อยากทราบเทคนิคในการเดินจงกรมครับ

 kasem_a    

ท่านใดพอมีเทคนิคในการเดินจงกรม ช่วยอธิบายทีครับ

ว่าสติอยู่ที่ลมหายใจ หรือ อยู่ที่เท้าที่กำลังย่างก้าวครับ หรือ ผิดทั้งคู่

ช่วยแนะนำด้วยนะครับ จะนำไปปฏิบัติครับ   ท่านใดพอมีเทคนิคในการเดินจงกรม ช่วยอธิบายทีครับ

ว่าสติอยู่ที่ลมหายใจ หรือ อยู่ที่เท้าที่กำลังย่างก้าวครับ หรือ ผิดทั้งคู่

ช่วยแนะนำด้วยนะครับ จะนำไปปฏิบัติครับ


โดย : [DT0333] 3 เม.ย. 2551 09:53 น.1.เดินจงกรมแบบทรงฌานเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร
ในอริยาบททั้ง 4 นั่ง นอน ยืน เดิน ให้เพียรยังจิตให้เป็นกุศล เป็นจิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

.....ยืนเข้าสู่ทุติยฌานพอให้เกิดปีติสุขก่อนแล้วก้าวเดิน ไปกลับในที่จงกรม
ให้ละกามสัญญาทั้งหลาย สนใจแต่ปีติสุขในฌาน
ถ้าปีติสุขหายไปให้เจริญฌาน 2 ขึ้นมาใหม่แล้วก้าวเดินต่อไป


2.เดินจงกรมแบบทรงญาณเพื่อทิพยจักษุญาณและเพื่อสัมมาสติที่บริสุทธิ์
ในอริยาบททั้ง 4 นั่ง นอน ยืน เดิน ให้เพียรยังจิตให้เป็นกุศล เป็นจิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนข้อ 1.

ยืน...แล้วยังแสงสว่างให้ปรากฏในจิตในใจ อธิษฐานให้มีแสงสว่างปรากฏรอบตัวเองในขณะเดินไปและเดินกลับในที่จงกรม


เมื่อทรงฌานหรือทรงญาณ สติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงจะเกิดร่วมเกิดพร้อมในกุศลจิตนั้น และเป็นสติที่บริสุทธิ์ได้ในขณะแห่งจตุตถฌานเท่านั้นครับ


เจริญพรครับ


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เคารพบูชาผู้สูงสุด

• ลิงเจ้าปัญญา (วานรินทชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย