หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๓๘ : อานิสงส์ศีลข้อที่ ๒
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    อานิสงส์ศีลข้อแรก เราได้กล่าวไปแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อน มาสัปดาห์นี้ เราก็จะมาว่ากันต่อ
  ถึง อานิสงส์ศีลข้อที่ ๒

  ศีลข้อที่ ๒ คืออะไร ?

      ก็คือการเว้นจากการลักขโมย ถามว่า ถ้าใครรักษาศีลข้อนี้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ จะได้รับ
  อานิสงส์อย่างไร ? ท่านบอกว่า จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้ครับ
 
  • ๑. มีทรัพย์มาก
  • ๒. ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยิน คำว่า "ไม่มี"
  • ๓. สมบัติไม่กระจัดกระจาย ด้วยโจรภัย ราชภัย ฯลฯ
  • ๔. หาโภคทรัพย์ได้ ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ๕. โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ ก็ได้
  • ๖. โภคทรัพย์อันใดที่ได้ไว้แล้ว ก็ยั่งยืน

  นี่เป็นอานิสงส์แห่งศีลข้อที่ ๒ ที่ท่านแสดงไว้ ตามนัยแห่งคัมภีร์ปรมัตถโชติกา เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย