กรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติตามอวัยวะของร่างกายหรือวิกลกาย

     

คัดจากหนังสือชำแหละกฎแห่งกรรม โดย ร.ต.เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

คัดย่อส่วนหนึ่งของบทนำจากหนังสือชำแหละกฎแห่งกรรม
ร.ต.เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่ มีความสนใจในธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ถึงกับมีผู้นำเอาข้อเขียนเกี่ยวกับธรรมะของเจ้าประเวศไปพิมพ์แจกในงานศพของหม่อมบัวผัน ณ เชียงใหม่ ในเจ้าราชวงศ์ เลาแก้ว ณ เชียงใหม่ อันเป็นข้อเขียนที่หลักแหลมแสดงความแตกฉานน่าอ่าน

แม้เจ้าประเวศจะมิได้เป็นคนเด่น มีชื่อเสียงโด่งดังในสังคมทั่วไป แต่ก็เป็นคนที่มีควรค่าความเป็นมนุษย์ คือเกิดมาดี อยู่ประพฤติดีและจากไปดี เรียกว่าเกิดมาแล้วไม่ขาดทุน ขอให้กุศลกรรมที่เจ้าประเวศบำเพ็ญมาตลอดชีวิตจงป็นอาริยสมบัติติดตามส่งผลให้ได้สู่สุคติเถิด


กรรมที่ทำให้วิกลทางกายที่ว่ามานี้เป็นลหุกรรมคือกรรมอย่างเบา อาจจะเกิดจากความคะนองความสนุกสนานตามอารมณ์ อาจเกิดจากความไม่รู้เท่าทันว่าจะเป็นกรรม หรือ เกิดจากการไม่เห็นความสำคัญในบางสิ่งมองข้ามในเรื่องบางอย่าง ปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจความรู้สึกเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการก่อกรรมที่เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้าง รู้เท่าทันบ้างไม่รู้เท่าทันบ้าง เมื่อก่อกรรมแล้วก็มีผลของกรรมตามมาตอบสนอง ทำให้วิกลกาย หรือเกิดความผิดปกติตามอวัยวะของร่างกาย จึงเป็นเหตุให้ทุกข์ใจ

วิกลกายมีข้อยกเว้นอยู่สามข้อคือ วัย , ความขัดแย้งระหว่างแรงอธิษฐานกับผลกรรม , ปัจจุบันกรรม


- ความเสื่อมของสมรรถภาพของอวัยวะ ถ้าค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นเรื่องของวัย ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่องของผลกรรมจากอดีตชาติ หรือเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่สืบเนื่องมาจากอดีตชาติกรรม

- ตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่างแรงอธิษฐานกับผลกรรม เช่นได้ทำบุญในอดีตชาติแล้วอธิษฐานให้มีผมดกดำ แต่ชอบทำกรรมที่ทำให้ผมบางหรือหัวล้าน เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแรงอธิษฐานกับผลกรรม ผลจึงส่งให้ชาติปัจจุบันตอนวัยหนุ่มวัยสาวก็มีผมดกดำดีด้วยแรงอธิษฐาน พออายุมากขึ้นผมก็เริ่มบางหัวล้านด้วยผลกรรม

- วิกลกายจากปัจจุบันกรรมได้แก่ อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นสาเหตุให้เกิดวิกลกายได้ การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเป็นผลกรรมจากการทำลายสาธารณประโยชน์ แม้ไม่เกี่ยวกับกรรมที่ทำให้เกิดวิกลกายโดยตรงก็ตาม ก็อาจเกี่ยวข้องกันโดยทางอ้อม

วิกลกายมีสาเหตุมาจากกรรมอย่างเบา ไม่ใช่บาปกรรมหนักหนา ดังนั้นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่จึงมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะข่มให้ วิกลกาย ปรากฎให้เห็น หรือแสดงให้รู้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไปก็ได้ หรือกลับเป็นผลดีได้บ้างในบางกรณี เช่นหัวล้านพองามช่วยเพิ่มสง่าราศรี ตาเขนิดนิดๆดูมีเสน่ห์ เป็นต้น

ตัวอย่างกรรมที่ทำให้วิกลกาย


กรรมที่ทำให้หัวล้าน

ในอดีตชาติเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมพูดเก่ง แต่ใช้ความเก่งนั้นไปในทางล้อเลียนผู้บังคับบัญชา ญาติผู้ใหญ่ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ สมณะพราหมณ์ เห็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนเล่น ล้อเลียนผู้ใหญ่เป็นที่สนุกสนาน มิได้มีเจตนาร้าย มีเจตนาเพียงสนุกให้ตลกขบขันเพื่อความร่าเริงบันเทิงใจกันในกลุ่มพรรคพวกเพื่อนฝูง


กรรมที่ทำให้ผมหงอกก่อนวัยอันควร

-ในอดีตชาติเคยเป็นเด็กรับใช้พระภิกษุ ขณะพระไม่อยู่ก็ฉวยโอกาสเข้านั่งนอนในที่นอนของท่าน แอบใช้เครื่องใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

-ในอดีตชาติเคยเป็นคนรับใช้ เคยเป็นพนักงานผู้น้อยพอลับหลังเจ้านาย หรือพอผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ ก็วางท่าวางทางทำตัวเป็นเจ้านายแทน ก่อนเจ้านายจะกลับก็กลบเกลื่อนร่องรอย ด้วยความไม่เคารพในสิทธิ์ของผู้มีอุปการะ ละลาบละล้วงเกินที่อยู่ที่กินของท่านผู้มีพระคุณ มาในชาตินี้จึงมีผมหงอกก่อนวัย


กรรมที่ทำให้สายตาสั้น

ในอดีตชาติเคยเพ่งมองสู้สายตา ท้าทายด้วยสายตากับสมณะพราหมณ์ ผู้ทรงศีล ผู้สำเร็จฌาน เทพเจ้า(ทรงที่จริง) ด้วยสายตาที่มีความรู้สึกเหยียดหยาม หรือมองดูบิดามารดาและผู้มีพระคุณด้วยสายตาชิงชัง มองด้วยสายตาที่ไม่เคารพ


กรรมที่ทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก จมูกบี้ จมูกไม่สวย


-ในอดีตชาติไม่สำรวมระวังท่าทางในการพูด ชอบทำจมูกย่นเวลาพูดกับผู้ใหญ่
- ชอบสูดดมกลิ่นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระจนดอกไม้ช้ำ
- นำดอกไม้ที่เขาเตรียมจัดไว้บูชาพระหรือจัดไว้รับแขกผู้ใหญ่ โดย แบ่งปันไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
- แม่ครัวทำอาหารอย่างไม่ดูกาลเทศะส่งกลิ่นยั่วยวนพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังสวดมนต์ , กำลังทำสมาธิ เป็นต้น
- ผู้ที่ชอบเผาขยะ หรือสุมไฟไล่ยุง ควันไฟที่พัดกระจัดกระจายไปถึงผู้ที่อยู่บริเวณบ้านข้างเคียง ทำให้ผู้อื่นนั้นแสบตาและเหม็นแสบจมูก


กรรมที่ทำให้ระบบหายใจขัดข้อง

กรรมเก่าของบุคคลที่ชอบปาของเสียของเน่าของโสโครกใส่ผู้อื่นอาจทำเพราะความสนุกสนาน เช่นปาไข่เน่า เป็นต้น ชอบขับถ่ายอุจจาระไม่เลือกที่ตามที่สาธารณะต่างๆเสมอจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้คนที่ผ่านไปมา หรือปัสสาวะในที่สาธารณะหรือข้างรั้วบ้านผู้อื่นเป็นประจำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนแถวนั้น จนคนแถวนั้นต้องเขียนคำห้ามไว้ก็มี ผลแห่งความมักง่ายนี้ทำให้บุคคลนั้นมีระบบหายใจขัดข้อง เจอร้อน หนาว ตากแดดนิดหน่อย ก็เป็นหวัดคัดจมูก จาม เป็นต้น แม้มีอาการเป็นไข้หวัดนิดหน่อยก็มีน้ำมูก เสลดมากกว่าคนทั่วไป


กรรมที่ทำให้เกิดขนดก

ขนดกที่ว่านี้เป็นคนขนดกผิดปกติ เป็นสิ่งที่เจ้าตัวไม่ชอบไม่พอใจ เช่นสาวบางคนมีขนหน้าแข้งดกมาก ขนแขนดกมาก เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สวยงาม เป็นเพราะกรรมที่ไปเที่ยวทำบุญกุศลตามวัดหรือปูชนียสถาน หรือไปเที่ยวตามวนอุทยานแห่งชาติต่างๆ เช่นน้ำตก สถานที่หย่อนใจ สวนสุขภาพ เป็นต้น นอกจากเที่ยวแล้วได้นำอาหารขนมต่างๆไปทาน ได้ทิ้งเศษอาหาร ถุงขนม ขยะต่างๆไว้เรี่ยราด ตามบริเวณวัด บริเวณวนอุทยาน โดยไม่นำไปทิ้งที่ถังขยะ จึงเป็นผลกรรมทำให้ขนดก


กรรมที่ทำให้เกิด ไฝ ปาน ขี้แมลงวัน


ในอดีตชาติเป็นคนซุกซนมืออยู่ไม่สุข ยืมหนังสือตำรับตำราของคนอื่นหรือของห้องสมุดมา แล้วใช้หมึก,ดินสอทำตำหนิหรือขีดเส้นใต้ใจความสำคัญไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นของคนอื่น หรือ เมื่อไปเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จารึกชื่อฝากไว้ที่ต้นไม้ใหญ่

เข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วชอบขีดเขียน วาดรูปแต่งแต้ม ผนังห้องน้ำในสถานที่นั้นๆให้สกปรก หรือประสงค์โฆษณาขายสินค้าแล้วเที่ยวไปติดแผ่นป้ายโฆษณาไว้ตามที่สาธารณะต่างๆ เช่นเสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ กำแพงวัด กำแพงโรงเรียน รั้วบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ด้วยผลกรรมที่ชอบแต่งแต้มทำเครื่องหมายอะไรต่อมิอะไรไม่เลือกที่ จึงทำให้มีไฝเม็ดโตมีตำหนิที่ใบหน้า มีปานดำที่น่าเกลียดที่หน้าหรือที่แขน เป็นต้น หรือมีขี้แมลงวันชุกชุมบนใบหน้าหรือตามร่างกาย


กรรมที่ทำให้ระบบขับถ่ายขัดข้อง

บุคคลที่ชอบขว้างปาสุนัข ,แมวที่กำลังขับถ่ายคูตมูตรอยู่ทำให้สุนัขแมวไม่ได้ขับถ่าย หรือแกล้งดึงเหนี่ยวรั้งตัวผู้ที่กำลังปวดท้องหนักไม่ให้เข้าส้วม หรือนายจ้างที่ใช้แรงงานลูกจ้าง , คนรับใช้อย่างหนักจนไม่มีโอกาสถ่ายหนักถ่ายเบา ทำให้เขาขับถ่ายผิดเวลาเป็นเหตุให้ท้องผูก ถ่ายไม่ออก เป็นต้น ด้วยผลกรรมทำให้บุคคลนั้นเบาไม่ค่อยออก เข้าส้วมถ่ายอุจจาระก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะทำธุระเสร็จ และเป็นโรคท้องผูกง่าย


กรรมที่ทำให้ขาโก่ง ขาไม่ตรง ขาคด

- ชอบนั่งไขว่ห้างต่อหน้าสมณะ
- นั่งเหยียดเท้าไปยังผู้ใหญ่
- นอนเอาเท้าชี้ไปยังพระพุทธรูป แท่นบูชา เป็นการไม่เคารพ
- ติดนิสัยชอบใช้เท้าชี้ของแทนที่จะใช้มือชี้
- ใช้เท้าเขี่ยของหรือข้ามของที่เขาเตรียมไว้สำหรับไปทำบุญ
- ปีนป่ายเล่น ขึ้นที่สูงเหนือพระพุทธรูปโดยไม่จำเป็น เป็นการขาดความเคารพ
- เดินบนบ้านชั้นสองแรงๆ(บ้านสมัยก่อนที่ไม่มีฝ้า)ทำให้ฝุ่นล่วงใส่หัวผู้ที่อยู่ชั้นล่าง
 4,314 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย