พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่

 trilakbooks    26 ม.ค. 2555

http://www.trilakbooks.com/articles/41946272/พระไตรปิฎกภาษาไทย%20พุทธศักราช%202549%20ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่.html
พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์ืเผยแพร่โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

มหาเถรสมาคมได้ ปรารภ การจัดกิจกรรมร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ปี ในปี พุทธศักราช 2549 แล้วมีมติให้จัดพิมพ์พระไตรปฎก ทั้งภาษา

บาลี และภาษาไทย เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้

แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้มีความรู้ และทรงธรรมวินัย พิจารณาตรวจสอบแก้ไข ต้นฉบับให้ถูกต้อง

โดยใช้พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นฉบับ

เพราะได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระไตรปิฎกในฐานะเป็นพระบรมศาสดาแทนพระองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทย และ ประชาชนชาวไทย ได้นับถือพระพุทธศาสนา

ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย และพระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นเอกอัตรศาสนูปถัมภพมาโดยตลอด ....

พระไตรปิฎก

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา

สมชาย สุรชาตรี ผู้อำนวยการกองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พระไตรปิฎกเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคัมภีร์บรรจุพุทธพจน์ 3 หมวด คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

สมัยก่อนยังไม่มีการจารึกเป็นหนังสือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใช้วิธีท่องจำกัน ท่องมาท่องไป หลักคำสอนจึงคลาดเคลื่อนไปบ้าง ยิ่งนำมาเขียนขึ้นเป็นคัมภีร์ คณาจารย์ต่างๆ ก็อาจสอดแทรกหลักการใหม่ๆ หรือใส่ความคิดของตนเองลงไป

ดังนั้น เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทจึงจัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะเสียใหม่ โดยทบทวนระเบียบเดิมบ้าง จัดของใหม่ในบางข้อบ้าง เรียกว่า การสังคายนาพระธรรมวินัย

การสังคายนาพระธรรมวินัยทำกันมาหลายครั้งทั้งในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย สำหรับประเทศไทยภายหลังการสังคายนาได้จารึกลงในใบลาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการคัดลอกตัวอักษรจากใบลานแล้วพิมพ์ เป็นหนังสือ 39 เล่ม

แต่ที่มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นรูปเล่มครั้งแรก จำนวน 80 เล่ม ในคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ต่อมา มีการพิมพ์ขึ้นอีก เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พิมพ์กันหลายครั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน

ในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ เรียกว่า "พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ซึ่งบัดนี้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จัดพิมพ์ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย โดยได้รับการตรวจชำระจากคณะกรรมการจัดพิมพ์ และพิจารณาตรวจต้นฉบับ ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน มีพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นรองประธาน และมีพระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร เป็นเลขานุการในคณะกรรมการดังกล่าว

คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจะได้นำพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 700 ชุด ส่วนอีก 1,300 ชุด จะเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปบูชาเป็นธรรมทาน ราคาบูชาชุดใหญ่รวมทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 90 เล่ม ชุดละ 30,000 บาท ราคาชุดภาษาบาลี 45 เล่ม ชุดละ 15,000 บาท และราคาชุดภาษาไทย 45 เล่ม ชุดละ 15,000 บาท

บูชาพระไตรปิฎก คือ การสร้างปัญญาให้แก่มวลมนุษยโลก ท่านที่มีจิตศรัทธาสนใจบูชาเป็นธรรมทาน
....................................................
โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ www.trilakbooks.com
จำหน่ายหนังสือธรรมะ,คู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาส, บทสวดมนต์ คาถาพาหุง, พระคาถาชินบัญชร, คู่มืออุบาสกอุบาสิกา, พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก
และตู้พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ , จำหน่ายหนังสือ กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ,หนังสือธรรมะ เบาะรองนั่งสมาธิ พระพุทธรูป ศิลาทราย พระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าชนะมาร
จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พร้อมตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มส่งทั่วประเทศ พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน 02-482-7358, 087-696-7771, 085-819-4018,081-424-0781
http://www.trilakbooks.com
   
 4,318 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย