ขอเชิญจาริกแสวงบุญสู่ศรีลังกา วันที่1-6 พฤษภาคม 2556

 Doreen     12 ม.ค. 2556

ขอเชิญจาริกแสวงบุญส่แดนพระพุทธศาสนา ศรีลังกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิ่งเดิมจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ อนุราธปุระมรดกโลก ถ้ำดัมบุลละ ถ้ำอลุวิหาร ที่ทำสังคายนา
นูวาระแอลิยะ ชมภูเขาไร่ชา น้าตกลอยฟ้า หรรษาไปกับทะเลสวยฟ้าใส เพลินใจไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์

พิเศษ...! ฉลองพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธยายพระไตรปิฎก
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ต้นเดิมตอนกิ่งจากพุทธคยา/อินเดีย มีแห่งเดียวในโลกที่ศรีลังกา

นำคณะโดย : พระอาจารย์มหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9, อ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร กทม. โทร. 086-1002195


วันแรก : กรุงเทพฯ–สนามบินกะตุนายกะ (ศรีลังกา) – นิคัมโบ

18.30 น. - พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาร์เตอร์ S สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์+ มีเจ้าหน้าที่บริการ
20.05 น. - ออกเดินทางไปสู่ศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 889 (มีบริการอาหาร)
22.00 น.- (ตามเวลาท้องถิ่นศรีลังกาช้ากว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินกะตุนายกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- จากนั้นต่อรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่นิคัมโบ (ระยะทาง 14 กม.) พักที่โรงแรม Sunset Beach หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง : นิคัมโบ–อนุราธปุระ–ต้นพระศรีมหาโพธิ์-สาธยายพระไตรปิฎก

07.00 น – บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเดินทางสู่อนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรกรุงลังกา
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางต่อผ่านเมืองคุรุนายกะ-มาตะเล
13.00 น. - เดินทางสู่อนุราชปุระ เมืองหลวงแห่งแรก ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.100ปี+นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตอน
กิ่งจากต้นเดิมที่ตรัสรู้ โดยพระนางสังฆมิตตาเถรี ราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช อัญเชิญไปถวายพระเจ้า
เทวานัมปิยติสสะ เมื่อ พ.ศ. 236 วันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 12+สาธยายพระไตรปิฎกก 84,000 พระธรรมขันธ์
และบทพระธัมมจัปปวัตตนสูตร ฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ชมโลหะปราสาท+เจดีย์ถูปาราม
ที่บรรจุพระรากขวัญ (ไหปล้าร้า) เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าสถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 4+เจดีย์อภัยคีรี+เจดีย์
สุวรรณมาลี สวดมนต์ ปฎิบัติธรรม เวียนเทียนรององค์พระเจดีย์ช้างล้อม มีรูปปั้นของพระเจ้าทุฎฐคามินีอภัย
19.00 น. – ถวายนํ้าปานะ/บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักที่โรงแรม Randiya หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : อนุราธปุระ - ดัมบุลล่า - แคนดี้– พระเขี้ยวแก้ว
06.00 น.- ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+ออกเดินทางไปดัมบุลล่า+ไหว้พระที่วัดทองคำ (Goden Temple)
“ถ้าดัมบุลล่า” ,“ถ้าอลุวิหาร”
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+จากนั้นช้อปปิ้งยาสมุนไพร มีบริการนวดนํ้ามันยาสมุนไพร
15.00 น.- ถึงแคนดี้ เมืองหลวงแห่งที่ 3 สร้างประมาณ พ.ศ. 1809 สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,600 ฟุต+นำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสังฆราชของศรีลังกา “พระพุทธรักขิตตะมหาเถระ”
17.00 น. – ถวายนํ้าปานะ/บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม+เข้าพักผ่อนอิริยาบถที่โรงแรม Queen’s หรือเทียบเท่า
18.00 น. - นมัสการพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า (พระทันตธาตุ) ณ วิหารใหญ่ศรีดาละดามัลลิกาวะ

วันที่สี่ : แคนดี้ – นูวาระแอลลิยะ ภูเขาไร่ชา
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสิ้นค้า เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน อัญมณี
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ริมนํ้าตก ท่ามกลางธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ ไร่ชาที่สวยงาม
16.00 น. - ถึงนูวาระแอลิยะ+เที่ยวชมตัวเมืองชอปปิ้งสินค้าที่ตลาด มีผัก ผลไม้ ของที่ระลึก+ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
18.00 น. – ถวายนํ้าปานะ/บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบนยอดเขาไร่ชา ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สดชื่นสวยงาม

วันที่ห้า : นูวาระแอลลิยะ–แคนดี้–โคลัมโบ-นิคัมโบ้
06.00 น. – ถวายภัตตาหารเช้า/บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเทียวชมธรรมชาติทิวทัศน์ ฝั่งหนึ่งเป็นภูเขา อีกฝั่ง
เช้า - เป็นทะเลสาบนํ้าจืดที่สวยงาม อิสระนั่งเรือรอบทะเลสาบ (เสียค่าเรือเอง คนละ 200-300 บาท) ถ่ายรูปที่ระลึก
จากนั้นเดินทางกลับ ผ่านชมโรงงานผลิตชา เลือกซื้อชาซีลอนที่มีชื่อเสียงของโลก เป็นที่นิยมของฝรั่งตะวันตก
11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพล/บริการทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางผ่านเมืองแคนดี้สู่กรุงโคลัมโบ
15.00 น. - ถึงกรุงโคลัมโบ+ชมวัดกัลยาณี นมัสการพระเจดีย์กัลยาณี ที่กษัตริย์และชาวสิงหลสร้างเป็นอนุสรณ์ตรงที่
พระพุทธองค์เสด็จมาประทับบนรัตนะบัลลังก์ แสดงธรรมโปรดพระเจ้ามาไนชิกะ พระราชวงศ์ 3 กษัตริย์น้า-
หลาน และชาวสิงหล+ชมวิหารหลวงโบราณ อายุ 2,000 กว่าปี ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา+นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตอนกิ่งมาจากเมืองอนุราธปุระ
16.00 น. - เยี่ยมชมวัดคงคาราม+พิพิธภัณฑ์พระธาตุและพระพุทธรูป มีโบราณวัตถุมากมาย+ชมอุโบสถกลางน้า
17.00 น. – ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดโคลัมโบ มีห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก อัญมณี ฯลฯ พอสมควรแก่เวลา
19.00 น. - ถวายนํ้าปานะ/บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+พักผ่อนอิริยาบถ+จากเดินทางไปสนามบิน (ระยะทาง 35 กม.)
22.00 น. - ถึงสนามบินกัตตุนายกะ+มีเจ้าหน้าที่คอยบริการเช็คอิน+ตรวจสัมภาระ+แจกบัตรที่นั่งให้แก่ทุกท่าน

วันที่หก : กรุงโคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.30 น. - ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 888
06.25 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจาและความประทับใจ


เงื่อนไข : อัตราค่าบริการ ท่านละ 29,900.- บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท)
มัดจาก่อน 10,000 บาท และจ่ายที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย-ศรีลังกา+ค่ารถโค้ช+ค่าประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท/คน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ – ค่าวีซ่าประเทศ+ ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ+ค่าขนกระเป๋าเดินทางและค่าทิปต่างๆ+ค่ามัคคุเทศก์ทั้งชาวไทยและศรีลังกา
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :- - ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
- ค่าทิปเก็บรวม 6 วัน ให้คนขับรถ/เด็กรถ/ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 250 บาท (เฉลี่ยคนขับ 100+ไกด์ท้องถิ่น 100+เด็กรถ 50=250.-)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามที่ท่านพึงพอใจ หรือให้ตามศรัทธา หรือไม่ให้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร เช่น ท่านละ 50 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่ระบุ
หลักฐานในการเดินทาง : ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
(1) หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน (2) รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว 2 นิ้ว จานวน 1 ใบ
   
ขออนุโมทนาบุญกับข้อมูลดีๆ นี้ด้วยค่ะ


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• # กาลเวลาที่แปรเปลี่ยน #

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• สเปร์ฆ่าเชื้อ ตราหลานนายห้าง (natural alcohol 70% + สารฆ่าเชื้อได้จริง polyaminopropyl biguanide)

• บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย