พุทธศาสนสุภาษิต

 Chalida    

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กิยรา
กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
อ่านว่าอย่างไรค่ะ
อ่านว่า

ปุน ยัน เจ ปุ ริ โส กิ ยะ รา

กะ ยิ รา เถ นัง ปุ นับ ปุ นัง

ตัม หิ ฉัน ทัง กะ ยิ รา ถะ

สุ โข ปุน ยัด สะ อุด จะ โย

นี่เป็นคำอ่านครับ


 3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย