"มิตร" กับ "พวก" ท่านจะเลือกใคร ?

     

ขอคำอธิบายด้วยนะค่ะ
ขอบคุณคะ
เลือกแต่ กัลยาณมิตร

แต่ขี้เกียจพิมพ์คำอธิบาย


เลือกมิตร ความหมายของมิตรฟังดูน่าจะดีกว่าพวกนะ พวกเป็นการร่วมกันเฉพาะเรื่อง เฉพาะเหตุการณ์ แต่มิตรคำว่ามิตรฟังดูก็คือสิ่งดีๆ ไม่ทำร้ายกัน แต่พวกฟังดูเหมือนจะยกพวกตีกันอย่างไรอย่างนั้น


สายกลางครับ
*****

พวก ในที่นี้น่าจะหมายถึง พวกพ้อง ญาติพี่น้อง พวกที่สนิทชิดเชื้อ ซึ่งก็อาจจะเรียก
เป็นมิตร เพื่อน ซึ่งก็ต้องมีจำนวนหลายคน
แต่คนในพวกนั้น อาจจะไม่สนิทกัน หรือคบหาก็ได้ เพียงแต่พ่วงๆ กันเข้ามาโดย
ไม่มีความสนิทกัน

มิตร ในที่นี้ น่าจะหมายถึง คนเพียงหนึ่งคน หรือ สองคนขึ้นไปก็ได้ ลักษณะ
เมื่อคบหาเป็นมิตรกันหลายๆคนแล้วก็เหมือนกับพวก

ความหมายจะใกล้เคียงกัน
ไม่ว่าจะเป็นมิตร หรือเป็น พวก
หากมีลักษณะคนพาล อย่าคบเสียเลยจะดีกว่า

****ควรคบมิตร หรือคบพวกที่เป็น ลักษณะของ มิตรที่ไม่ใช่คนพาล

จรญฺเจ นาะคจฺเฉยฺย
เสยฺยํ สทิสมตฺตโน
เอกจริยํ ทฬฺหํ กยิรา
นตฺถิ พาเล สหายตา ฯ61ฯ

หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตน
หรือเพื่อนที่เสมอกับตน
ก็พึงเที่ยวไปคนเดียว
เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล


******


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

๑๐. มิตตามิตตชาดก

อาการ ๑๖ ของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร
[๑๗๑๓] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา ได้เห็น และได้ฟังซึ่งบุคคลผู้ทำกรรมอย่างไร
จึงจะรู้ได้ว่า ผู้นี้ไม่ใช่มิตร วิญญูชนจะพึงพยายามอย่างไร เพื่อจะรู้ได้ว่า
ผู้นี้ไม่ใช่มิตร?
[๑๗๑๔] บุคคลผู้มิใช่มิตรเห็นเพื่อนๆ แล้ว ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ร่าเริงต้อนรับ
เพื่อน ไม่แลดูเพื่อน กล่าวคำย้อนเพื่อน.
[๑๗๑๕] บุคคลผู้มิใช่มิตร คบหาศัตรูของเพื่อน ไม่คบหามิตรของเพื่อน ห้ามผู้ที่
กล่าวสรรเสริญเพื่อน สรรเสริญผู้ที่ด่าเพื่อน.
[๑๗๑๖] บุคคลผู้มิใช่มิตร ไม่บอกความลับแก่เพื่อน ไม่ช่วยปกปิดความลับของ
เพื่อน ไม่สรรเสริญการงานของเพื่อน ไม่สรรเสริญปัญญาของเพื่อน.
[๑๗๑๗] บุคคลผู้มิใช่มิตร ยินดีในความฉิบหายของเพื่อน ไม่ยินดีในความเจริญ
ของเพื่อน ได้อาหารที่ดีมีรสอร่อยมาแล้ว ก็มิได้นึกถึงเพื่อน ไม่ยินดี
อนุเคราะห์เพื่อนว่า อย่างไรหนอ เพื่อนของเราพึงได้ลาภจากที่นี้บ้าง.
[๑๗๑๘] บัณฑิตได้เห็น และได้ฟังแล้วพึงรู้ว่า ไม่ใช่มิตรด้วยอาการเหล่าใด
อาการดังกล่าวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้มิใช่มิตร.
[๑๗๑๙] บัณฑิตมีปัญญา ได้เห็น และได้ฟังบุคคลผู้กระทำกรรมอย่างไร จึงจะ
รู้ได้ว่า ผู้นี้เป็นมิตร วิญญูชนจะพึงพยายามอย่างไร เพื่อจะรู้ได้ว่า ผู้นี้
เป็นมิตร?
[๑๗๒๐] บุคคลผู้เป็นมิตรนั้น ย่อมระลึกถึงเพื่อนผู้อยู่ห่างไกล ย่อมยินดีต้อนรับ
เพื่อนผู้มาหา ถือว่า เป็นเพื่อนของเราจริง รักใคร่จริง ทักทายปราศรัย
ด้วยวาจาอันไพเราะ.
[๑๗๒๑] คนที่เป็นมิตร ย่อมคบหาผู้ที่เป็นมิตรของเพื่อน ไม่คบหาผู้ที่ไม่ใช่มิตร
ของเพื่อน ห้ามปรามผู้ที่ด่าติเตียนเพื่อน สรรเสริญผู้ที่พรรณนาคุณความ
ดีของเพื่อน.
[๑๗๒๒] คนที่เป็นมิตร ย่อมบอกความลับแก่เพื่อน ปิดความลับของเพื่อน
สรรเสริญการงานของเพื่อน สรรเสริญปัญญาของเพื่อน.
[๑๗๒๓] คนที่เป็นมิตร ย่อมยินดีในความเจริญของเพื่อน ไม่ยินดีในความเสื่อม
ของเพื่อน ได้อาหารมีรสอร่อยมาย่อมระลึกถึงเพื่อน ยินดีอนุเคราะห์
เพื่อนว่า อย่างไรหนอ เพื่อนของเราจะพึงได้ลาภจากที่นี้บ้าง.
[๑๗๒๔] บัณฑิตได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว พึงรู้ว่า เป็นมิตรด้วยอาการเหล่าใด
อาการดังกล่าวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้เป็นมิตร.
จบ มิตตามิตตชาดกที่ ๑๐.


******

ในพระสูตรนี้ จะกล่าวถึงมิตร / พวก ที่ควรคบ และไม่ควบคบ เข้าไปอ่านดูนะ

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=11&A=3923&Z=4206

[๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่ว
เป็นมิตร ๖ ประการเหล่านี้ คือ นำให้เป็นนักเลงการพนัน ๑ นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
๑ นำให้เป็นนักเลงเหล้า ๑ นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม ๑ นำให้เป็นคน
โกงเขาซึ่งหน้า ๑ นำให้เป็นคนหัวไม้ ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ
ประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้แล ฯ


...ฯลฯ....

ใครเป็นบัณฑิตเป็นวิญญูชนก็เลือกคนนั้นแหละ....เพราะจะเป็นผู้ที่แนะนำเราไปในทางที่ถูกที่ควร และยังเป็นผู้ชี้ทางพ้นทุกข์ได้ด้วย


รอความเห็นท่านอื่น ๆ อยู่นะค่ะ
ขอบพระคุณคะ


ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า
“พวก” “มิตร” และ “กัลยาณมิตร” มีความหมายอย่างไร ?

“พวก”
เอาไหนเอาด้วย ถึงไหนถึงกัน ยุยงส่งเสริมกันตลอด ไม่คำนึงว่าผิดหรือถูก อาจจะจัดอยู่ไหนกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนกิน

“มิตร”
จะคำนึงถึงความถูกผิด ไม่ตามใจทุกอย่าง มีคำแนะนำ ตักเตือนเสมอหากเห็นว่าผิด มีคำชื่นชมเมื่อเห็นว่าทำถูก จัดอยู่ในกลุ่ม เพื่อนแท้

“กัลยาณมิตร”
ผู้ที่มีใจเป็นเพื่อนที่มุ่งดี ปรารถนาดีเป็นพิเศษแผ่ไป ผู้ที่หวังดีให้ความช่วยเหลือว่ากล่าวตักเตือน แนะนำ ไม่ปล่อยให้คิดผิดพูดผิดทำผิดทั้งๆ ที่รู้ ไม่ปล่อยให้มีภัยมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้น แม้ป้องกันได้

เมื่อมีใจมุ่งดีปรารถนาดีจริงใจต่อผู้ใด คิดพูดทำทุกอย่างเพื่อป้องกันช่วยเหลือผู้นั้นเต็มสติปัญญาความสามารถ ให้พ้นความเสื่อมเสียทุกประการ ไม่ว่ามากน้อยหนักเบา ก็นับได้ว่าป็น กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตรหาได้ไม่ง่าย หาไม่ได้สำหรับคนทั่วไป ไม่ใช่ภริยาทุกคนเป็น กัลยาณมิตรของสามี ไม่ใช่สามีทุกคนเป็น กัลยาณมิตร ของภรรยา ไม่ใช่เพื่อนทุกคนเป็นกัลยาณมิตร ของกันและกัน

“ผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นมีคุณสมบัติเป็นหลักสำคัญที่สุดคือความดี มีคุณธรรมประจำใจ พร้อมด้วยสติและปัญญา”

ภรรยาสามี บุตรธิดาและมิตรสหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใด ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา
จึงไม่อาจเป็น กัลยาณมิตร ได้

ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ แม้เป็นผู้มีกัลยาณมิตร แต่ปฏิเสธที่จะรับเป็นกัลยาณมิตร จึงเหมือนไม่มี ไม่ได้รับประโยชน์โดยควร
กัลยาณมิตร อาจจัดอยู่ในกลุ่มของ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย

เราท่านทุกคนต้องพินิจพิจารณาให้ดี ไม่ใช่ว่า ใครโมทนาสาธุ เห็นด้วยกับเราทุกเรื่อง นั่นคือมิตร นั่นคือ กัลยาณมิตร ของเรา

ถึงแม้ปากจะพร่ำหาแต่ “กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม” แต่เมื่อไม่เข้าใจคำว่า “มิตร” ไม่เข้าใจคำว่า “กัลยาณมิตร” ก็เพียงแต่เพรียกหา “พวก” เท่านั้น

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “คำเตือนของมิตร ของกัลยาณมิตร” มักจะแสลงหู แสลงใจเสมอ

เจริญธรรม
มิตรจะคอยแนะนำส่งดีๆให้กัน คอยเตือนเมื่อเราหลงทางขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ


เลือกมิตรเป็นพวก จ๊ะ


ขอเลือกทั้ง 2 อย่างค่ะ คำถามนี้เข้าใจว่าคุณหมายถึงการที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ? ก็เลือกทั้ง 2 อย่างเลย คือเลือกมิตรที่ดีจากพวก แล้วนำ มารวมกับมิตรที่ดี ที่มีอยู่แล้ว ก็จะกลายเป็นพวกใหม่ที่ดี ดีไหมคะ


 3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย