น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์แห่ง ... พุทธชยันตี
วิสาขมาส ..... จุติจากดาวดึงส์ แล้วอุบัติสู่มนุษยโลก

๐ ปางเสด็จนิราศจาก ....... ดาวดึงส์
มวลหมู่เทพนึกถึง ............ เทพไท้
อัญเชิญเสด็จอุบัติซึ่ง ....... มนุษย โลกเฮย
ณ ชมภูทวีปไซร้ ............. ซึ่งก้องเกียรติขจรเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
• บรรเลงพิณเพื่อสมาธิ : Sound for meditation

• ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก (ทุรานชาดก)

• ชีวิตหลังความตายมีจริง

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวงจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย