สอง : เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฎ- ถ้ำสุกรขาตา-มูลคันธกุฎี-วัดเวฬุวันวิหาร-ตโปทาราม -มหาวิทยาลัยนาลันทา –หลวงพ่อองค์ดำ-วัดไทยนาลันทา (พักวัดไทยนาลันทา 1คืน)

วันที่สาม : เมืองไวสาลี-ปาวาลเจดีย์สถูปโบราณ-กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกฯ-พระเจดีย์เกสรียา-สาลวโนทยาน-มกุฏพันธนเจดีย์-วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (พักวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 1คืน)

วันที่สี่ : เมืองลุมพินี-วัดไทย 960-ลุมพินีวัน-เสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช-สระโบกขรณี-วัดไทยลุมพินี (พัก 2 คืน)

วันที่ห้า : เมืองกบิลพัสดุ์-วัดนิโคธาราม-รามคาม กรุงเทวทหะ-แม่น้ำโรหินี-วัดไทยลุมพินี

วันที่หก : เส้นทางลุมพินี-นครสาวัตถี-วัดเชตวันมหาวิหาร-บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-บ้านพระองคุลีมาล –สถานที่ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์-ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (พักโรงแรม)

วันที่เจ็ด : เดินทางสู่เมืองพาราณาสี และเมืองสารนารถ-พิพิธภัณฑ์สารนารถซึ่งมี โบราณวัตถุอายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี เข้าพักโรงแรม 1คืน

วันที่แปด : เมืองพาราณาสี -เยือนแม่นํ้าคงคา ชมพิธีอาบนํ้าล้างบาปบูชาพระอาทิตย์-ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่ปฐมเทศนา-เจาคันธีสถูปธัม –วัดไทยสารนารถ-เดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา (พักโรงแรม 2 คืน)

วันที่เก้า : สถานที่บำเพ็ญทุกขกิริยา เขาดงคสิริ-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่อธิษฐานลอยถาด(ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเป็นปัจจัยถวายแด่คณะครูบาอาจารย์ที่ร่วมเดินทางมากับคณะทำพิธีขอขมาโทษแผ่นดินพุทธภูมิ ขอขมาพระสงฆ์และขอขมาซึ่งกันและกัน)-Shopping ตลาดพุทธคยา หรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย-ชมวัดพุทธนานาชาติอาทิ วัดญี่ปุ่น วัดธิเบต วัดภูฐาน (พักโรงแรม)

วันที่สิบ : เส้นทางพุทธคยา-สนามบินโกลกาต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• ลูกสอนพ่อ (สุชาตกุมารชาดก)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย