สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปี 54 ...ทำความดี ชีวิตมีค่า..

 ลูกโป่ง    28 ธ.ค. 2553 สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปี 54 ...ทำความดี ชีวิตมีค่า... 
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔


http://www.mbu.ac.th/images/stories/...ngharaja53.pdf   

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปี 54 ...ทำความดี ชีวิตมีค่า...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพรปีใหม่
“ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ” ให้ทำความดี ชีวิตมีค่า
ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ขอให้ชาวไทยทุกคนรวมใจกันเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (24 ธ.ค.) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงประทานพระพรปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ให้แก่ประชาชนชาวไทย
ความว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้
โดยทั่วไปย่อมถือกันว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด
เมื่อถึงคราวจำเป็นคนเราอาจสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต
หากพิจารณาตามแนวของพระพุทธศาสนาก็เป็นจริงเช่นนั้น
พระพุทธศาสนาถือว่า รากฐานของชีวิต คือ ความดี
หากมีความดีไม่ถึงขั้นจะไม่ได้ความเป็นมนุษย์
ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก


เมื่อชีวิตมีค่า จึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้สมค่าของชีวิต
คือ การที่ได้มาเป็นมนุษย์ โดยการทำความดี
คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม
การทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์
และการประกอบประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปอย่างเปล่าประโยชน์
ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ทั้งที่เป็นส่วนตนและผู้อื่น
จึงได้ชื่อว่า สุชีวิต คือ ชีวิตที่ดีงาม
ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำแล้วในปีเก่า
และ ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน
และในปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ตลอดปี
ขอธรรม คือ คุณงามความดีที่ทุกท่านประพฤติแล้ว
จงนำสุขมาให้แก่ท่านเทอญ ขออำนวยพร


สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ
วัดสระเกศราชวรวิหาร ให้พรปีใหม่ ว่า
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธหรือแม้แต่นับถือศาสนาอื่น
ตั้งใจร่วมกันให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
จงเจริญพระชนมพรรษา ปราศจากพระโรคาพาธ
สามารถดำรงพระชนมพรรษาตามที่พระองค์ทรงปรารถนา
และขอให้เราทั้งหลายจงตั้งใจเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิตของเราทุกๆ คน
ขอให้ทุกคนจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ
ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน เทอญ


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราชฯ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้พรปีใหม่ว่า
ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย บัดนี้ เป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่
เมื่อขึ้นปีใหม่อย่างนี้ อาตมาขออำนวยอวยพรกับท่านทั้งหลาย
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
ขอทุกท่านจงรู้รักสามัคคีในกันและกัน
อันว่า ความสามัคคีนั้น เป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่จะช่วยให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข
หมู่ใด คณะใด ถ้ามีความสามัคคี รู้รักสามัคคี
หมู่นั้นคณะนั้นย่อมจะมีแต่ความสุขความเจริญ
ถ้ายิ่งเป็นประเทศชาติด้วยแล้ว เมื่อมีความสามัคคีกัน
ก็ย่อมจะเกิดความเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาให้กับชาติบ้านเมือง
บ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข


ท่านทั้งหลายในอดีตกาล แคว้นวัชชี กษัตริย์ลิจฉวีปกครองกัน
ด้วยสามัคคีธรรมอยู่เย็นเป็นสุข ข้าศึกศัตรูไม่สามารถจะมาล่วงล้ำกล้ำเกิน
หรือตีชิงบ้านเมืองได้ แต่ในสมัยต่อมา วัสสการพราหมณ์เข้าไปยุยงส่งเสริม
ให้กษัตริย์ลิจฉวีทั้งหลายนั้นแตกสามัคคีกัน
เมื่อแตกสามัคคีกันแล้วถึงคราวศึกสงครามในบ้านเมือง
ต่างคนต่างก็ถือตัวในกันและกัน ไม่รวมสามัคคีเหมือนแต่ก่อน
บ้านเมืองก็ถึงกาลอับปางแตกสลาย นี่ก็เพราะเหตุแห่งการแตกสามัคคี
ถ้าหากว่าแตกสามัคคีกันก็จะทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้น
เมื่อลิจฉวีนั้นอาศัยวัสสการพราหมณ์ผู้เดียวเท่านั้นที่ยุยงส่งเสริมอย่าง
ที่ว่านี้ ยุยงคนนั้น ยุยงคนนี้ให้เกลียดชังกัน ให้ขาดสมัครสมานสามัคคีกัน
ที่สุดก็แตกสามัคคีกัน นี้เป็นตัวอย่าง
ถ้าหากว่าบ้านไหนเมืองไหน
ถ้าแตกสามัคคีกันแล้วก็จะเป็นดังเมืองลิจฉวีเช่นนั้นแน่นอน


ดังนั้น ญาติโยมทั้งหลาย ศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
บัดนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงสามัคคีกันเถิด
ขอท่านทั้งหลายจงรู้รักสามัคคีกันเถิด
ขอท่านทั้งหลายอย่าได้วิวาทแก่งแย่งซึ่งกันและกันเลย
เมื่อท่านทั้งหลายมีสามัคคีธรรมอย่างนี้ ความสุข ความสงบ
ความร่มเย็นก็จะเกิดมีกับท่านทั้งหลาย


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อาตมภาพขออำนวยพร
โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุ้มครองท่านทั้งหลายทุกหมู่เหล่า ให้มีความสามัคคีในกันและกัน
ให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์เดือดร้อน
ให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยอายุ วัณณะ สุขะ พละ ปณิธานธนสารสมบัติ จงตลอดปี 2554 นั้น เทอญ


ที่มา...http://www.manager.co.th
http://www.sanghathan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567%3A2010-12-23-08-08-15&catid=19%3A2009-08-27-18-01-06&Itemid=1


• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• วัดดุสิดาราม วรวิหาร

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 10

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

• ๑๗.ปางเรือนแก้ว

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย