อาฬวกยักษ์ถาม -พระพุทธเจ้าตอบ

     


อาฬวกยักษ์ถาม -พระพุทธเจ้าตอบ


อาฬวกยักษ์ถามว่า


อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐ ของบุรุษในโลกนี้

อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้ว นำความสุขมาให้

อะไรเล่ามีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลาย

นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไร ว่าประเสริฐสุด


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า


ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐ ของบุรุษในโลกนี้

ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว นำความสุขมาให้

ความสัตย์แลมีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลาย

นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าประเสริฐสุด


อาฬวกยักษ์ถามว่า


บุคคลข้ามโอฆะได้อย่างไรเล่า

ข้ามอรรณพ ได้อย่างไรเล่า

ล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่า บริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบว่า


บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา

ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท

ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา


อาฬวกยักษ์ถามว่า


บุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่า

ทำอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้

บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่า

ทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้

บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้า

ทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศก

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์

เพื่อบรรลุนิพพาน ไม่ประมาท

มีความรอบคอบ ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

บุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ทอดธุระ

ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้

บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตย์

บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา

มีธรรม 4 ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ

ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูซิว่า ในโลกนี้มีอะไรที่ยิ่งไปกว่า สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เล่า


อาฬวกยักษ์กราบทูลว่า


ทำไมเล่า ข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์

เป็นอันมากในบัดนี้

วันนี้ ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้า

พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาฬวี

เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้

วันนี้ ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมาก

ข้าพระองค์จักเที่ยวจากบ้านไปยังบ้าน

จากเมืองไปยังเมือง นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดี


ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้

มีสติไม่ประมาท ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้ว เที่ยวไปเป็นผู้รู้

พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ในโลกนี้ได้

ขุ.สุ. 25/535
 4,657 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย