รวมเสียงสวดมนต์กว่า 200 บท

 สวดมนต์เน็ทเวิร์ค    7 ต.ค. 2556

ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 คู่มือสวดมนต์ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นหัดสวดมนต์ พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนผู้สนใจการสวดมนต์ทุกท่าน รวมบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธี มีบทสวดมนต์ และเสียงสวดมนต์ให้เลือกรับฟังและดาวน์โหลดมากมายหลายร้อยบท แบ่งเสียงสวดมนต์เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา

ฟังเสียงสวดมนต์ทั้งหมดได้ที่นี่...
http://www.suadmonnetwork.com/2013/07/blog-post_5023.html

รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ทำวัตรเช้าแปล
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ทำวัตรเย็นแปล
วัดสังฆทาน ทำวัตรเช้าแบบไม่แปล
วัดสังฆทาน ทำวัตรเย็นแบบไม่แปล
วัดสังฆทาน ทำวัตรเช้าแปล พร้อมบทกรวดน้ำเช้า
วัดสังฆทาน ทำวัตรเย็นแปล พร้อมบทกรวดน้ำเย็น
วัดหนองป่าพง ทำวัตรเช้าแปล รวม ๖ บท
วัดหนองป่าพง ทำวัตรเย็นแปล รวม ๑๒ บท
วัดธรรมกาย ทำวัตรเช้าแบบไม่แปล
วัดธรรมกาย ทำวัตรเย็นแบบไม่แปล

รวมบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร
ชุมนุมเทวดา
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการอัฎฐะกะ
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
โมระปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง - โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
สักกัตตะวา
เทวตาอุยโยชะนะคาถา
ฟังเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตรแบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทสวดมนต์พระปริตร ๑๒ ตำนาน
มงคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย
รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย
เมตตาปริตร ทำให้เป็นที่รักของเหล่าเทวดา มนุษย์และอมุษย์ทั้งหลาย
ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ
โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย
วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย และการตกจากที่สูง
อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย
โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย
ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
ฟังเสียงสวดพระปริตร ๑๒ ตำนาน ฟังแบบต่อเนื่อง

รวมบทสวดมนต์ประจำวันเกิด
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันจันทร์
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันอังคาร
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวัน
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันศุกร์
เสียงสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันเสาร์

รวมบทสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถาแปล
อริยธนคาถาแปล
ภารสุตตคาถาแปล
ธัมมคารวาทิคาถาแปล
ปฐมพุทธภาสิตคาถาแปล
บทพิจารณาสังขาร ธรรมสังเวช
สัจจกิริยคาถาแปล
โอวาทปาฏิโมกขคาถาแปล
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะแปล
คาถาหว่านทราย
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แปล
อุณหิสสะวิชะยะคาถา
ธมฺโม หเว รกฺขติ
กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศล ทำนองเสนาะ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ ทำนองสรภัญญะ
อาสาฬหปุรณมีบูชา ทำนองสรภัญญะ
นิถิกัณฑคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ฉัททันตะปะริตตัง
ธะชัคคะปะริตตัง
ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
สุขาภิยาจะนะคาถา
ชะยะปะริตตัง
ชัยมงคลคาถา (พาหุง-มหากา)
องค์ใด พระสัมพุทธ ทำนองสรภัญญะ
ธรรมะคือคุณากร ทำนองสรภัญญะ
สงฆ์ใดสาวกศาสดา ทำนองสรภัญญะ
สวดภาณยักษ์
จุลชัยยะมงคลคาถา
อาทิตตปริยายสูตร
อนัตตลักขณสูตร
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา
เตสัง สัจเจ นะ
นะโม เม สัพพะพุทธา
พระสะหัสสะนัย
ธัมมะนิยามะสุตตัง
กรวดน้ำอิมินาแปล
คาถาพระสยามเทวาธิราช
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
พุทธมงคลคาถา
มหาสมัยสูตร
รัตนสูตร
ถวายพรพระ อิติปิโส พาหุง
คาถาชินบัญชรแปล
มงคลจักรวาฬใหญ่
วันทามิ เจติยัง
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
ติลักขะณาทิคาถา
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
พระมาลัยสูตร


รวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี
เพลงพระรัตนตรัย (เปาวลี พรพิมล)
เพลงคาถาชินบัญชร บาลี (เสียงเด็ก)
คาถาชินบัญชร ทำนองอินเดีย
เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรีฟังต่อเนื่อง ชุด ๑
เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรีฟังต่อเนื่อง ชุด ๒
เพลงธรรม ชุดพิจารณาสังขารฟังแบบต่อเนื่อง
เพลงพุทธชยันตีบูชา ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
เพลงนมัสการพระไตรรัตน์
มงคลสูตรแปล
คาถาชินบัญชรบาลี
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจาณาสังขาร
โอวาทธรรม
บทพิจารณาอาการ ๓๒
ปลงสังขาร ๑
ปลงสังขาร ๒
เพลงพระนิพพาน
เพลงธรรมพุทธาส
บทบูชาคุณพระรัตนตรัย
ธัมมจักกัปปวัตนสูตรอินเดีย
คาถาชินบัญชร
พาหุงนานาชาติ
บทไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
รัตนสูตรธิเบต
พาหุงอินเดีย
ชินบัญชรธิเบต
พุทธชัยมงคลคาถาแปล
บทบูชาพระเจ้าสิบชาติ
คาถาโพธิบาท
บทพุทธคุณ อิติปิโส
บทธรรมคุณ สวากขาโต
บทสังฆคุณ สุปะฏิปันโน
ปัตติทานะคาถา
เพลงกรวดน้ำบทพิเศษ
คาถาชินบัญชรแปล
บทบูชาพระเจ้าสิบชาติ
ชุมนุมเทวดา ๑
ชุมนุมเทวดา ๒
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
มงคลสูตรอินเดีย
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ปฏิจจสมุปบาทอินเดีย
รัตนสูตรอินเดีย
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
นมัสการรอยพระพุทธบาท
มงคลจักรวาฬแปดทิศ
กะระณียะเมตตะสูตรอินเดีย ๑
กะระณียะเมตตะสูตรอินเดีย ๒

รวมบทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พระสังคิณี
พระวิภังค์
พระธาตุกะถา
พระปุคคะละปัญญัตติ
พระกะถาวัตถุ
พระยะมะกะ
พระมะหาปัฏฐาน
ฟังเสียงสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทสวดแจง และมาติกา
สวดแจง พระวินัย
สวดแจง พระสูตร
ธัมมะสังคิณีมาติกา (สวดมาติกา)
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
ฟังเสียงสวดแจง และมาติกาแบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทสวดพระสะหัสสะนัย
สุทธิกะปะฏิปะทา
สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
อะธิปะติ
ฟังเสียงสวดพระสะหัสสะนัยแบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๑
ปริจเฉทที่ ๒
ปริจเฉทที่ ๓
ปริจเฉทที่ ๔
ฟังเสียงสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะแบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทอาราธนา อนุโมทนาและให้พร
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนา และสมาทานศีล ๘
คำสมาทานอุโบสถศีล
คำอาราธนาธรรม (พรัหมา จะ โลกา)
คำอาราธนาพระปริตร (วิปัตติปะฏิพาหายะ)
อนุโมทนารัมภคาถา (ยะถา)
สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
กาละทานะสุตตะคาถา (กาเล ทะทันติ)
โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา (อัคคะโต เว)
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา (ยัสมิง ปะเทเส)
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
ภะวะตุสัพ
บทแผ่ส่วนกุศล
คำกรวดน้ำ (แบบย่อ และแบบเต็ม)

รวมบทสวดที่ใช้ในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุ สงฆ์
สอนขานนาคมหานิกาย อุกาสะ
สอนขานนาคธรรมยุติกนิกาย เอสาหัง
พระภิกขุปาฏิโมกข์

รวมบทสวดมนต์ฟังแบบต่อเนื่องครบทุกบท
ทำวัตรเช้าแปล วัดหนองป่าพง รวม ๖ บท
ทำวัตรเย็นแปล วัดหนองป่าพง รวม ๑๒ บท
เจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
สวดแจง มาติกา
พระสะหัสสะนัย
พระอภิธัมมัตถสังคหะ
สอนขานนาคมหานิกาย อุกาสะ
สอนขานนาคธรรมยุติกนิกาย เอสาหัง
เพลงธรรมพิจารณาสังขาร
รวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ชุดที่ ๑
รวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ชุดที่ ๒

ฟังเสียงสวดมนต์ทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.suadmonnetwork.com/2013/07/blog-post_5023.html
สาธุ...สาธุ...สาธุ ครับ


 5,250 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย