ทำองค์พระชำรุด หัก จะเป็นบาปหรือไม่ครับ

 yo    

หากทำองค์พระทั้งพระที่แขวนคอและองค์พระพุทธรูปหักหรือชำรุดโดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจเลย จะเป็นบาปหรือไม่ครับ
บาปหรือบุญเกิดเพราะมี เจตนา เมื่อไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปครับ อย่าวิตกจนจิตเศร้าหมองเลยครับเพราะความวิตกนี้เป็นอกุศลครับ
การถึงไตรสรณะคมณ์ว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งและการมีศีล 5 เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการกล่าวมุสาวาทหรือกล่าวมิจฉาวาจา เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา การระลึกอย่างนี้ การสำรวมอย่างนี้ การปฏิบัติอย่างนี้มีอานิสงฆ์มากกว่า มีผลมากกว่าการถวายสังฆทานและวิหารทานเจ้าค่ะ" กิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในกาลก่อน

เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใดจงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง

ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป "ทำอย่างนี้ได้บุญได้กุศลเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ 4,193 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย