หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๓๙ : อานิสงส์ศีลข้อที่ ๓
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    อานิสงส์ศีลเฉพาะข้อ เราได้พูดกันมา ๒ ข้อแล้ว สัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดต่อในข้อที่ ๓
  ศีลข้อที่ ๓ ก็คือการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ท่านบอกว่า ใครก็ตามที่สามารถ รักษา
  ศีลข้อที่ ๓ นี้ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ย่อมจะได้รับอานิสงส์ ๒ ประการ กล่าวคือ

  ๑.ไม่เกิดเป็นกะเทย
  ๒.ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่ตนรัก

      ถ้ามองถึงอานิสงส์ข้อแรก แล้วไปมองดูสภาพสังคมของบ้านเรา ที่เกิดการวิปริตทางเพศ
  อย่างน่าตกใจ ก็แสดงถึงว่า คนในสังคมได้หลงใหลมัวเมาในเรื่องเพศ จนเป็นเหตุให้ต้อง
  ประพฤติผิดในกามกันมิใช่น้อย และผลแห่งการประพฤตินั้น ก็ย่อมจะส่งให้เกิดการวิปริต
  ทางเพศกันหนักขึ้นๆ ในอนาคต ฉะนั้น ถ้าไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น ก็ขอให้ทุกคนจงตั้ง
  มั่นอยู่ในศีลข้อ ๓ จงรักเดียว ใจเดียวซะตั้งแต่วันนี้ และเดี๋ยวนี้เถิด เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย