เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma)

 พระไพโรจน์    

เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma)

1. สุคติของเทวดา คือ โลกมนุษย์
2. วิมุตติ(free mind) คือ จิตหลุดพ้น(ตทังควิมุตติ)
จิตอิสระ จิตว่าง (ชั่วคราวก็ยังดี)
3. อิทธิฤทธิ์ เสกคนชั่วให้เป็นคนดีไม่ได้ เสกให้คนพ้นจาก เกิด แก่
เจ็บ ตายไม่ได้ แต่การสอนให้เห็นตามความเป็นจริง(อนุสาสนี
ปาฏิหารย์)สามารถทำได้.

ที่มาพระอาจารย์ ไพโรจน์ กตธมฺโม
ปรึกษาธรรมะได้ทุกเวลาที่ 0844190553
dhamma.orgfree.com
เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma)
เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด

เปิดของที่คว่ำ คือการทำจิตให้มีศรัทธา ต่ออริยสัจจ์ธรรม
หงายของที่ปิด คือการเห็นอริยะสัจจ์


สวัสดีครับคุณเช่นนั้น


ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับเจริญในธรรมครับ.
อ่านร่วม 10 เที่ยวแล้วค่ะท่านไพโรจน์

พึ่งจะถึงบางอ้อ


เดิมเข้าใจว่าท่านตีความหมายของคำว่า หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด เพราะเห็นท่านเช่นนั้นมาให้ความหมายที่ชัดเจน

แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะ (คิดว่าเข้าใจถูกนะ)

คือ ท่านไพโรจน์ ต้องการมาเป็นผู้หงายของที่คว่ำ และเปิดของที่ปิดนั่นเอง
แต่ของที่ท่านหงายนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ควรถึงขั้นที่จะกล่าวว่าหงายของที่คว่ำเลยค่ะ
เพราะไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะศึกษา ต่อการปฏิบัติ ต่อการบรรลุมรรคผล
และไม่มีประโยชน์ต่อการตรัสรู้ธรรมเลยค่ะ

เป็นเพียงให้คำนิยามในมุมมอง ในความคิดเห็นของท่าน เท่านั้น

ไม่น่าจะเลียนภาษาตามแบบของผู้ที่ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า
หรือพระอรหันต์ แล้วผู้ฟังธรรมนั้นมีดวงตาเห็นธรรมเลยค่ะ


ไม่กลัวศีรษะแตกเป็น 7 เสี่ยงเหรอคะ


น่ากลัวค่ะ


ขอยกตัวอย่างสักหนึ่งพระสูตรนะคะ
พระสูตรนี้ทรงแสดงธรรมจน มาคัณฑิยปริพาชก มีดวงตาเห็นธรรม
บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี จึงได้กล่าวความนี้ออกมาว่า ......

อ่านได้จากลิ้งก์นี้ค่ะ หัวข้อ [๒๙๒]

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=13&A=4769&Z=5061


ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก
ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด

บอกทางให้แก่คนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่า
ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด.

ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดม พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ
ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา อุปสมบท ในสำนักท่านพระโคดม.
งง คับ อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

อาจเป็นเพราะพึ่งมาศึกษา
เจริญพร ปัจจุบันมีหลายสำนักและหลายความความเห็น(แปลบาลีไม่เหมือนกัน)เช่น
1. พุทโธ
2. สัมมาอรหัง
3. นะมะพะทะ
4. ยุบหนอ....พองหนอ..
5. อภิธรรม
6. พุทธทาธ ภิกขุ
7. ป.อ.ประยุตต์โต
8. ธมฺมชโย(ธรรมกาย)
9. กินเจ(โพธิรักษ์)
10. ฉันมื่อเดียว..และ..ฉันสองมื่อ
11.พระไตรปิฎกคนละเล่ม เป็นต้น.

*แล้วช่วยแนะนำอาตมาด้วยนะ จะสอนอย่างไรดี*

อาตมาอยากปรึกษากับโยมเพื่อการสร้างสรรค์แห่งธรรมและมิเคยคิดล่วงเกินในภูมิความรู้แห่งกระบีไร้เงา(แต่ถ้าไม่ใช้กระบีได้ก็สุดยอดแห่งยุทธจักร)

จาก ท่านไพโรจน์ (ไม่ขอเป็นภิกษุถ้ามีเจตนาร้ายในทางพระพุทธศาสนา)
ถ้าจะให้ดั่งใจโทรชี้แนะที่ 0844190553 เจริญพร.
 3,995 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย