ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  147
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  173
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  161
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  149
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  138


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย