ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๑.ปางประสูติ
 ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์
 ๓.ปางตัดพระเมาลี
 ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 ๕.ปางปัจจเวกขณะ
 ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 ๗.ปางทรงพระสุบิน
 ๘.ปางรับมธุปายาส
 ๙.ปางเสวยมธุปายาส
 ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด
 ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 ๑๒.ปางสมาธิเพชร
 ๑๓.ปางมารวิชัย
 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 ๑๕.ปางถวายเนตร
 ๑๖.ปางจงกรมแก้ว
 ๑๗.ปางเรือนแก้ว
 ๑๘.ปางห้ามมาร
 ๑๙.ปางนาคปรก
 ๒๐.ปางฉันผลสมอ
 ๒๑.ปางประสานบาตร


  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย