ขอบทสวด "อกุสรา" หนน่อยครับ

 shark    

ผมก็ไม่ทราบ ว่าชื่ออะไรกันแน่รู้แต่ว่ามี คำนี้ อยู่ในบทสวดด้วย ถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยครับ
คงหมายถึงบทสวด "อภิธรรม 7คัมภีร์"

พระสังคิณี

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา, กะตะเม ธัมมา กุสะลา, ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา คัณธารัมมะณัง วา ระสารัมมะนัง วา โผฏฐัพพา รัมมะณังวา ธัมมา รัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนะรัพภะ ตัสมิงสะมะเย ผัสโส โหติ อะวิเข โป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมัง สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปฏิจจะสะมุปปันนา อรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา.

พระสังคิณี (แปล)

ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤต ธรรมเหล่าไหนเป็นกุศล ในสมัยใด กามาวจรกุศลจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุคด้วยญาณเกิดขึ้น ปรารภอารมณ์ใดๆ จะเป็นรุปารมณ์ก็ดี สัททารมณ์ก็ดี คันธารมณ์ก็ดี รสารมณ์ก็ดี โผฏฐัพพารมณ์ก็ดี ธรรมารมณ์ก็ดี ในสมัยนั้น ผัสสะ ความฟุ้งซ้านย่อมมี อีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้น ธรรมเหล่าใดแม้อื่น มีอยู่ เป็นธรรมที่ไม่มีรูป อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล.


พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงออกจากพระจิต สู่ จิต
คือแสดงโปรดพุทธมารดา และเทพบนสวรรค์ ประทับแสดง ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์

ชั้นตาวะติงสะ..เป็นธรรมโปรดเทวดา ไม่ใช่โปรดคน..ดังนั้น
ใครที่ไปงานศพและระดับจิตไม่ถึงขั้น"เทพเทวดา" หรือไม่กำหนดฟังด้วยอายตนะภายใน.
จะฟังไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่อง..แต่ได้บุญที่เคารพพระธรรม และฟังธรรมเท่านั้น
[url]http://www.esnips.com/doc/597e6f39-7892-46f8-afb1-9f1dd8cde50c/พระสังคิณี[/url]

ถอดไฟล์ ออก แล้วฟังได้เลย ครับ

เป็นธรรม โปรดคนครับ

เจริญธรรม


สาธุครับขอบคุณสำหรับบทสวดครับddman DT07247 [31 ต.ค. 2551 22:26 น.] คำตอบที่ 1


คำแปลที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้

กุสลา ธมฺมา      ธรรมเป็นกุศล
อกุสลา ธมฺมา      ธรรมเป็นอกุศล
อพฺยากตา ธมฺมา      ธรรมเป็นอัพยากฤต

กตเม ธัมมา กุสลา,      ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส ๑- สัมปยุตด้วยญาณ ๒- มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ หรือมีกลิ่นเป็นอารมณ์ หรือมีรสเป็นอารมณ์ หรือมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ หรือมีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสโส โหติ อวิกเขโป......แปลย่อว่า ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ....ซึ่งมีสาระเต็ม ๆ ดังนี้ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัส สินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล


สหรคตด้วยโสมนัส ๑-...สหรคตแปลว่าประกอบด้วย
สัมปยุตด้วยญาณ ๒-.......สัมปยุตแปลว่าเกิดขึ้น.เป็นธรรมะใช้แสดงให้บัณฑิตผู้มีปัญญาฟังเพื่อการบรรลุธรรมได้ทั้งมนุษย์ เทวดา พรหม

เพิ่มอีกนิด

อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมเป็นอัพยากฤต

ธรรมเป็นอัพยากฤต คือธรรมที่เป็นผลของกุศลจิตและอกุศลจิต .ขอบคุณ สำหรับคำตอบ และความหมายนะครับ


 6,048 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย