มีธรรมะดีๆมาฝากครับ

 busy911    4 ธ.ค. 2554

อุทยานแห่งเพลงธรรม1_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...UwNDFmOTZlNTEw
อุทยานแห่งเพลงธรรม1_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...Q4NjdlODdjYjJi
อุทยานแห่งเพลงธรรม2_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...U5NTFkYjE1N2Jl
อุทยานแห่งเพลงธรรม2_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...NlOTY1OWM4ZTc2
อุทยานแห่งเพลงธรรม3_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...liZDA2MzJkZmMy
อุทยานแห่งเพลงธรรม3_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...U4NDY2NTlkYjFm
อุทยานแห่งเพลงธรรม4_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...I5ODBhMDkzZWEw
อุทยานแห่งเพลงธรรม4_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...VjM2Y2OWQ5MmJj
อุทยานแห่งเพลงธรรม5_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8BVUumQb65ZDU5ZWZlNzMtMjZmMi00NGI2LWFjMWQtZjA0NDIzOTZmNGYx

อุทยานแห่งเพลงธรรม5_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8BVUumQb65YWEwMDFiOWYtOTZkNS00YTQzLTgyZDAtMmVhOGFlN2VjNzgx

อุทยานแห่งเพลงธรรม6_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...RlN2E0MzY2Mzhj
อุทยานแห่งเพลงธรรม6_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...kxZWVmNDE3M2Y5
อุทยานแห่งเพลงธรรม7_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...dhNWM0N2FjOGRj
อุทยานแห่งเพลงธรรม7_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...IxNGU4YWMwOTRm
อุทยานแห่งเพลงธรรม8_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...RhNGFiNjllY2M1
อุทยานแห่งเพลงธรรม8_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...MxZjhlMzFmMDM5
อุทยานแห่งเพลงธรรม9_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...JiNDY3YWFlNmI1
อุทยานแห่งเพลงธรรม9_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...NlYTYwNjViOWFi
อุทยานแห่งเพลงธรรม10_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...I1YjQ4OTM1MDUy
อุทยานแห่งเพลงธรรม10_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...VlNzY2MjRmNThi
อุทยานแห่งเพลงธรรม10_C.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...dlYmM5OTIyMGJm
อุทยานแห่งเพลงธรรม11_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...Q1YWY2OGZkNDli
อุทยานแห่งเพลงธรรม11_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...IyYjBhZmYxN2Mx
อุทยานแห่งเพลงธรรม12_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...M5NjJlMDMzNmRj
อุทยานแห่งเพลงธรรม12_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...k5NWQ1ZWIwNzI4
อุทยานแห่งเพลงธรรม13_A.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...M0M2VjMzVmYTg3
อุทยานแห่งเพลงธรรม13_B.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8...YwNzUwZTc5OWY3
ลองฟังดูนะครับ


พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก) เทศเรื่อง ลำดับญาณ


ลำดับญาณ1.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8BVUumQb65NzA0M2VhYzYtMjNiZC00MzUzLThiOWQtOGY3MDM3NGQxYmU5


ลำดับญาณ2.mp3 - https://docs.google.com/open?id=0B_8BVUumQb65NzViNDVjMDAtMTc4OC00MjZhLWIyYjgtODQ0MzZlMWUwMmU2


 3,826 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย