วัดสระเกศฯจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชานี้

 jaoh18    22 ก.พ. 2555

พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ทางวัดสระเกศฯได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี”ในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ การฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถือเป็นงานอันยิ่งใหญ่ในระดับสากล ในบางประเทศมีการฉลองติดต่อกันถึง ๓ ปี เช่นประเทศศรีลังกา เป็นต้น รัฐบาลไทยได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองใหญ่ตลอดปีพุทธศักราช 2555 นี้ อย่างเป็นทางการ โดยสั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการและดำเนินการจัดงานอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับสากล เน้นหนักในการปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชน และมุ่งให้มีการฟื้นฟูวิถีชาวพุทธตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชนอย่างจริงจัง และให้เกิดการสืบต่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริง อันจะเป็นการเสริมสร้างความรักและสามัคคีของคนในชาติตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมประเทศชาติ ตามหลักอปริหานิยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามวิถีชาวพุทธ เช่น การนำครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญร่วมกันในวันพระและวันหยุด ให้ถือว่า การปฏิบัติบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในโอกาสพุทธชยันตีนี้ เป็นการทำบุญประเทศไทยร่วมกัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส ๘๔ พรรษา โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วัดสระเกศฯได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ด้วยเช่นกันตลอดทั้งปี ๒๕๕๕ นี้ตั้งแต่วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา โดยในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปต่างๆมากมาย เช่น การปล่อยขบวนรถบุพชาติประชาสัมพันธ์งานมาฆบูชา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม การประกวดตอบปัญหาธรรม การประกวดนิทานคุณธรรม การประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมธรรมมงคลต่างๆ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ปาฏิโมกข์ การเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ และการบรรยายธรรม “ธรรมลีลา พุทธชยันตี” ในรูปแบบของสื่อผสมที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงที่มา ความหมายและความสำคัญของพุทธชยันตีอย่างแท้จริง

 3,921 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย