ต้องการเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

   

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาจะเป้นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
ด้วย "วัดคลองบอน" ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
มีความประสงค์จะสร้างอุโบสถ แต่ยังขาดปัจจัย ดังนั้นจึงบอกบุญมายังท่านผู้ที่มีความประสงค์
จะเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ขอเชิญติดต่อได้ที่ โทร 089-248-5790 พระอธิการสหโชติ มานิโต
เจ้าอาวาสวัดคลองบอน


• "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย