บทเรียนท้าวเทวฑัต บิดเบือน ออกกฎหมู่ ผิดแปลกจากพระธรรมคำสอน

     

เป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่ มีบารมีมากน้อยแค่ไหน เป็นที่รักของหมู่ชนในโลกมากพอหรือยัง ถ้าเป็นไทยแท้ก็ดี ไป ไม่ใช่อาจคิดหนัก   
อ่านไม่รู้เรื่องแฮะ ต้องการสื่อความหมายอะไรไทยแท้มันไปเกี่ยวกับอะไรกับเทวทัต งง


• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

• หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร

• ตัวจริงแท้ของ "ยักษ์ มาร อสูร"

• สุขไดไหนเล่าเท่านิพพาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย