มิใช่ขณะ มิใช่สมัย ..... ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 หิ่งห้อยน้อย   10 มิ.ย. 2553


 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส 

     
 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 

   

อรหํ........................
เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สมฺมา สมฺพุทฺโธ ..........
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชฺชาจารณสมฺปนฺโน .....
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคโต ......................
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกวิทู ....................
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ .
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สตฺถา เทวมนุสสานํ ......
เป็นครูผู้สอน ของเทวคาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทฺโธ .....................
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภควา ......................
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย