๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )

พระพุทธรูปปางประทานพร ( นั่ง ) วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ( ตัก ) แบฝ่าพระหัตถ์ขวายื่นออกไปวางที่พระชานุ ( เข่า )

ความเป็นมาของปางประทานพร ( นั่ง )

เมื่อครั้งพระอานนท์ถูกสงฆ์เลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐาก ท่านได้ขอพร ๘ ประการ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร ๔ ข้อแรก ได้แก่
- ไม่ประทานจีวรอันประณีตแก่ท่าน
- ไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้มาแก่ท่าน
- ไม่ประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์
- และไม่ทรงพาท่านไปในที่นิมนต์

ส่วน ๔ ข้อหลังได้แก่
- ขอให้พระพุทธองค์ไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้
- ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาจากแดนไกลขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที
- ถ้าท่านมีความสงสัยขอให้ถามท่านได้ทันที และข้อสุดท้ายคือ
- ถ้าพระพุทธองค์ทรงไปแสดงพระธรรมที่ไหน ถ้าท่านไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำครหาว่าท่านอุปัฏฐากแล้วไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระพุทธองค์เลย

พระพุทธองค์ได้ประทานพรทั้ง ๘ ประการ แก่พระอานนท์


ที่มา : หนังสือปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอน โดย ระพีพรรณ ใจภักดี

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  8081 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย