ถามผู้รู้ชื่อพระพุทธเจ้า ที่เป็นภาษาบาลีค่ะ

 rudee    20 ต.ค. 2553


อยากทราบชื่อของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ที่เป็นภาษาบาลี
พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า
   
พระกกุสันธพุทธเจ้า >> กุกฺกุสันโธ
พระโกนาคมนพุทธเจ้า >> โกนาคมโน
พระกัสสปพุทธเจ้า >> กสฺสโป
พระโคตมพุทธเจ้า >> โคตโม

ที่มา สุตต. ขุ. อปทานํ(๒) พุทฺธวํโส จรยาปิฏกํ


• ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ๔๑.ปางเปิดโลก

• เตือนให้ภาวนา : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย