สวัสดีปีใหม่ไทย ... ค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   15 เม.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ เพียรบุญละบาปพร้อม .. ยินดี
เนื่องในวาระดิถี ............. ปีใหม่
ขอพรไตรรัตน์ทวี ........... แด่เพื่อน ธัมมา
ชื่นจิตชื่นธรรมไซร้ ......... ส่งให้นิพพาน

๐ โลกหมุนเปลี่ยนเวียนครบ..อีกปี
ความสำเร็จจงมี ............ แด่ท่าน
กุศลส่งบุญทวี ............... ทิ้งชั่ว กันเฮย
อกุศลธรรมมิกร้าน ......... จิตให้หมองศรี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ขออัญเชิญ พรของ พระพุทธเจ้า
อัญเชิญบุญ ให้เข้า มาสู่ขวัญ
ทุกทิวา ราตรีพบ สุขโดยพลัน
จิตหฤหรรษ์ ตราบสู่ ลู่นิพพานฯ

แม้นท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอความดำริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย