ปางพระพุทธรูป

ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยช่างสมัยโยนก (คันธารราฐ) ราชวงศ์คุปตะ (พ.ศ. 863-1023) เป็นชาวกรีกพวกแรกที่กำหนดรูปแบบปางพระพุทธรูป ต่อมาช่างชาวอินเดียฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นชาวกลิงคราฐข้างฝ่ายใต้ รวมทั้งในยุคสมัยต่าง ๆ ในภายหลังได้คิดปางพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก


# เรื่อง อ่าน
 ๑.ปางประสูติ
 ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์
 ๓.ปางตัดพระเมาลี
 ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 ๕.ปางปัจจเวกขณะ
 ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 ๗.ปางทรงพระสุบิน
 ๘.ปางรับมธุปายาส
 ๙.ปางเสวยมธุปายาส
 ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด
 ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 ๑๒.ปางสมาธิเพชร
 ๑๓.ปางมารวิชัย
 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 ๑๕.ปางถวายเนตร
 ๑๖.ปางจงกรมแก้ว
 ๑๗.ปางเรือนแก้ว
 ๑๘.ปางห้ามมาร
 ๑๙.ปางนาคปรก
 ๒๐.ปางฉันผลสมอจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย