คนรุ้ธรรม กับคนมีธรรม

 อธิวัฒน์บุดดานาง  

คนรู้ธรรม นำไป บอกไขแจ้ง
แล้วเสียดแทง ชอบดูถูก คนทั้งหลาย
ชอบประมาท มัวเมา เศร้าใจกาย
ผลสุดท้าย พ่ายแพ้ แก่ตนเอง
คนมีธรรม นำทาง สร้างชีวิต
รู้ถูกผิด คิดแก้ไข ไม่โผงเผง
เอาชนะ ใจตนได้ ใคร่ยำเกรง
ความดีเปล่ง เก่งและดี มีคู่กัน
คนรู้ธรรม คนมีธรรม นำให้คิด
เพ่งพินิจ พิจารณา พาเปลี่ยนผัน
เปลี่ยนความคิด ใหม่ใหม่ ได้รู้ทัน
ทุกทุกวัน พึงหมั่น ชนะใจตนเอง ฯ

สามเณรอธิวัฒน์ บุดดานาง ประพันธ์ 

6,004


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย