ขอเชิญร่วมงานอรุณวิถี อธิษฐานบารมีพุทธบูชาสู่ปี 2558

 1000stars    28 ต.ค. 2557

อรุณวิถี อธิษฐานบารมีพุทธบูชาสู่ปี 2558
“วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 7”
ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระศานติตารามหาสถูป
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำริสร้างพระศานติตารามหาสถูป ซึ่งเป็นพระสถูปเจดีย์และวิหารตามแบบพุทธศิลป์ทิเบตเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัยและสถานบำเพ็ญบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันในขณะที่มีการก่อสร้างพระมหาสถูปเพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและเพื่อความสงบสุขของสังคม มูลนิธิจึงได้จัดงาน วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุขซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาในปีนี้เป็นปีที่ 7 กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบูชา 50,000 ที่ นำภาวนาโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมาทรักปา ริมโปเช ทางมูลนิธิจะเตรียมบทสวดมนต์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสวดกับพระอาจารย์ เข้าใจความหมายของบทสวดและเรียนรู้มุทราถวายเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 255 7 ณ ศูนย์ขทิวัน หัวหิน
หลังจากพิธีถวายเครื่องบูชามหาพุทธบูชา ระหว่างเวลา 11.30 – 12.00 น.
และขอเรียนเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

อานิสงส์ของพิธี/กิจกรรม
พิธีถวายเครื่องบูชา 50,000 ที่
เครื่องบูชา 5 อย่างได้แก่ น้ำดื่ม (ความบริสุทธิ์) ธูป (การชำระล้างให้สะอาด) ดวงประทีป (แสงสว่าง) ผลไม้ (ความอุดมสมบูรณ์) และดอกไม้ (ความงดงามหลากหลาย) อานิสงส์ของพิธีนี้ ทำให้ได้สั่งสมบุญบารมี ได้ถวายสิ่งอันประเสริฐแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ถวายดวงประทีป และสวดมนตรา
เป็นการขจัดความมืดบอดของสังสารวัฏ ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยแสงแห่งปัญญา เป็นการสั่งสมบุญบารมีด้วยการแผ่ความรักความกรุณาแก่สัตว์โลกหกภพภูมิ

สมาธิภาวนาถึงพระแม่ชัมมา
พระผู้ประทานความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระแม่ชัมมาทรงเป็นมารดาของสัตว์โลกทั้งหลาย การภาวนาถึงพระองค์ช่วยขจัดความมืดมนในชีวิต ขจัดความกลัว ความโกรธ ความเห็นแก่ตัว ทรงปกป้องให้พ้นภัย ประทานพรในการทำงานและการปฏิบัติธรรม

ปล่อยปลา 100,000 ตัว
อานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาว แต่การให้นั้นต้องทำด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ ปรารถนาที่จะสัตว์ที่ถูกกักขังได้รับความสุข

ค่าใช้จ่าย ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตาม
จิตศรัทธา

กิจกรรมที่ต้องการจิตอาสามีดังนี้
* เสาร์ 13 ธันวาคม จัดเตรียมเครื่องบูชา 50,000 ที่
* อาทิตย์ 14 ธันวาคม ดูแลเรื่องการปล่อยปลา จัดเก็บเครื่องบูชา

กำหนดการ
งานอรุณวิถี อธิษฐานบารมี พุทธบูชาสู่ปี 2558
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน)
จัดโดยมูลนิธิพันดารา

09.00 ลงทะเบียน รับประทานเครื่องดื่มต้อนรับ ชมวีดิทัศน์ของมูลนิธิพันดารา
09.30 ขอเชิญทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิพันดารากล่าวต้อนรับ และบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดงาน ผู้ร่วมงานฝึกมุทราถวายเครื่องบูชา
09.59 เริ่มพิธีถวายเครื่องบูชา 50,000 ที่ (นัมงา ทรีเชิด) โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช นำสวดมนต์และอธิบายความสำคัญของการถวายเครื่องบูชา ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมจุดดวงประทีป 10,000 ดวงพร้อมกับถวายธูป น้ำ ดอกไม้ และขนมผลไม้
10.45 ร่วมกันถวายกำยานหอมแด่พระธรรมบาลและเหล่าเทพยดาผู้พิทักษ์ผืนดิน
11.00 พัก รับประทานอาหารว่าง
11.30 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป
12.15 เสร็จพิธี อุทิศบุญกุศลร่วมกัน จากนั้น ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญร่วมกิจกรรมของฉันปันเป็นบุญตามอัธยาศัย
14.30 พิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูปจากทิเบต ริมโปเชแนะนำให้รู้จักหลักปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในพุทธวัชรยาน
15.30 รับประทานชาทิเบตและอาหารว่าง
16.00 สมาธิภาวนา
17.45 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ถวายดวงประทีปต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง และบำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
21.00 พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
06.00 นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า สวดมนตราเพื่อให้มีอายุยืนยาว
07.00 รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า กิจกรรมจิตอาสาช่วยเก็บเครื่องบูชา
08.45 รับประทานอาหารเช้า
09.45 ออกเดินทางสู่เขื่อนแก่งกระจาน
11.00 ถึงบริเวณปล่อยปลา ริมโปเชสวดมนต์ให้พรแก่ปลาที่จะได้รับการปล่อย 100,000 ตัว ผู้ร่วมงานปล่อยปลาร่วมกัน ฟังข้อคิดทางธรรมจากริมโปเช อุทิศบุญกุศล
12.00 ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมจิตอาสาเตรียมเครื่องบูชา 50,000 ที่และเตรียมงานอรุณวิถี อธิษฐานบารมี พุทธบูชาสู่ปี 2558
วันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

วันศุกร์ที่ 12 ธค
09.00-12.00 กิจกรรมจิตอาสาช่วงที่ 1
12.00-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-18.00
กิจกรรมจิตอาสา ช่วงที่ 2 (มีบริการอาหารว่าง)
18.00-19.00
รับประทานอาหารเย็น
19.00-22.00
กิจกรรมจิตอาสา ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 13 ธค
05.30-08.30 กิจกรรมจิตอาสา ช่วงที่ 4 (มีบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำบริสุทธิ์ ธูป ดวงประทีป ผลไม้ ดอกไม้ และขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ด้วยการฝึกวิริยะ ขันติ และกรุณาบารมี
ท่านสามารถบริจาคเครื่องบูชาชุดละ 50 บาท หรือตามจิตศรัทธา

การโอนเงิน
กรุณาโอนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิพันดารา"
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิพันดารา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 038-4-31667-8
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิพันดารา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 391-2-66998-9

ติดต่อมูลนิธิพันดารา
1000tara@gmail.com
โทร 0833008119, 0878299387

ลงทะเบียนออนไลน์
อรุณวิถี อธิษฐานบารมี วันมหาพุทธบูชาสู่ปี 2558
http://goo.gl/forms/Eahg64T6iw
 4,167 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย